၂၀၀၂ခုနှစ်က ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံ ဂီတေလာကမှာေအာင်ြမင်မှုမှတ်တိုင်ေတွစိုက်ထူခဲ့တဲ့ နာမည်ြကီး Rock ေတးသံရှင် ေလးြဖူရဲ့ “လိပ်ြပာ“ေတးစီးရီးကို ပရိသတ်ေတွ နားေထာင်ြပီးြဖစ်မှာပါ။ ေတးစီးရီးမထွက်ခင်ကတည်းက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းအသစ်ေတွ ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတဲ့ အေြကာင်း၊ အပင်ပန်းခံြပီး ေသေသချာချာြကိုးစားတီးခတ်ပံုေဖာ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အေြကာင်း Media စာမျက်နှာ အများအြပားမှာ ေဖာ်ြပခဲ့ြကပါတယ်။ နာမည်ြကီးကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ေတးေရးအတွဲြဖစ်တဲ့ ေမာင်ေမာင်ေဇာ်လတ်နဲ့ အယ်ြဖူတို့ရဲ့ လက်ရာေတွ ြဖစ်တဲ့အတွက်လည်း အေခွမထွက်ခင်ကပင် ပရိသတ်စိတ်၀င်စားမှုကို အများအြပားရရိှခဲ့ပါတယ်။
ေမာင်ေမာင်ေဇာ်လတ်တို့ရဲ့ The Ants အဖွဲ့ဟာ Metal Zone Studioမှာ ဒီလိပ်ြပာအေခွအတွက် ေရွးချယ်ထားခဲ့တဲ့သီချင်းေတွကို တီးခတ်ြပီး I.C အဖွဲ့မှ Arrangement ေတွကို မွမ်းမံြပင်ဆင် သင့်တာေတွြပင်ဆင်ြပီး အေချာသတ်စီစဉ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ြကတာပါ။ သီချင်းေတွကို ပံုစံေတွပိုေပါ်လွင် လာေအာင် Demo သေဘာမျိုး အရင်သွင်းေပးခဲ့ြကတယ်ဆိုပါေတာ့။

လိပ်ြပာအေခွကို နားေထာင်ရတဲ့အခါမှာေတာ့ စိတ်ထဲမှာ သိပ်ဘ၀င်မကျတာေတွ ေတွ့ရိှရပါ ေတာ့တယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ ဒီလိပ်ြပာ အေခွကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်အေခွတစ်ေခွအေနနဲ့ ဖန်တီးသူ အားလံုးရဲ့ အနုပညာကို ေလးစားစွာနဲ့ ခံစားနားဆင်ခဲ့တာပါ။ ပထမအပုဒ် “အမဲလိုက်အက”နဲ့ စီးေမျာရင်း ဒုတိယအပုဒ် “ထားခ့ဲဦး”မှာေတာ့ ကျွန်ေတာ်မျက်လံုးနည်းနည်းကျယ်လာပါတယ်။ ဘာြဖစ်လို့လဲ ဆိုေတာ့ Creed အဖွဲ့ရဲ့ My Sacrifice ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ ဆင်တူေနလို့ပါ။ ေရှ့ပိုင်း Guitar Picking ေတွဟာ ဆင်တူယိုးမှားရိှြပီး Solo တီးပံုေတွကေတာ့ မှီြငမ်းထားတာ သိသာ လှပါတယ်။ Solo အြပီး Chorus အ၀င်မှာ Drum ကို Triplet ပံုစံ ေဖာက်တီးထားတာကေတာ့ ကွက်တိပါပဲ။ Chorus ကို Picking Only နဲ့ဆိုြပီးမှာ Full Band နဲ့ ထပ်ဆိုထားတာလည်း အတူတူပါပဲ။ သံစဉ်နဲ့ Chord အသွားအလာ ေတွ ဆင်တူယိုးမှားရိှတဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်မှာ Arrange ချင်းကအစ တူေနတာကေတာ့ သိပ်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။

