သံသရာအသင်းမှာ ဆက်ြပီးကစားဖို့
ေသြခင်းတရားဆီကေန
ဒုက္ခကိုအလိုက်ေပးြပီး
ေမေမကျွန်ေတာ့်ကို ၀ယ်ယူူခဲ့တယ်။

ဒီရာသီမှာလည်း
ဖလားလက်မဲ့နဲ့ ပွဲသိမ်းခဲ့တဲ့အေြကာင်း

ေမေမ့ကို ဘယ်လိုေြပာရမလဲ။
တန်းဆင်းဇုန်ထဲမေရာက်ေအာင်
ရုန်းကန်ေနရတဲ့ အသင်းတစ်သင်းေလာက်ပဲ
သားက ရပ်တည်ခဲ့ချင်တာပါေမေမ။
ေငွေြကးနဲ့ ေအာင်ြမင်မှုအတွက်
အသင်းေြပာင်းြပီး ေြခစွမ်းမြပချင်ဘူး။

ေမေမေရ.........
ခုဆိုရင်
သားရဲ့ေတာအုပ်မှာ
အနာဂတ်ေတွခဏ ခဏ ခုတ်လှဲခံခဲ့ရေပါ့။
ေလာကနဲ့ အချိတ်အဆက်မိေအာင်
မကစားနိုင်ခဲ့ေတာ့လည်း
အခွင့်အေရးဆိုတာ
မိနစ်ကိုးဆယ်မြပည့်ခင် လူးစားလဲခံခဲ့ရတယ်။

ဗျူဟာအခင်းအကျင်းကပဲ လွဲေနလို့လား
ရိုးသားြခင်းဟာ
ကိုယ့်ဂိုးကိုယ် ြပန်သွင်းမိသလို
ြဖစ်ြဖစ်ေနေတာ့
ေမှျာ်လင့်ချက်ေတွလည်း
ဂိုးမိုးေခါင်ခဲ့တာြကာြပီ။
အနုပညာဆိုတာ
ေြဖေဆးမရိှတဲ့ အဆိပ်ခွက်ြဖစ်ခဲ့ရင်ေတာင်
ေကျေကျနပ်နပ်ြကီး ေမာ့ေသာက်ရဲသူပါ ေမေမ ။

အခုေတာ့ ကံြကမ္မာကလပ်နဲ့ ေြခစမ်းပွဲမှာ

ဂိုးတိုင်ေပျာက်ေနတဲ့
ကဗျာေရှ့တန်းတိုက်စစ်မှူးဟာ
ေမေမရဲ့သား ြဖစ်ေနေလရဲ့...။

Comments

5 Response to '“ပွဲစဉ်မှတ်တမ်း(၂၃)”'

 1. ေအးချမ်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/11/blog-post_26.html?showComment=1196111125856#c7266628153222189430'> November 26, 2007 at 1:05 PM

  ဟိုက်ရှားပါ ... အာြကီး ထိတယ်ေဟ့ ။ တစ်ဘ၀ လံုးစာအတွက် ၁ လံုးေလာက်ေတာ့ သွင်းထားကွာ ။
  တမလွန်း ၀စ်ဇယ် မမှုတ်သေရွှ ့ ခွန်အားနဲ့ ညဏ်ကို
  ယှဉ်သံုး ြပီး ေလာကဒဏ် ရဲ့ တန်ြပန်တိုက်စစ်ကို ရင့်ကျက်
  မှု နဲ့ထိန်းကန်ေပါ့ကွာ ။ အားေပးေနမယ် ... :)

   

 2. ေအးချမ်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/11/blog-post_26.html?showComment=1196111125857#c9044543167055190483'> November 26, 2007 at 1:05 PM

  ဟိုက်ရှားပါ ... အာြကီး ထိတယ်ေဟ့ ။ တစ်ဘ၀ လံုးစာအတွက် ၁ လံုးေလာက်ေတာ့ သွင်းထားကွာ ။
  တမလွန်း ၀စ်ဇယ် မမှုတ်သေရွှ ့ ခွန်အားနဲ့ ညဏ်ကို
  ယှဉ်သံုး ြပီး ေလာကဒဏ် ရဲ့ တန်ြပန်တိုက်စစ်ကို ရင့်ကျက်
  မှု နဲ့ထိန်းကန်ေပါ့ကွာ ။ အားေပးေနမယ် ... :)

   

 3. Su
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/11/blog-post_26.html?showComment=1196162837949#c3832307374149279782'> November 27, 2007 at 3:27 AM

  မိုက်တယ်ကွာဆက်လုပ်;)

   

 4. သဇင်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/11/blog-post_26.html?showComment=1196221875667#c7923627032986491855'> November 27, 2007 at 7:51 PM

  ေဘာလံုးအေြကာင်းေတာ့ နားမလည်ဘူး..
  ဒါေပမယ့် ကဗျာေတာ့ ဖတ်သွားတယ်..

