ညများ အခါခါ

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 4:42 AM
မှုန်၀ါးေ၀ရီ
ေရွှရည်နုအလင်း
သက်ဆင်းအိကျလာ
ေြမကမ္ဗလာမှာ
ငု၀ါေရာင်ြဖန့်ြကက်စ
ဒီလိုညဟာ
ချစ်စရာေကာင်းေအာင်
လှေနေပါ့ကွယ် ။
ေလးညှင်းေလးလည်း
တရှဲရှဲနဲ့
သရဲကားထဲက
ေနာက်ခံဂီတသံစဉ်လို
ရင်ဖိုစရာ အသံေပးကာ
ေြပးလွှားေနတယ် ။
လ,ဆလိုက်ေအာက်မှာ
သစ်ပင်ေတွဟာလည်း
အမည်းေရာင်၀တ်စံုနဲ့
ဘယ်ညာနွဲ့ယိမ်းကာ
ပေဒသာကပွဲ
ဆင်နွှဲေနတယ် ။
အဲဒီလို
အလှပိုကဲ
ညေတွထဲမှာ
ရင်ခုန်စွာနဲ့...။
တစ််ခါ တစ်ခါ
အိပ်ရာထက်မှ
အိပ်ရတဲ့စိတ်လည်း
ပျင်းတွဲတွဲရှည်ေမျာေမျာ
ရထားဥဩဆွဲသံနဲ့အတူ
ေမှျာ်လင့်ြခင်းေတွ ယူေဆာင်ြပီး
ချစ်သူရိှရာ ခရီးထွက်မိတယ် ။
တစ်ခါ တစ်ခါ
ချိုသာစွာ လွင့်ပျံလာတဲ့
တိုးသဲ့သဲ့ ဆည်းလည်းခတ်သံနဲ့အတူ
ေရာင့်ရဲြခင်းေတွ
စွန့်လွှတ်ြခင်းေတွ ယူေဆာင်ြပီး
ေသမင်းြပည်ခရီးထွက်မိတယ် ။
တစ်ခါ တစ်ခါ
တိုးညင်းစွာ သီကျူးေနတဲ့
ညဉ့်ငှက်ရဲ့ ေတးသံနဲ့အတူ
အပူအပင်ကင်းေ၀းရာ
ရာဘင်ြဒာနတ်တဂိုးရဲ့ဌာေန
သှျင်တိနိေကတန်ဆီသို့
ပညာသင်ဖို့ သွားမိတယ် ။
တစ်ခါ တစ်ခါ
စူးရှစွာထွက်ေပါ်လာတဲ့
အူ၀ဲေတးသံနဲ့အတူ
မျိုသိပ်ခံစားချက်ေတွ ယူေဆာင်ြပီး
ြဂိုဟ်ြပာဆီ ခရီးထွက်မိတယ် ။
အဲဒီလို
အလှပိုကဲ
ညေတွထဲမှာ
ရင်ခုန်စွာနဲ့
ရသရှာေဖွရင်း
မိုးအခါခါ လင်းခဲ့တယ် ။

Comments

3 Response to 'ညများ အခါခါ'

 1. kohtut
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_09.html?showComment=1200140588195#c4147139414187818679'> January 12, 2008 at 4:23 AM

  မဂင်္လာပါ ကိုလင်းဦး
  ရာဘင်ြဒာနတ်တဂိုးရဲ့ဌာေန သှျင်တိနိေကတန်ဆီကို
  ပညာသင်သွားရင် တစ်ေယာက်ထဲမသွားပါနဲ့ ကွျန်ေတာ်ကိုလဲ ေခါ်ပါဦးဗျာ...

   

 2. သဇင်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_09.html?showComment=1200449991682#c1244126435081309660'> January 15, 2008 at 6:19 PM

  အမျိိုးမျိုးေသာညေတွကုိ ြဖတ်သန်းရတာပဲ..
  အားလံုးအဆင်ေြပပါေစကိုလင်းဦးေရ

   

 3. အိမ်ေ၀းသူ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_09.html?showComment=1200550131690#c7086181496470582646'> January 16, 2008 at 10:08 PM

  အလှပိုကဲ
  ညေတွထဲမှာ
  ရင်ခုန်စွာနဲ့
  ရသရှာေဖွရင်း
  မိုးအခါခါ လင်းခဲ့တယ် ။
  ကဗျာေလးေတွ …သေဘာကျတယ်
  အဲဒီအဆံုးသတ်ေလးကိုေတာ့ …..ပုိသေဘာကျမိတယ်။

   

Post a Comment