ြဖတ်ေလှျာက်များ

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 9:59 AM
ခုလို ေတွ့ဆံုြကြပီး
ခုလို ေ၀းကွာသွားြကမယ်လို့
မည်သူကမှ ြကိုမေတွးထားခဲ့ဘူးေလ ။
တစ်ခါ တစ်ေလ နီးြခင်း ေ၀းြခင်းမှာ
သဘာ၀ဆန်လွန်းတဲ့ အေြကာင်းတရားနဲ့ ြပတယ်
အိပ်မက်ဆန်လွန်းတဲ့ အြဖစ်အပျက်နဲ့ခိျတ်တယ်
မျက်ရည်တစ်စက်ရဲ့ အေပါစားဆန်မှုနဲ့
သရုပ်ေဆာင်ေကာင်းတဲ့ မျက်နှာများရဲ့ ြမံုးထဲမှာ
ေသြခင်းတရားဟာ သားေကာင်ြဖစ်ခဲ့ြက
ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကျားမ ဟူသမှျ
စိတ်အြကိုက်လိုက်ကာ ေလာကဇာတ်ခံုေပါ်၀ယ်
ဇာတ်၀င်ခန်းမှာ ပန်းမေနာဖွဲ့
ဇာတ်သိမ်းခန်းမှာ ပန်းသေဘာဖွဲ့
အကွာအေ၀း အေရွ့ကိုယ်စီြဖင့်
သံေ၀ဂတရား ရင်ထဲမှာ တဖွားဖွားြဖစ်ေပါ်
သုသာန်ေြမ ေြခချနင်းမိချိန်ေလးမှာ................။ ။
Lin Oo ( psy )

Comments

4 Response to 'ြဖတ်ေလှျာက်များ'

 1. Smilemay
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_25.html?showComment=1201329707251#c4667283644740609114'> January 25, 2008 at 10:41 PM

  ကဗျာေလးေတွ ဖတ်သွားပါတယ်ရှင့်။
  စမိုင်းေမ ရဲ့ ကွန်နက်ရှင်မေကာင်းေတာ့ စီေဘာက်ရှာလို့မေတွ့ဘူး။

   

 2. သဇင်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_25.html?showComment=1201487539070#c6353382957446895961'> January 27, 2008 at 6:32 PM

  ခုထိ လွမ်းေနတုန်းလား
  အားလံုးအဆင်ေြပပါေစေနာ်..

   

 3. အိမ်ေ၀းသူ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_25.html?showComment=1201581414777#c7382034274070027012'> January 28, 2008 at 8:36 PM

  ေတွ့ဆံုြကြခင်းဟာ ခွဲခွာြခင်းရဲ့လမ်းစတခုပဲေလ
  တနည်းနည်းနဲ့ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့အားလံုးခွဲြကရမှာ
  အေသအချာပဲေလ ေနာ်။

   

 4. May Burma
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_25.html?showComment=1201726450870#c2352613645242821715'> January 30, 2008 at 12:54 PM

  very nice blog

   

Post a Comment