ေမးခွန်းများ

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 5:42 PM

ခင်ဗျား............
မိန်းမကို အြပစ်တင်မယ် ကေလးေတွကို
ဆဲဆိုြကိမ်းေမာင်းမယ်
မိတ်ေဆွေတွကို ေ၀ဖန်သေရာ်မယ်
ခင်ဗျား ကိုယ့်မျက်နှာကို ကိုယ့်တံေတွးနဲ့ကိုယ်
အြကိမ်ြကိမ် ြပန်ေထွးဖို့ လိုအပ်နိုင်တယ်လို့
စဉ်စားခဲ့ဖူးပါသလား ။

ခင်ဗျား.............
ခုနှစ်ရက်သားသမီေတွ ကျန်းမာချမ်းသာပါေစလို့
ဆုေတာင်းမယ်
အဲဒီခုနှစ်ရက်သားသမီးေတွထဲမှာ
ခင်ဗျားပက်ပက်စက်စက် မုန်းတီးေနတဲ့လူေတွ အများြကီး
ပါေနလိမ့်မယ်
အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ြပီး
ခင်ဗျားရဲ့ ေြဖရှင်းချက်ကို
သိခွင့်ရနိုင်မလား ။

ခင်ဗျား...............
ခင်ဗျားြကိုက်တဲ့ေဘာလံုးအသင်းတစ်သင်းနိုင်လိုက်လို့
ေအာ်ဟစ်ကခုန်ေနတဲ့အချိန်မှာ
ခင်ဗျားကိုယ်တုိင် ၀င်ကန်ေနတဲ့
ေလာကေရှ့ေရးရာအသင်း
အခုနိုင်ေနြပီလား
ဂိုးအသွင်းခံရြပီး အရံှုးြကီး ရံှုးမေနနိုင်ဘူးလား ။
ကွွန်ြပူတာထဲက လက်သီးေတွ ထွက်မလာနိုင်ဘူးလား။
အင်တာနက်ထဲမှာ ကျိုင်းေကာင်ေတွ မရိှနိုင်ဘူးလား။

ခင်ဗျား.................
ဘာကိုမှေစာင့်ေနတာမဟုတ်မှန်းသိလို့
ဘာကိုေစာင့်ေနတာလဲလို့ ခပ်ရွဲ့ရွဲ့ေမးလိုက်ရင်
အရင်လိုပဲ
ခင်ဗျားကျွန်ေတာ့်ကို ညာဦးမှာမဟုတ်လား ။

အရိုင်းမစိုင်းေခတ် လူအရိုင်းအစိုင်းေတွ
(သူတို့အကျိုးစီးပွားေရးအတွက်)
လူတစ်ေယာက်ကို စေတးြပီး
ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ယဇ်ပူေဇာ်တယ်
အယဉ်ေကျးးေခတ် လူအယဉ်အေကျးေတွ
(သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်)
ယဉ်ယဉ်ေကျးေကျး ပလီစီေချာက်ချက်ေြပာဆိုြပီး
လူတစ်ေယာက်ကို ယဉ်ယဉ်ေကျးေကျးခုတံုးလုပ် အသံုးချတယ်
ဒါဟာ
ယဇ်ပူေဇာ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလား ။

မာသာထေရဇာနဲ့ ဒိုင်ယာနာ
အတူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပံုထက်
မာသာထေရဇာနဲ့ အနာြကီးေရာဂါသည်ေတွ
အတူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပံုက
ပိုြပီး ဂုဏ်ကျက်သေရ မရိှေပဘူးလား ။

ေမျာက်ကေန
တြဖည်းြဖည်း လူြဖစ်လာတယ်လို့ ေြပာတယ်
ကျွန်ေတာ်က
လူကေန တြဖည်းြဖည်းချင်း ေမျာက်ြဖစ်သွားတာ မရိှဘူးလားလို့
ခပ်တည်တည်ြပန်ေမးလိုက်ရင်
ခင်ဗျားကျွန််ေတာ့်ကို ထရိုက်မလား။

ကျုပ်ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကို
နှစ်ေပါင်းများစွာ ပညာရှင်ေတွ ြငင်းြက ခံုြကရင်းနဲ့
အလုပ်ရှုပ်ေစဖို့
ကျုပ်အေနနဲ့ ြပဿနာေတွ ပေဟဠိေတွ
အများြကီးထည့်ထားခဲ့တာ..........


Comments

1 Response to 'ေမးခွန်းများ'

 1. kohtut
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_18.html?showComment=1198075325789#c5253893833183763554'> December 19, 2007 at 6:42 AM

  မဂင်္လာပါ ကိုလင်းဦး
  ေမးခွန်းကဗျာကိုဖတ်ြပီး မှန်ြကည့်လိုက်ေတာ့
  ဆံပင် ၇ ေချာင်းြဖုတာေတွ့လိုက်ရတယ်ဗျာ...

   

Post a Comment