အိပ်မက်လွဲေသာည

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 9:27 AM
ငါကိုယ်တိုင် ေမာ့ေသာက်ခဲ့ဖူးတဲ့
အချစ်ဆိုတဲ့အရာက
မူးယစ််မှုေတွနဲ့
ခါးသက်သက်အရသာေတွကိုေပးရင်း
ငါ့ကို ြပန်ေသာက်သွားခဲ့တယ်။

ကန္တာရထဲမှာ ခရီးသွားရင်း
လမ်းေပျာက်ေနခဲ့တဲ့ ငါ
အိုေအစစ်ဆိုတာရှာေဖွရင်း
ဟန်ေဆာင်မှုအိမ်မက်ေတွထဲမှာ
မျက်နှာဖံုးစွပ်ထားတဲ့လူေတွကို
ငါေတွ့ခဲ့ရတယ်။

အြပံုးဆိုတဲ့အရာက
ငါ့ကို ပူေလာင်လွန်းတယ်။

တိတ်ဆိတ်တဲ့ ညတစ်ညမှာ
ြကယ်တာရာေတွရဲ့ ရယ်သံကိုနားေထာင်ရင်း
ေကာင်ကင်ြကီးကို အြဖူေရာင်ဆိုးပစ်ချင်တဲ့
ငါ့အတွက်
ချစ်သူရဲ့ အြပံုးတစ်ခုေြကာင့်
ညဟာ အသည်းကွဲသွားခဲ့ဖူးတယ်။

ေကျာက်ရုပ်တစ်ရုပ်ရဲ့ ရင်ခုန်သံကို
နားေထာင်ချင်တဲ့ငါ
ရက်စက်တဲ့နှုတ်ခမ်းတစ်စံုရဲ့
ေသမိန့်ချြခင်းခံရတဲ့အချိန်မှာ
ဗီးနပ်(စ်)ဆိုတဲ့ အချစ်နတ်သမီးက
ယိုင်နဲ့နဲ့ အြပံုးေတွနဲ့
ဧဒင်ဥယျာဉ်က ပန်းသီးတစ်လံုး
ငါ့ကို လက်ေဆာင်ေပးသွားခဲ့ဖူးတယ်။

၀ိုင်အရက်ချိုချိုရဲ့ အရသာနဲ့
အဆိပ်ေတွ သုတ်လိမ်းထားတဲ့
အဲ့ဒီ မာယာဆိုတဲ့ပန်းသီးကို
ယံုြကည်စွာ စားသံုးမိတဲ့ငါ့အတွက်
မင်းေရှ့မှာ အြကိမ်ြကိမ်ေသဆံုးသွားခဲ့တယ်။

Comments

1 Response to 'အိပ်မက်လွဲေသာည'

  1. ေအာင်သူ
    http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/11/blog-post_30.html?showComment=1196446177814#c2412537878838491483'> November 30, 2007 at 10:09 AM

    ကုိလင်းဦးေရ မဂင်္လာပါ။ ကဗျာေလးကေတာ့ ထိတယ်ဗျာ။ အဆင်ေြပပါေစ။

     

Post a Comment