ကျွန်ေတာ့်တက္ကသိုလ်ေကျာင်းသားဘ၀
ဆယ်တန်းေအာင်ြပီး တက္ကသိုလ်တက်ရမှာကို ကျွန်ေတာ်ေပျာ်ခဲ့မိပါတယ်.......ပထမဦးဆံုးတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ ဒဂံုတက္ကသိုလ်ေကျာင်း၀န်းထဲကိုေရာက်ရိှခဲ့ပါတယ်.......ရင်ထဲမှာေပျာ်မိတာေတာ့အမှန်ပါပဲ........ ေကျာင်းအပ် ေတာ့လည်း ဟိုေြပးရ ဒီေြပးရနဲ့ ၊ တစ်ေနကုန်ပင်ပန်းလိုက်တာမှ ..တကယ်ပါပဲ.........ေကျာင်းအပ်တယ်ဆိုလို့ ဘာေမဂျာလဲဆိုတာ ေြပာဖို့ေမ့ေနတယ်.......Psychology ရတာ....ကျလာတာဆိုတာထက် ြကိုက်လို့ကို ေလှျာက်ခဲ့တာ...လူေတွကလည်းေြပာြကပါတယ် ၊ ဒီေကာင်က ဘာြဖစ်လို့ ဒီေမဂျာကိုယူရတာလည်းလို့ ေမးြကတယ်......ေမးလည်းေမးချင်စရာပဲကိုေနာ်.....ကျွန်ေတာ်ဟာ ဒီဘာသာရပ်ကိုတကယ်ကိုစိတ်၀င်စား မိလို့ပါ...ကျွန်ေတာ်ဟာ အစကတည်းက ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)ရဲ့ စာအုပ်ေတွ အဖတ်များခဲ့ပါတယ်....ဒါေြကာင့် လည်း စိတ်ပညာကို စိတ်၀င်စားမိတာပါ.......

Comments

0 Response to 'ကျွန်ေတာ့်တက္ကသိုလ်ေကျာင်းသားဘ၀'

Post a Comment