ေ၀းရမှာ စိုးမိတယ်

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 11:56 AM

တကယ်ချစ်ေပမယ့်
တွယ်ရစ်တဲ့ နွယ်တစ်ပင်ပ
သံေယာဇဉ်ဘယ်လိုထားေသာ်လည်း
ချစ်အားနာ ရင်၀ယ်နင့်သူမို့
ဖွင့်ေြပာခွင့်မလွယ်ပါ..........။
ဖွင့်မေြပာြပန်ေတာ့
မင်းသေဘာ မြကည်ြဖူက
ဒီကလူတစ်ဖက်သားမှာ
ခံစားမှု ကုေဋကုဋာနဲ့
မေြဖသာေရွှရင်ကျွမ်းေအာင်
လွမ်းရမည်သာ................။
ပန်းအလှပမာ
လွမ်းရမှာ ကိုယ်မမှုပါဘု
သမုဒယအြကင်နာနဲ့
ခင်တွယ်တာ မင်းဘယ်သိနိုင်လိမ့်
မင်းသိေအာင် ဖွင့်ကာေြပာရင်လည်း
သေဘာမမှျပါက
ေသာကမီးေလာင်ြမိုက်ကာ
မုန်းလိုက်မှာ စိုးစိတ်ပွား.......။
တစ်ေန့တစ်ခါ
ေရွှမျက်နှာလှလှေလးကို
ြကည့်ေငးကာေပျာ်ေနရသူမို့
ေ၀းရမှာ တကယ်ေြကာက်ပါရဲ့
ေနာက်တစ်ခါ လာပါရေစေနာ့
မင်းမချစ်ရင်ေနပါေစ
ချစ်ေနရရင် ကိုယ်ေကျနပ်ြပီေပါ့
အဆက်ြဖတ်ကာ အခင်အမင်မပျက်ပါနဲ့
တစ်သက်တာ ေ၀းရမယ့်အေရးကိုြဖင့်
ကေလးရယ်
မေတွးမိဘူးလား................။

Comments

1 Response to 'ေ၀းရမှာ စိုးမိတယ်'

 1. kohtut
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_17.html?showComment=1197958984966#c1826537431311161440'> December 17, 2007 at 10:23 PM

  မဂင်္လာပါ ကိုလင်းဦး
  ေ၀ဒနာေတွကို ကဗျာအြဖစ်နဲ့
  ထုဆစ်ထားတာ ရုပ်လုံးပီြပင်ပဗျား...

   

Post a Comment