ေကာင်မေလးေရ......
ေမှျာ်လင့်ချက် မနက်ြဖန်ေတွမှာ
ေရာင်နီေတွမရိှေတာ့ဘူး...။
ြကမ်းတမ်းစွာေလှျာက်ခဲ့တဲ့ ငါတို့ရဲ့လမ်း
အလွမ်းများစွာနဲ့ လှမ်းခဲ့ရတာမင်းအသိပါ ။
ကမ်းအလှေတွကို ငါတို့ ထိုင်ြကည့်ခဲ့သလို
မှန်းဆကာပဲ ကျွမ်းခဲ့ရတယ် ။
ပမ်းလှပါတယ်လို့ မင်းတစ်ခါမှာ မြငင်းခဲ့ဘူးေနာ် ။

ေကာင်မေလးေရ.....
မင်းထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး
ြခားခဲ့တာပါ ။
မိစ္ဆာေတွေသာင်းကျန်းေနတဲ့
နံနက်မျိုးမှာေတာင်
အလွမ်းေတွကို အံမတုနိုင်ဘူး ။
နူရာ၀ဲစွဲသလို
ငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာလည်း မင်းရဲ့ေြခရာေတွ
ြပည့်ေနရဲ့။
နတ်ြမင်းပျံ ယာဉ်တစ်စီးကို
အတူစီးနင်းဖို့
စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ ေန့ေတွဟာလည်း
မျက်ရည်ြမစ်က ဖံုးလွှမ်းသွားြပီ ။

ေဆာင်းရဲ့ တံစက်ြမိတ်ေအာက်မှာ
အိပ်မက်ေတွမက်ေနတုန်း
ဘ၀ရဲ့အေမှျာ်လင့်ဆံုးေရာင်စဉ်ကလည်း
ေပျာက်ဆံုးြပီ ။
ငါမသိခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုဟာ
နင်မရိှေတာ့တဲ့အခါမှ သိလိုက်ရတယ်..။

ေကာင်မေလးေရ.......
သက်ြပင်းချသံေတွေလာက်ေတာင်
စည်းချက်မကျဘူး ။
ငါ့ဂီတကိုက
သံစဉ်မဲ့လွန်းတာပါကွာ ။
မေပါ့မပါးခံစားချက်ေတွနဲ့
ငါ့ရဲ့...
ရင်ဘတ်တစ်ခုလံုးြပည့်ကျပ်
၀မ်းနည်းမှုေတွကအထပ်ထပ်.....။
တကျွတ်ကျွတ် စုပ်သပ်ညည်းသံေတွနဲ့
ငါ့မနက်ြဖန်ေတွေတာ့
စိတ်အံဖတ်ေတွနဲ့ပဲ ေပကျံေနရ...။
ေကာင်မေလးေရ......
ရင်ခုန်သံတိုင်းမှာ ညည်းသံပါေတာ့
ငါ....အလိုမကျခဲ့ရှာဘူး ။
အလူးလူး အလိမ့်လိမ့်
ြကိတ်မှိတ်မရေတာ့တဲ့ အဆံုး
ငါ ..... ငိုပါရေစ......
မျက်ရည်ေတွ ေဖာေဖာသီသီနဲ့
ငါ...ငို....ပါ...ရ...ေစ.....။

Comments

3 Response to 'သို့..........................ေကာင်မေလး'

 1. ေမပျို
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_08.html?showComment=1197179316079#c1781280661335888386'> December 8, 2007 at 9:48 PM

  ကဗျာေလးက ၀မ်းနည်းဖို့ေကာင်းလိုက်တာေနာ်။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် စိတ်ေြဖပါအကိုရယ်။ လူတိုင်းက တေန့ေန့ေတာ့ ဒီလမ်းကို သွားြကရမှာပဲ မဟုတ်လား။

   

 2. kohtut
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_08.html?showComment=1197204787817#c8922487290045159880'> December 9, 2007 at 4:53 AM

  မဂင်္လာပါ ကိုလင်းဦး ကဗျာေလးဖတ်ြပီး စိတ်ထိခုိက်မိပါတယ်ဗျာ...။

   

 3. biggest
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_08.html?showComment=1197279836314#c1154668065903891971'> December 10, 2007 at 1:43 AM

  ေပးသွားြပီမှတ်လို့ ေဆာတီး ေဆာတီ။ ကဗျာေလးကို နှစ်ခါ ဖတ်ြဖစ်သွားတာေပါ့။ မင်းငိုနိုင်ပါတယ် သူငယ်ချင်း ဒါေပမဲ့ မင်းရဲ့ဝမ်းနည်းတဲ့ ငိုေြကွးမှုဟာ တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ တခါတရံဘဲြဖစ်ေစချင်ပါတယ်။ သူကလည်း မင်းရဲ့အနားမှာ ရှိေနခွင့်ရရင် မင်းငိုေြကွးေနတာကို သူလည်းြမင်ချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအခါကျရင် သူပိုြပီး ထိခိုက်မှု ဝမ်းနည်းမှု ြဖစ်ေစနိုင်တယ်။ အခုချိန်မှာ မင်းလုပ်နိုင်တာက သူရဲ့ေမှျာ်လင့်ချက်ေရာင်ြခည်ကို ရှင်သန်ေအာင်လုပ်ေပးဖို့ဘဲရှိတယ်။ မင်းသေဘာေပါက်နိုင်မယ်လို့ ငါထင်ပါတယ်။

   

Post a Comment