အေဆာင်အေယာင်မဲ့ ကားြကီးဟာ
ကံြကမ္မာက ေရာင်းလိုက်တဲ့ လက်မှတ်နဲ့
အတ္တြကီးသူ ကို်ယ်၀န်ကို ေဆာင်လို့
ဒီြမို့ကေန မိုင်ဘယ်ေလာက်ကို
တအိအိ
ဒီြမို့ကေန မိုင်ဘယ်ေလာက်ရဲ့ မုခ်ဦးမှာ
“ြငိမ်းချမ်းြခင်း” ကေဖး
၀ိညာဉ်ေတွ အစီအရီ
ငိုသံသီချင်းေတွနဲ့ ြငိမ်းချမ်းလို့
ဘာမှ မသိြခင်းကို ေသာက်သံုးေနတယ် ။
ဒီြမို့ကေန မိုင်ဘယ်ေလာက်မှာ
ြပီးဆံုးသွားတဲ့ လမ်းတစ်ခု
ချုပ်ြငိမ်းသွားတဲ့ လိုအင်ရမ္မက်
အနိစ္စသစ်ပင်ေတွနဲ့ ေြကွလွင့်ြပီးေသာ သစ်ရွက်များ
ဖျတ်ခနဲ အတွင်းမှာ
ေနမင်းြကီးကို မျက်ကွယ်ြပုခဲ့ရ
ဒီြမို့ကေန မိုင်ဘယ်ေလာက်မှာ
အေရြပားနဲ့ ခရမ်းလွန်ေရာင်ြခည်
အားြပိုင်စရာလည်း မလို
ေရွှ၊ ေငွ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ၊ ေမတ္တာတရား
ယဉ်ေကျးဖို့လည်း မလို
မျက်စိဖွင့်စရာလည်း မလို
တံခါးပိတ်စရာလည်း မလို
ဒီြမို့ကေန မိုင်ဘယ်ေလာက်မှာ
ကျွန်ေတာ်တို့ မသွားဘဲ ေရာက်နိုင်တဲ့
ြမို့တစ်ြမို့ရိှတယ် ။ ။
Lin Oo ( psy )

Comments

1 Response to 'ဒီြမို့ကေန မိုင်ဘယ်ေလာက်မှာ'

  1. Emily
    http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_24.html?showComment=1201260439640#c1952897480241251790'> January 25, 2008 at 3:27 AM

    ကျွန်ေတာ် အေတွးစေတွ အများြကီး ရသွားတယ် အကို။ ကဗျာေလး သေဘာကျတယ်။

     

Post a Comment