Side A ေနာက်ဆံုးအပုဒ်က “ေလလွင့်သူ”။ အယ်ြဖူရဲ့အေတွးအေခါ်ေကာင်းေကာင်း၊ သံစဉ်အား ေကာင်းေကာင်းနဲ့ ေရးစပ်ထားတဲ့ Slow သီချင်းေလးတစ်ပုဒ်ပါ။ ဒါေပမယ့် ခက်တာက The Smashing Pumpkins အဖွဲ့ရဲ့ Take me down ဆိုတဲ့သီချင်းေလးနဲ့ တူေနတာပါပဲ။ 1997 Grammy awards ရရိှခဲ့တဲ့ The Smashing Pumpkins ရဲ့ Bullet with butterfly wings သီချင်းပါတဲ့ Mellon Collie and the infinite sadness ဆိုတဲ့ နှစ်ေခွတွဲအေခွထဲက သီချင်းေလး တစ်ပုဒ်ပါ။ သိပ်ေတာ့သိသိသာသာြကီး မတူလှပါဘူး။ အိပ်မက်တစ်ခုမက်သလို ၀ိုးတိုး၀ါးတားေလးပါ။

ကျွန်ေတာ် ဒီေလာက်ထိ နားလည်ေပးလို့ရပါတယ်။ ဒါေတွဟာ ြဖစ်ရိုးြဖစ်စဉ်ေတာ့မဟုတ်ေပမယ့် copy ေတွချည်းသက်သက်လုပ်လာတဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ဂီတေလာကမှာ “တု” နဲ့“ြပု” အဆင့်ေလးကို နားလည်ေပးလို့ရပါတယ်။ ဒါေပမယ့် လံုး၀နားမလည်နိုင်ေလာက်ေအာင် ြဖစ်သွားခဲ့တာေတာ့ လွန်ခဲ့တဲ့(၆)လေလာက်ကမှပါပဲ။ ကျွန်ေတာ့်သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်အိမ်လာြပီး KROQ (Vol.15) ထဲက သီးချင်းေလး တစ်ပုဒ် နားေထာင်ြကည့်ပါဆိုြပီး ဖွင့်ြပတယ်။ “Dapche Mood” အဖွဲ့ရဲ့ “Dream On” ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။ Dapche Mood” အဖွဲ့ အရင်က MTV မှာ တစ်ခါ နှစ်ခါေလာက် ြကည့်ဖူးေပမယ့် သိပ်သတိမထားမိပါဘူး။ ဒီသီချင်းေလး Intro စ၀င်လာကတည်းက ကျွန်ေတာ့် စိတ်ထဲ ေြပး၀င်လာတဲ့တစ်ပုဒ်က “အေဖ”။ လိပ်ြပာအေခွထဲက “အေရးမြကီးဘူး” နဲ့ “ထားခဲ့ဦး” တို့ြပီးရင် လူြကိုက်အများဆံုး ရှားရှားပါးပါး အေဖ့ရဲ့ေမတ္တာကို ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်။ အဆိုရှင်က ေတးေရးကို အေဖအေြကာင်း သီချင်းတစ်ပုဒ်ေလာက် ေရးြကည့်ပါလားလို့ တိုက်တွန်းတဲ့ အခါ ေတးေရးသူက စိတ်ကူးေပါ်လာြပီး ေရးရာက သံစဉ်ေရာ၊ စာသားပါ ကွက်တိထွက်လာတယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းေလး။ (ဒါေြကာင့် ြမန်တာ အခုမှ သေဘာေပါက်ပါေတာ့တယ်) ။ Intro စလို့ Chorus မ၀င်ခင်အထိ ေနာက်ကတီးေနတဲ့ Guitar Pickingက တစ်ထပ်တည်း။ ပိုြပီးဆိုးတာက Pre Chorus အပိုဒ်ြဖစ်တဲ့ “ဟူး..ဟူး..အေဖ...မရိှေတာ့တဲ့ေနာက်..လမ်းေပျာက်တဲ့ ေနာက်”ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ဟာ Copy ယူထားသလား ေအာက်ေမ့ရေလာက်ေအာင်ကို 1st Line Melodyက တူညီေနပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို နားေထာင်လိုက်ရံုနဲ့ဒါဟာ “အေဖ”သီချင်းရဲ့မူရင်း( အဲမှားလို့) ေတာ်ေတာ်ေလး မှီြငမ်းထားတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီသီချင်း နားေထာင်ြပီး ကျွန်ေတာ့်စိတ်ထဲမှာ အေတာ့်ကိုပဲ မွန်းြကပ်သွားတယ်။

