ကျွန်ေတာ့်ကို ကဗျာေတွေရးပါဦးဟုဆိုလာေသာ Blogညီမငယ်များ(yawphyu,ayemyowin,seinmama)က ဆိုလာသြဖင့် ဒီကဗျာကို တင်ြပလိုက်ရြခင်းြဖစ်ပါတယ်....ဒီကဗျာကို မေဟသီမဂ္ဂဇင်းမှာ ေရးသားခဲ့ြပီးြဖစ်ပါတယ်.

ကိုယ့်အသက်ရှုသံကိုယ်နားေထာင်ြခင်း

ေမွးကတည်းက ေကာင်းကင်နဲ့မလွတ်လို့
ေအာ်ငိုလိုက်ေတာ့ မျက်ရည်ေတွက
ဆူနာမီလိှုင်း ြဖစ်သွားတယ်........

ဘ၀ဆိုတာ လပွတ္တာလမုေတာလား
ေြမာင်းြမစား ေလာက်ြဖားလား
ေမာင်ထင်ရဲ့ ငဘလား
ေရမကူးတတ်တဲ့ ြမစ်၀ကျွန်းေပါ်သားဟာ
ပဲခူးရိုးမထဲ အမဲလိုက်ခဲ့ေပါ့.........

ြမစြကင်္ာရဲ့ ကေ၀မေလး၊ မိုးေ၀ရဲ့တင်ေမာင်ေဆွ
ြကည်ေအးရဲ့ဒဂုန်တာရာ မိုးေရးထဲလမ်းေလှျာက်ြခင်း
ဆံုးရံှုးစရာဆိုလို့ ေနှာင်ြကိုးပဲရိှတယ်
အနာဂတ်ဟာ ချိုြမိန်ေအးစက်
ေရခဲပလုတ်တုတ် ကေလးငယ်ရဲ့လက်.........

ဒီလိုနဲ့ ဟိုလိုနဲ့
အို...ေနာက်ဆံုးေတာ့
စပျစ်သီးချဉ်ခဲ့၊ သစ္စာေဖာက်သူြဖစ်ခဲ့
ဘြကီးေအာင်ရဲ့ အရုပ်ကေလးေဆွးခဲ့
မိန်းမတစ်ေယာက်ေကာက်ယူခဲ့
သနပ်ခါးလိမ်းတဲ့သားနဲ့ သနပ်ခါးမလိမ်းတဲ့သမီးကိုရခဲ့
ရှမ်းတရုတ်၀၀ြကီးတစ်ေယာက်က
ခင်ဗျား...လမ်းေဘးမှာေဈးေရာင်းတာ နှစ်(၃၀)ရိှြပီ
သိန်း(၃၀၀)ေတာ့ စုမိမှာေပါ့တဲ့
ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီပျက်လံုး အေကာင်းဆံုးပဲ........

အသက်ရှည်ြပီး
ဂုဏ်တင့်ချင်ရင်
အိပ်ရာ၀င်ညတိုင်းမှာ
လူတိုင်းကို ကိစ္စတိုင်းအတွက် ခွင့်လွှတ်လိုက်
ကေလးေတွက အေမှာင်ကိုေြကာက်တယ်
(ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်)
လူြကီးေတွက အလင်းကိုေြကာက်တယ်
(စိတ်ပျက်စရာပဲ)
မိတ်ေဆွ......
မိုးြပိုတဲ့ေန့ေတွမှာ ေနမသာဘူး
နှင်းကွဲရင်ေတာင်ေပါ်က ေစတီကိုြမင်ရတယ်
သန်လျင်တံတားေပါ်မှာ အေလာင်းဘုရားကိုသတိရမိ
“အိန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီ” နဲ့ ဒဂုန်စင်တာမှာ ေတွ့ခဲ့တယ်

အသက်ရှူတာနဲ့.....၊ အသက်မရှူတာနဲ့
ဘာမှမကွဲြပားဘူး
အ၀ိဇ္ဇာစက်၀ိုင်းြကီး ဘယ်ေလာက်လှည့်ြပြပ
တရားမရဘူး
ရမ္မက်အြပံုးမှာ အရှက်ဆံုးခဲ့ေပါ့
နွားလံုးလံုးြဖစ်ခဲ့ြပီ..........

ေဇာ်ေဇာ်ေအာင်က နတ်သှျင်ေနာင်ြပန်ဖတ်ေနသတဲ့
ကျွန်ေတာ်က ရှင်အုန်းညိုဂါထာ ေြခာက်ဆယ်ပျို့
ြပန်ဖတ်ေနတယ်........

သစ္စာနီက ၀ါကျအပိုေတွ ပယ်ပစ်လိုက်ပါတဲ့
ကျွန်ေတာ့်ကဗျာမှာ ၀ါကျအပိုေတွ
ဘယ်ေလာက်ပါေနသလဲ.....။.......။Comments

4 Response to 'ကိုယ့်အသက်ရှုသံကိုယ်နားေထာင်ြခင်း'

 1. စိုးထက် - Soe Htet !
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/11/blog-post_21.html?showComment=1195650580156#c4525823021066458394'> November 21, 2007 at 5:09 AM

  ေတာ်ေတာ်ကို ေလ့လာဖတ်ရှုထားတာပဲဗျ ေကာင်းတယ်ဗျာ ... :D

   

 2. သဇင်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/11/blog-post_21.html?showComment=1195694340430#c876270878911503655'> November 21, 2007 at 5:19 PM

  အေနာ့်အတွက်..အရမ်းကုိေကာင်းတဲ့ကဗျာပါပဲ..
  လူြကီးေတွကအလင်းကုိေြကာက်တယ်ဆိုတဲ့စာသားကုိ
  အရမ်းြကိုက်တယ်

   

 3. ြမရွက်ေဝ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/11/blog-post_21.html?showComment=1195695210808#c6307249984665700195'> November 21, 2007 at 5:33 PM

  မျက်ေရေတွ ဆူနာမီေတာ့မြဖစ်ပါနဲ့ကွယ်။ မေန့ညကဘဲ ဆူနာမီလက်ေတွ့စမ်းသပ်ချက်ကိုြကည့်ြပီး ေြကာက်လွန်းလို့။

   

 4. tuzzaung
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/11/blog-post_21.html?showComment=1196481126397#c7778128634470807115'> November 30, 2007 at 7:52 PM

  ``ေမွးကတည်းက ေကာင်းကင်နဲ့မလွတ်လို့
  ေအာ်ငိုလိုက်ေတာ့ မျက်ရည်ေတွက
  ဆူနာမီလိှုင်း ြဖစ်သွားတယ်........´´
  ``အသက်ရှည်ြပီး
  ဂုဏ်တင့်ချင်ရင်
  အိပ်ရာ၀င်ညတိုင်းမှာ
  လူတိုင်းကို ကိစ္စတိုင်းအတွက် ခွင့်လွှတ်လိုက်´´
  ဘယ်၀ါကျေတွပိုေနလည်းေတာ့မသိဘူး။
  အဲ့ဒီ၀ါကျေတွြကိုက်တယ်။

   

Post a Comment