အချစ်ဆိုတာ LOVE.......

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 9:50 AM
အချစ်ခံရတယ်ဆိုတာ....
စကားကလှတယ်လို့ထင်ရေပမယ့်
တကယ်ေတာ့.....
တကယ်လည်း အချစ်ခံရသလိုပဲ
ကိုယ့်နှလံုးသားတစ်ခုလံုးကို
တစ်စစီေြကွမွသွားေအာင် ချစ်ြပီးေတာ့မှ
ဘာမှမကျန်ေတာ့တဲ့အခါ
စွန့်ပစ်သွားတာ
အချစ်ဆိုတာ အဲ့ဒါပဲလား........

ချစ်ဆု

အေမရိကန်မှ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ညီမေလးချစ်ဆုေပးပို့လာတဲ့ အချစ်ခံစားမှုကဗျာေလး တစ်ပုဒ်ပါ။

Comments

0 Response to 'အချစ်ဆိုတာ LOVE.......'

Post a Comment