ေမှျာ်လင့်ချက်ေတွနဲ့ ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ ကျွန်ေတာ့်မှာအားမရိှေတာ့ဘူး။လဲြပိုေနတဲ့နှလံုးသား တစ်စံုကို ဘယ်သူတည့်မတ်ေပးမှာလဲ။ ကျွန်ေတာ်နဲ့သူဟာငယ်သူငယ်ချင်းေတွပါ။ သူဟာကျွန်ေတာ့်ထက်ငယ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ေကျာင်းတက်ရင် စက်ဘီးေလးေတွနဲ့ေပါ့။ စြကေနာက်ြကနဲ့ အင်မတန် ေပျာ်ဖို့ ေကာင်းပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်လက်ကျိုးသွားတဲ့အချိန် သူကျွန်ေတာ့်ကို စာေတွကူးေပးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက သူငိုလိုက်တာ.... ကျွန်ေတာ့်ကို ေဘးကေနအားေပးတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ြကီးြပင်းလာတဲ့ပတ်၀န်းကျင်မှာ အေကာင်းဆံုးေပျာ်ရွှင်မှု ေတွနဲ့ေနထိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ကျွန်ေတာ်ရှစ်တန်းနှစ်ေလာက်မှာစာေတွေရး၊ကဗျာေလးေတွ ေရးရင် သူက အြမဲတမ်းဖတ်တယ်။ အားေပးတယ်၊ ေ၀ဖန်တယ်။ ြပဿနာြဖစ်၇င်လည်း ကျွန်ေတာ့်ဘက်က ရပ်တည် ေပးတယ်။ ြပီးေတာ့ သူက စာအရမ်းေတာ်တယ်။ အတန်းထဲမှာ ပထမြကီးပါပဲ။ ညေနခင်း ဧရာ၀တီရဲ့အလှကိုနှစ်ေယာက်သားထိုင်ြကည့်ဖူးတယ်။ကဗျာေတွစပ်ခဲ့ြကသလိုသီချင်းေတွလည်း ဆိုခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာ သူဟာနတ်သမီးပါ။ ကျွန်ေတာ့်ရင်ဘတ်စာမျက်နှာမှာ သူပဲရိှတယ်။ ကျွန်ေတာ် ဟာသ ၀တ္ထုတိုေတွေရးေတာ့ သူအားေပးတယ်။ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ “ငယ်ချစ်ဦး” ၀တ္ထုတိုေလးကို သူပဲ ေကျာင်းထဲမှာ လိုက် ေ၀ေပးတယ်။ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ ေမှျာ်လင့်ချက် မီးအိမ်ရှင်ေလးပါ။ သူဂစ်တာတီးရင်း သီချင်းဆိုရင် ကျွန်ေတာ် သူ့ ဂီတေတးသွားမှာ ေမျာပါသွားတယ်။၊ သူ ကျွန်ေတာ့်ထက်ငယ်ေပမယ့် အေတွးအေခါ်ရင့်ကျက်တယ်။ ကျွန်ေတာ်သီချင်းေတွ ေရာင်းရတဲ့အခါ သူနဲ့အတူေပျာ်ရွှင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ေတာ့်သီချင်းေတွ လုပ်စားခံရတဲ့ အခါ သူ ဆတ်ဆတ်နာ ေသာင်းကျန်းေတာ့တာပဲ။ “အစ်ကိုက ရှဲဒိုးအြဖစ်ခံမလား၊ ဘယ်ေတာ့မှအြဖစ်မခံနဲ့၊ အနု ပညာသမားအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းမစာနာြကဘူး ” လို့ သူေြပာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ့်အေပါ် သည်းခံ၊ နားလည်ေပးသူ၊ ကျွန်ေတာ့်ဘ၀ရဲ့ ေရာင်ြခည်တန်းေလး...အခု သူဆံုးြပီတဲ့ ။
ကျွန်ေတာ်မယံုနိုင်ဘူး။ ကျွန်ေတာ်ေအာ်မိတယ်။ အရမ်း၀မ်းနည်းတယ်၊ ကျွန်ေတာ်မခံစားနိုင်ဘူးဗျာ။ အသက် ၂၁နှစ်သာရိှေသးတဲ့ ေဆးတက္ကသိုလ်တတိယနှစ် ေကျာင်းသူေလးကို ရက်ရက်စက်စက် ဒီေလာကြကီးက ဆွဲ ထုတ်သွားြကရလား။ ဒီဇင်ဘာကိုချစ်တဲ့ ၊ ေဆာင်းကိုနှစ်သက်တဲ့ မိန်းကေလးကို ဒီဇင်ဘာမှာ ေခါ်သွားြကတယ် ဆိုေတာ့ မရက်စက်လွန်းြကဘူးလား။ “ရုတ်တရက် မူးလဲြပီးေသဆံုး” ဆိုတဲ့ တယ်လီဖုန်းထဲကအသံဟာ အဆိပ် လိှုင်းေတွပဲ။ ကျွန်ေတာ် ဘယ်လိုေြဖရမလဲဗျာ....။ အနုပညာ ရဲေဘာ်ရဲဘက်တစ်ဦး ဆံုးရံှုးလိုက်ရြပီ ။ ကျွန်ေတာ့် ရင်ထဲမှာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် စုတ်ြပဲေနြပီ။ သူ့ေနာက်ဆံုးခရီးေတာင် ကျွန်ေတာ် မသွားနိုင်ဘူး၊ မမီနိုင်ေတာ့ဘူး။ အရာရာကို နားလည်ေပးနိုင်ခဲ့တဲ့သူ၊ ကျွန်ေတာ့်ဘ၀ရဲ့ အလင်းေရာင်ေလး။
ကျွန်ေတာ် သူ့ကို ဆံုးရံှုးလိုက်ရြပီ။ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ ဂစ်တာလက်သံေလးကို အြမဲြကားချင်ေနတဲ့ သူ ။ ဘ၀ကူး ေကာင်းေအာင်သာ ဆုေတာင်းေပးမယ် ညီမေလးေရ။ ညီမေလးေရ မင်းနှစ်သက်ခဲ့ ရူးသွပ်ခဲ့တဲ့ဂီတကို စွန့်လွှတ်ြပီး အေ၀းဆံုးကို မင်းထွက်သွားြပီေပါ့။ (၆-၁၂-၀၇)ကွယ်လွန်သွားသူညီမေလး ေကာင်းရာသုဂတိ လားပါေစ။ကျွန်ေတာ့်ကို ၀မ်းနည်းေြကာင်းေြပာြကား ေပးတဲ့ ကိုစိုးထက် ၊ အားေပးစကားေတွနဲ့ နှစ်သိမ့်ေပးတဲ့သူငယ်ချင်း မင်းကျန်စစ် ၊ Pinkgold ၊ ဂျပန်မှ Okisu တို့ကို ေကျးဇူးတင်ပါ တယ်ဗျာ။