ဒီအေြကာင်းေတွကို ေရးသင့်၊ မေရးသင့်စဉ်းစားေနရင်းနဲ့ အချိန်ေတွမနည်းြကာသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အမှန်တရားကို လူေတွသိေစ ချင်တာရယ် ဘယ်သူ့ကိုမှနာမည် ပျက်ပါေစဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးမရိှတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်လံုတာရယ်ေြကာင့် ေရးြဖစ်သွားတာပါ။ ဒီလို ကိုယ်ပိုင် သံစဉ်ဆိုြပီး ြပည်ပသီချင်းေတွကို သိသိသာသာေရာ၊ မသိမသာပါ မှီးထားတာေတွကို ကျွန်ေတာ်တို့ မြကာခဏ ြကားေန၊ သိေနရပါတယ်။ အယ်ေနှာင်းရဲ့ ဒုတိယအေခွ“ခိုင်ြမဲြခင်း”ထဲက “အေဖာ်မဲ့ြခင်း”ဆိုတဲ့ သီချင်းဟာ“Nirvana” ရဲ့ “When did you sleep last night? ဆုိတဲ့ သီချင်းကို သိသိသာသာ ပံုတူကူးထားတာပါ။ အယ်ေနှာင်းက သူ့အေခွကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းများလို့ ေြကြငာထားပါတယ်။ မျိုးေကျာ့ြမိုင်ရဲ့ “တစ်မိနစ်ထပ်ေနာက်ကျ”သီချင်းက “Sublime”အဖွဲ့ရဲ့ Raggae သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ပံုေြပာင်းထားတာပါ။ Big Bag အဖွဲ့ရဲ့ “ပန့်အေြကာင်းမေြပာနဲ့”အေခွထဲက“ကာတွန်း”သီချင်းဟာ ြမန်မာြပည်မှာ လူသိပ်မသိေသးတဲ့ “Ash”ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ “Burn Baby Burn”ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ ဆင်တူသလို၊ “ဟင်းလင်းြပင်ထဲမှာ”ဆိုတဲ့ သီချင်းရဲ့ Chorus ဟာ “Travis”အဖွဲ့ရဲ့ “Flower in the window” သီချင်းရဲ့ Chorus ကို တိုက်ရိုက်ကူးထည့်ထားတာပါ။ Big Bag အဖွဲ့ကေတာ့ သူတို့သီချင်းေတွကို Owntune,Copy မှီြငမ်း စသည်ြဖင့် ေခါင်းစဉ်တပ်မထားပါဘူး။
နိုင်ငံြခားမှ ဘယ်သီချင်းရဲ့ Guitar Riff, Frame ေတွကို မှီြငမ်းထားတယ်လို့ ၀န်ခံခဲ့တဲ့ အဲလက်စ်ေတာင် သူ၀န်မခံခဲ့တဲ့ သီချင်းေတွ ရိှေနပါေသးတယ်။ “စိတ်ကူးသက်သက်များ”အေခွထဲက “လိုချင်တာယူ”ဆိုတဲ့သီချင်းရဲ့ Intro ဟာ Bushအဖွဲ့ရဲ့ Everything Zen ဆိုတဲ့ သီချင်းရဲ့ Intro နဲ့ တထပ်တည်းပါပဲ။ ၁၉၉၆က အေခွထဲက “စဉ်းစားပါ”ဆိုတဲ့ သီချင်းဟာ Alter Bridge အဖွဲ့ရဲ့ Open Your Eyes ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ပံုတူကူးခဲ့တာပါ။

