ကျဉ်ေြမာင်းလှတဲ့ လက်တံေတွ
မင်းေရာက်ေနတဲ့ ဘ၀
ငါေရာက်ေနတဲ့ ေနရာ
တကယ်ေတာ့
ဘာမှ မထူးြခားဘူးညီမေလး......။
အဆစ်လုိက် သီကံုးထားတဲ့ သေဘာတရားေတွ
ေ၀းရမယ်၊ ေဆွးရမယ်၊ လွမ်းရမယ်
ေန့နဲ့ည နမ်းရိှုက်ြကမယ်
အိပ်မက်ေတွ ယစ်မူးြကမယ်
မထပ်ခဲ့တဲ့ ေကာက်ေြကာင်းေတွ
ရင်ခုန်သံဆိုတာ
ေသာ့ခတ်ထားလို့မှ မရတာ ညီမေလး...........။
ခပ်ေရးေရးေတွးြကည့်
မဆန်းြပားတဲ့ ကကွက်ေတွ
ခိုလှုံရာ တံတိုင်းဆိုတာ ယိုင်နဲ့လို့
စည်းစိမ်အကျီ င်္က ြကပ်ထုပ်
ခပ်ပါးပါး မနက်ြဖန်ေတွရဲ့ အသက်ရှူသံမှာ
သတ်မှတ်ချက်ေတွ ြကမ်းကျွံေနတဲ့အြဖစ်
ဆူးေတွက ထပ်ခါ ထပ်ခါ
ငါေဖျာ်ေသာက်ခဲ့တဲ့ ညလယ်ေတးတစ်ပုဒ်
ခါးေတာ့ ခါးတာေပါ့ ညီမေလး......။ ။
Lin Oo (psy)

Comments

1 Response to 'ငါေသာက်ခဲ့တဲ့ ေကာင်းကင်ခါးခါး'

  1. ေဂျ
    http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_4200.html?showComment=1201710458937#c7150114065482296397'> January 30, 2008 at 8:27 AM

    ေကာင်းကင်ကုိတေယာက် သနားပါတယ် ဒါနဲ ့ဘယ်လို ေသာက်ခဲ့သလဲ ြပုတ်သလား ေရေနွးေဖျာရံုလား

     

Post a Comment