Comments

16 Response to 'ဒီဇင်ဘာမှာလမ်းခွဲ သွားတဲ့ ညီမေလး'

 1. စိုးထက် - Soe Htet !
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197065453654#c4213404370300550545'> December 7, 2007 at 2:10 PM

  တစ်ကယ် စိတ်မေကာင်းဘူး ကိုလင်းဦးေရ ရုတ်တရက် ငယ်ငယ်ေလးနဲ့ ေလာကြကီးကို နှုတ်ဆက်သွားတာ တစ်ကယ်ဆို ေနချိန်ေတွ အများြကီး ကျန်ေသးတာ ေကာင်းရာသုဂတိ လားပါေစ :(

   

 2. tuzzaung
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197080575776#c6085630094146112650'> December 7, 2007 at 6:22 PM

  စိတ်မေကာင်းပါဘူးကိုလင်းဦးရယ်.. အရွယ်ေကာင်းေလးရိှေသးတာေနာ်။ ဘယ်လိုမှေရှာင်မရတဲ့လမ်း ဆိုေပမယ့်ဒီအရွယ်ကေတာ့ ေစာလွန်းပါတယ်။ သူ့အတွက်ဆုေတာင်းေပးပါတယ်ကိုလင်းဦးေရ.. ေကာင်းရာသုဂတိလားပါေစလို့။

   

 3. Pinkgold
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197081068992#c8443842000363267194'> December 7, 2007 at 6:31 PM

  ကိုလင်း)ီးေရ
  ကျွန်မ မေန့ကတည်းက ေတာ်ေတာ် စိတ်မေကာင်း ြဖစ်ေနတာပါ
  ကိုလင်းဦး ဘယ်လိုခံစား ေနရမယ် ဆိုတာ သိေပမယ့် ကျန်ရှိေနေသးတဲ့ ဘ၀ကို ေပျာ်ေပျာ်ပဲ ဆက်ေလှျာက်သွား ပါေနာ်..