ကျွန်ေတာ်ဟာ သိလွန်း တတ်လွန်းလို့ ေလှျာက်ေြပာေနတာေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ြကံုရ၊ ြကားရ တာေတွဟာ များလာေတာ့ မေနနိုင် မထိုင်နိုင်ကို ြဖစ်လို့ေရးမိသွားတာပါ။ အခုဆို ကျွန်ေတာ်တို့ ဂီတေလာကမှာ သူများသီချင်းခိုးရံုတင် မဟုတ်ေတာ့ဘဲ လိမ်တဲ့ အဆင့်ပါ တိုးလာြပီဆိုေတာ့ ေဆးပညာအသံုးအနှုန်းအရေြပာရရင် Prognosis မေကာင်းေတာ့ဘူးေပါ့။ နာမည်ြကီး Grunge ဂီတအဖွဲ့ Nirvana ရဲ့ အဆိုရှင် ဂစ်တာသမား Kurt Cobin ဟာ သူ့ကိုယ်သူ သတ်မေသခင် ေရးခဲ့တဲ့စာမှာ “ကျွန်ေတာ် ခင်ဗျားတုိ့ကို အရူးမလုပ်ချင်ေတာ့ဘူး။ ပရိသတ်ကို လိမ်ညာတယ်ဆိုတာ အြကီးမားဆံုး ရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုပဲ” ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်ေလးနဲ့ အဆံုးသတ်ထားပါတယ်။ အနုပညာအေပါ် ထားရိှတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ဓါတ်၊ ခံယူချက်ဟာ ေလးစားစရာပါ။
အခုလို ြဖတ်၊ ညှပ်၊ ကပ် သီချင်းေတွ ထွက်ေပါ်လာတာ ဘယ်သူ့မှာ တာ၀န်အရိှဆံုးလဲ။ အဆိုေတာ် လား၊ ေတးေရးလား၊ Player ေတွ လား၊ “လား”ေပါင်းများစွာနဲ့ဘဲ ဒီေမးခွန်းေတွဆက်ရိှ ေနဦးမှာ လား။ လူငယ်ေတွဟာ ဂီတအနုပညာရှင်ေတွကို ချစ်ြကတယ်၊ ြမတ်နိုးြက တယ်။ အထူးသြဖင့် တစ်ေန့မှာ ဂီတေလာကထဲ၀င်ေရာက်ြပီး ဂီတသမားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အေတွးအိပ်မက်ေတွရိှတဲ့ လူငယ်ေလးေတွဟာ ပိုြပီးေတာ့ ေလးစားအားကျြကတယ်။ အတုယူြကတယ်။ ဒါေြကာင့်နာမည်ေကျာ် ဂီတအနုပညာရှင်ေတွကလည်း ကိုယ့်အနုပညာကို တန်ဖိုးထားြပီး လမ်းမှန် ကမ်းမှန်နဲ့ ဖန်တီးြပဖို့ လိုပါတယ်။ Copy ဆိုလည်း Copy လို့ ေြကြငာခွင့်ရိှေနပါလျက်နဲ့ ဖံုးကွယ်ေနတာ ကေတာ့ မေကာင်းပါဘူး။ Own Tune အစစ်အမှန်ေတွကိုလည်း ကျွန်ေတာ်တို့အားေပးတာပဲ။ ပရိသတ်က Own Tune ေတွ သိပ်လက်မခံလို့ Copy ေတွလုပ်ရတယ်ေြပာလည်းလုပ်ပါ။ ရပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ြဖတ်၊ ညှပ်။ ကပ်ေတွကိုေတာ့ Own Tune လို့ နာမည်မတပ်ချင်ပါနဲ့။ ေနာင်လာမည့် လူငယ်ဂီတ သမားေတွဟာ ဒါေတွကို အတုယူြပီး ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းေတွ ဖန်တီးတဲ့ေနရာမှာ ခံစားမှုအတွက် နှလံုးသား၊ အတတ်ပညာပိုင်းအတွက် ဦးေနှာက်တုိ့ထက် “ကပ်ေြကးနဲ့ ေကာ်” ကိုသာ ပိုြပီး အသံုးြပုြကလိမ့်မယ်ဆိုရင် ...............။ ...................။

