သူ့စိတ်ကူးက စက်၀ိုင်းပံု
ေထာင့်မကျိုးဘူး ။
သူ့ဟန်ပန်က ထုလံုးရှည်
မသွယ်ေပျာင်းဘူး ။
လှတယ်၊ ရက်စက်တယ် ။
ကျွန်ေတာ့်ညေတွကို တစ်၀က်ခိုးတယ် ။

မူးယစ်စွာတမ်းတ
ကျွန်ေတာ့်ဦးေနှာက်တစ်ြခမ်း
ေရခဲရိုက်ထားသလို
ေအးစက်ခဲေတာင့်ေနြပီ။

စည်သွပ်ဗူးထဲက ငါးတစ်ေကာင်ဘ၀နဲ့
သူ့ကိုကျွန်ေတာ်ြမတ်နိုးတယ်။

ကျွန်ေတာ်အိပ်မက် မက်တယ်
ကျွန်ေတာ်ပန်းေလးတစ်ပွင့်ရခဲ့သတဲ့ ။
ဒါေပမယ့်.............
ကျွန်ေတာ်တကယ်ရရိှခဲ့တဲ့အရာက
စုတ်တံေဆးတဲ့ ေရခွက်ကေလး
ေရခွက်ေလးကို ပန်းေလးအြဖစ်
ေြပာင်းချင်လိုက်တာ ။

ကျွန်ေတာ်အိပ်မက် ထပ်မက်ချင်တယ်
အခုထိေတာ့
မအိပ်နိုင်ေသးဘူး ။.........။

Comments

1 Response to 'ေကာင်မေလးတစ်ေယာက်နှင့်ကျွန်ေတာ်'

  1. သဇင်ဏီ
    http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_04.html?showComment=1196821433794#c6440789367096097186'> December 4, 2007 at 6:23 PM

    ကဗျာေလးကမုိက်တယ်.. သေဘာကျတယ်..အေရးအသားကုိ..

     

Post a Comment