  သူလည်း ေကာင်းရာ သုဂတိ ေရာက်ပါေစရှင်

   

 4. ရတနာစိုး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197083956902#c4314043070448990323'> December 7, 2007 at 7:19 PM

  ရတနာ စိတ်မေကာင်းပါဘူးရှင်။ အသက်ငယ်ငယ်ေလးရှိေသးတယ်။ အစ်ကို အရမ်း၀မ်း
  နည်းေနမယ်ဆိုတာ ရတနာ နားလည်ပါတယ်။
  အစ်ကိုေရ . . .ရတနာတို့ သူ့အတွက် အတူတူ ဆုေတာင်းေပးရေအာင်ေနာ်။ အစ်ကို အရင်တုန်းကလိုဘဲ ေပျာ်ေပျာ်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စာေတွ ဆက်ေရးေနပါေနာ်

  ဒီဇင်ဘာချစ်ေသာ ေကာင်မေလး နှင်းမှုန်ေလးေတွနဲ့ အတူတူ ေပျာ်ရွင်စွာ ေနနိုင်ပါေစ။ ေကာင်းရာမွန်ရာ ေရာက်ပါေစ။

   

 5. ေအာင်သူ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197089634609#c8240653929982726438'> December 7, 2007 at 8:53 PM

  စိတ်မေကာင်းပါဘူး ကုိလင်းဦးေရ
  အကုိလည်းအရမ်းခံစားေနရမယ်ဆုိတာ သိပါတယ်။
  အရှင်ဆန္ဒာဓိကရဲ့ လမ်းခွဲတာ ၀မ်းနည်းစရာလား ဆုိတဲ့ တရားစာအုပ်ေလး ဖတ်ဖုိ့ အြကံြပုပါရေစ။
  သူ့အတွက် အမှျေ၀၊ ေမတ္တာပုိ့၊ ဆုေတာင်းေပးပါတယ်။
  ေကာင်းရာ သုဂတိလားပါေစ...

   

 6. သဇင်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197090958836#c247996184959020307'> December 7, 2007 at 9:15 PM

  သနားပါတယ်... စိတ်မေကာင်းဘူး...
  ဒီလုိပါပဲ..ဘ၀ဆုိတာ အချိန်တန်ရင်အဆံုးသတ်ရမယ်..
  ေစာတာနဲ့ေနာက်ကျတာပဲကွာတာပါ...
  ဘ၀မှာေပျာ်စရာေကာင်းတဲ့အချိန်ေတွနဲ့ပဲ ြဖတ်သန်းနိုင်ေအာင် ြကိုးစားပါ

   

 7. MM Scholar
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197095138079#c8390029269232439393'> December 7, 2007 at 10:25 PM

  လူ့ဘ၀ဆို တာ
  ခပ်ညိုညို သစ်ကိုင်းထက်က
  သစ်ရွက်တစ်ရွက်လား...။

  အိပ်မှုံစံမွှား
  တမလွန်ကို အလည်သွားတဲ့
  သူငယ်ချင်းနဲ့ အေြဖညိှလိုက်ေတာ့
  သတိသံေ၀ဂေတွ
  ရစရာပါေလ...။

  (၈ တန်းေကျာင်းသားဘ၀မှာ သူငယ်ချင်းေခွးရူးကိုက်ခံရြပီးဆံုးေတာ့ ေရးြဖစ်တဲ့ ကဗျာ တစ်ပိုင်းပါ။ ဖတ်ြပီးေတာ့ စိတ်ထဲြပန်ေပါ်လာလို့ ေရးလိုက်တယ်။ ေကာင်းရာမွန်ရာ ေရာက်ေစေသာ်၀်)
  mm thinker

   

 8. ေမပျို
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197115494384#c3032965183083596379'> December 8, 2007 at 4:04 AM

  စိတ်မေကာင်းပါဘူး ကိုလင်းဦးေရ။ မူးလဲြပီး ေသဆံုးတာဆိုေတာ့ ဘာေရာဂါများလဲဟင်။ ေဆးေကျာင်းကဆိုေတာ့ ၁လား ၂လားဟင်။ သဲက ၂ကပါ။ ငယ်ငယ်ေလးနဲ့ ဆံုးသွားတယ်ဆိုေတာ့ နှေြမာတသ ြဖစ်မိပါတယ်။ အခုချိန်မှာေတာ့ ေကာင်းရာသုဂတိလားပါေစလို့ပဲ ဆုေတာင်းရေတာ့မှာေပါ့ေနာ်။ အမေရ အမှျ အမှျ အမှျ

   

 9. Su
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197115626460#c2466945498847007482'> December 8, 2007 at 4:07 AM

  သယ်ရင်းေရကျေနာ်လည်း ထပ်တူ ၀မ်းနည်း ပါတယ်ကွာ။ မင်းေကာင် မေလး ေကာင်းရာေရာက် ပါေစ။ မင်းေကာင်မေလး ကို သတိရရင် ကျေနာ်ေြပာ သလို ေကာင်းကင် ြကီး ကိုေမာ့ြကည့်လိုက် ေနာ် မင်းအနားမှာ သူအြမဲရှိ ေနမှာပါ
  :cry:

   

 10. Mintasay
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197151341220#c7073718594927334678'> December 8, 2007 at 2:02 PM

  ထပ်တူထပ်မှျ ၀မ်းနည်းပါတယ်ညီေလးေရ..ရင်ထဲကစကားပါ..