Lin Oo (psy)


Comments

5 Response to 'ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင် (၅)'

 1. Upasaka
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_19.html?showComment=1198115149416#c1989572715070905428'> December 19, 2007 at 5:45 PM

  ကုိလင်း
  အမှန်အတိုင်းေြပာရ၇င် သီချင်းေတွကိုချစ်တယ်
  အခုလိုမှန်ရာကိုသိရေတာ့ ေကာင်းတာေပါ.။ကျေနာ်လဲI.C ကုိချစ်ပါတယ်။

   

 2. သဇင်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_19.html?showComment=1198125382435#c6801660325639384284'> December 19, 2007 at 8:36 PM

  ေအာ်..အဲလုိေတွကိုး..
  ေနာက်ေန့မှ ေအာ်ရီဂျင်နယ်ေတွကုိ နားေထာင်ြကည့်ရမယ်

   

 3. tayzar
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_19.html?showComment=1198136332455#c8236181177990702742'> December 19, 2007 at 11:38 PM

  အကို ေရ သီချင်းေတွစံုလှချည့်လား နားမေထာင်ဘူးတာေတွ အများြကီးပဲ။ အချိန်ရရင်ရှဲေပးပါဦး။ ေနာက်လည်း ဒီလိုပို့စ်ေတွ ေရးပါဦါ်

   

 4. kohtut
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_19.html?showComment=1198155921216#c6345456819539907327'> December 20, 2007 at 5:05 AM

  မဂင်္လာပါ ကိုလင်းဦး
  အမှန်ကို အမှန်တိုင်းဖွင့်ဟြခင်းကသာ
  မျုိးဆက်သစ်ေတွတွက် မွန်ြမတ်တဲ့လုပ်ေဆာင်ချက်ပါ။

   

 5. အဿခင်္ရာ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post_19.html?showComment=1198178957456#c1872413314420318093'> December 20, 2007 at 11:29 AM

  ဟဲ..ဟဲ.. ဒါတင်ပဲလား ဆိုေတာ့.. အများြကီးကျန်ပါေသးတယ် ခဗျ.. တကမာ္ဘလံုးမှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးေပါင်းစံုရဲ့ ေအာင်ြမင် ေပါက်ေရာက်တဲ့ သီချင်းေတွကို ဒဲ့ဒိုး တမိျုး၊ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် တဖံု ကူးေနြကတာပါပဲ..(ဟီး..ကျေနာ့် ရဲ့ ေကျင်း report ေတွလိုေပါ့.. copy, paste, edit..လုပ်ေနကျ..လုပ်ေနကျ..) .တခါတေလ ကိုယ်နားယဉ်ြပီးသား သီချင်းေတွကို ရုတ်တရက် ြမန်မာလိုထွက် လာေတာ့ “ဟဲ့.. ေသာက်ေခွး.. ြမန်လှချည်လား..” လို့ အ့ံဩရတယ်၊၊ တနည်းအားြဖင့် အဲလိုေနရာမိျုးစံုက သံစဉ်ေကာင်းေကာင်းေလးေတွကို ဘာသာြပန် ေဖာ်ကျုး်ေပးတဲဲ့ ဝိုင်းေတာ်သား ေတွ ေကျးဇူးတင်ရမလိုပါပဲ...့
  ကျေနာ်လည်း သီချင်းေတွကို ေတာ်ေတာ် ေလး crazy ြဖစ်ပါတယ်.. သီချင်းအမျိုးအစားမခွဲြခားပဲ ေကာင်းရင် (သို့) ခံစားလို့ရရင် အကုန်ြကိုက်တယ်။ ေရေပါ်ဆီ ေကာ်ပီေတွေတာ့ ခပ်ေဝးေဝးပဲ...ကျေနာ့် ရဲ့ ြမန်မာ idol အနုပညာရှင ်ကေတာ့ ကိုဒိုးလံုး ြကီးပါပဲ... သူ့သီချင်းေတွ ရပ်တန့်သွားတဲ့အတွက် အေတာ်ေလး နှေမျာမိတယ်ဗျာ...

   

Post a Comment