   

 5. tuzzaung
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/11/blog-post_26.html?showComment=1196491016030#c5769621653187436012'> November 30, 2007 at 10:36 PM

  ေမေမေရ...
  ေဟာဒီသံသရာအသင်းမှာဆက်ကစားဖို့
  ေသြခင်းတရားဆီက
  ဒုက္ခနဲ့အလိုက်ေပး၀ယ်ခဲ့တဲ့သားအတွက်
  ဘယ်ေတာ့မှရင်းစားမရှံုးေစရဘူး။

  ဖလားလက်မဲ့နဲ့ပွဲသိမ်းခဲ့ြဖစ်ရင်ေတာင်
  မဆုတ်မနစ်တဲ့စွမ်းေဆာင်ချက်အတွက်
  ေမေမေကျနပ်နိုင်ေကာင်းပါရဲ့။

  အသင်းေကာင်းမြဖစ်ေသးရင်ေတာင်
  ေငွေြကးနဲ့မလဲရက်တဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့
  သားဂုဏ်ယူတတ်ပါတယ်။

  အနာဂတ်ေတွခဏခဏခုတ်လှဲခံရတဲ့
  သားရဲ့ေတာအုပ်စိမ်းလန်းေအာင်
  အြကိမ်ြကိမ်ပျိုးေထာင်ြပမယ်။

  ေလာကနဲ့အချိတ်အဆက်မမိဘဲ
  လူစားလဲခံခဲ့ရရင်ေတာင်
  ဘ၀ဆိုတာမိနစ်ကိုးဆယ်နဲ့ြပီးသွားမဲ့
  ကစားပွဲမှမဟုတ်တာ။

  ေဟာသည်သံသရာအသင်းမှာ
  ထာ၀ရအသင်း၀င်ေနသေရွ့
  လက်ေရွးစင်ြဖစ်မလာဘူးလို့
  ဘယ်သူေြပာနိုင်မလဲေမေမ။

  ဗျူဟာအခင်းအကျင်းမှားလို့
  ရိုးသားစွာကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းမိြခင်းဟာ
  မရိုးသားစွာပယ်နယ်တီေချာ်သွင်းတာေလာက်ေတာ့
  ခံြပင်းစရာမရှိပါဘူးေနာ်..ေမေမ။

  အနုပညာဆိုတဲ့ေြဖေဆးမရှိတဲ့
  အဆိပ်ခွက်ကိုေကျနပ်စွာေသာက်သံုးတတ်ေပမဲ့
  အရှံုးထွက်ေနတဲ့ပွဲစဉ်မှာ
  နှစ်၀ါ တစ်နီြဖစ်ေစတဲ့အတွန်းအတိုက်ကို
  မနှစ်ြခိုက်တဲ့သားပါေမေမ။

  သားရဲ့ဆန္ဒေစာမှုေြကာင့်
  လူကွျံေဘာအဖမ်းခံထိတတ်ေပမဲ့
  ရည်မှန်းချက်ေတွယိမ်းယိုင်
  ဂိုးတိုင်ေတာ့မေပျာက်ေစရဘူးေမေမ။

  ေမေမေရ...
  ဘယ်ေလာက်ပဲဂိုးမိုးေခါင်ေခါင်
  ေတာင်ဘက်မှာမိုးညိုလာေအာင်
  တစ်ခုတ်တရပျိုးေထာင်ထားတဲ့
  ေတာအုပ်ေလးေြကာင့်
  ေလထုေတွေအးြမလို့
  ဂိုးမိုးေတွြဖိုင်ြဖိုင်ကျတဲ့တစ်ေန့မှာ
  အဲ့ဒီကံြကမ္မာရဲ့ရင်၀ကို
  (ခပ်ြပင်း..ြပင်း..ေလး)
  သား..ကန်သွင်းြပမယ်ေမေမ။


  ဟဲ ဟဲ ဘာရယ်ေတာ့မဟုတ်ပါဘူး။
  positive thinking လုပ်ြကည့်တာ။
  ေပျာ်ရွှင်ပါေစ...။

   

Post a Comment