   

 11. ကလိုေစးထူး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197218399087#c5936618137862858563'> December 9, 2007 at 8:39 AM

  ကျေနာ် ေရာက်တာေနာက်ကျသွားလုိ့ အခုမှ သိရတယ်။ စိတ်မေကာင်းဘူးဗျာ။ ကုိလင်းဦးရဲ့ ညီမေလး ေကာင်းရာ သုဂတိလားပါေစလို့ ဆုေတာင်းပါတယ်။

   

 12. Minn Yoon Thit
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197262588987#c1398494936876865988'> December 9, 2007 at 8:56 PM

  ကိုလင်းဦးေရ အားေပးနှစ်သိမ့်ဖို့ေတာင် စကားလံုး တကယ်ထွက်မလာေတာ့ဘူးဗျာ.. တကယ်၀မ်းနည်းရပါတယ်....။ ၀မ်းနည်းေနတဲ့လူကို ၀မ်းမနည်းပါနဲ့လို့ ေြပာရုံနဲ့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုချိန်မှာ စိတ်ထဲရှိတာေတွ ပွင့်အံချလိုက်ပါဗျာ..။ ဒါေပမယ့် အဆိုး၀ါးဆံုးေတွေတာ့ ေကျးဇူူးြပု၍ မလုပ်ပါနဲ့ ကိုလင်းဦးေရ ...။ သွားတဲ့သူလဲ အဲလိုြဖစ်ေစချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်ေတွက ေရွှ့လျားေနအံုးမှာပါ..။ အချိန်နဲ့သာ ကုစားပါဗျာ..။ ထပ်တူေြကွကွဲရပါတယ်။ ကျေနာ်ဘာထပ်ေြပာရမှန်းေတာင် မသိေတာ့ပါဘူး..။ :(

   

 13. photochitoo ချစ်ဦး ช่างภาพ-วิชาญ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197295229878#c2968366445263454201'> December 10, 2007 at 6:00 AM

  မျက်ရည်လွယ်တဲ့ ကျေနာ် ကိုလင်းဦးရဲ့ အေြကာင်းေတွဖတ်မိေတာ့ မျက်ရည် မဆယ်နိုင်ေတာ့ဘူးဗျာ။ ထပ်တူထပ်မှျ ၀မ်း နည်း မိပါတယ်။ ဒီလို ခက်ခက်ခဲခဲ အချိန်မျိုးကို အတတ်နိုင်ဆံုးေကျာ်ြဖတ်နိုင်ပါေစလို ဆုေတာင်းေပးပါတယ်ဗျာ။
  ချစ်ဦး(ဓာတ်ပံု)

   

 14. theint
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197345662850#c2258825922207203983'> December 10, 2007 at 8:01 PM

  စိတ်မေကာင်းဘူးသူငယ်ချင်းေရ
  တရားနဲ့ေြဖပါဟာ
  ဒီဇင်ဘာမှာ လမ်းခွဲသွားတဲ့ ညီမေလးအတွက်
  တို့လည်းဆုေတာင်းေပးပါမယ်
  ညီမေလးေကာင်းရာသုဂတိလားပါေစ.

   

 15. chaos
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197357998832#c1851626111574238566'> December 10, 2007 at 11:26 PM

  ကျွန်မလဲ စိတ်မေကာင်းပါဘူး
  ကိုလင်းဦးနဲ့ထပ်တူထပ်မှျပါပဲ
  ငယ်ေပမယ့်
  ေရှာင်လွဲမရတဲ့
  ကံြကမ္မာရဲ့ ရိုက်ချက်ကို
  တကယ်ြကံံုလာတဲ့
  လူေတွမှ သာ
  ခံစားသိမှာပါ

   

 16. ြမရွက်ေဝ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_07.html?showComment=1197453223588#c8779681639853537370'> December 12, 2007 at 1:53 AM

  ထပ်တူထပ်မှျ ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ေကာင်းရာသုဂတိ ေရာက်ပါေစလို့ အမှျဆုေတာင်းပါတယ်ရှင်။

   

Post a Comment