အဲ သည်မှာ
ပံုြပင်တစ်ပုဒ်ပဲရိှတယ်။
သူ
သူမ ကိုချစ်ခဲ့။
ြပီးေတာ့
သူမ ကို
သံေယာဇဉ်ြဖတ်ခဲ့ေတာ့
သူမ က
သူ့အေပါ်
သံေယာဇဉ် မြပတ်နိုင်ဘူးေပါ့။

အဲ့သည်မှာ
ပံုြပင်တစ်ပုဒ်ပဲ ရိှတယ်။
သူမ
သူ့ကို ချစ်ခဲ့။
ြပီးေတာ့
သူ့ကို
သံေယာဇဉ် ြဖတ်ခဲ့ေတာ့
သူက
သူမ အေပါ်
သံေယာဇဉ် မြပတ်နိုင်ဘူးေပါ့။

အမှန်တရားဆိုတာ
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ။

သင်
အချစ်အတွက်
အသက်မေသနိုင်ပါဘူး။
သင်
ဆန္ဒရိှတဲ့အတိုင်းေတာ့
သင်
စိုင်းချင်ရာ စိုင်းလိုက်ေပါ့။

Comments

2 Response to 'ပုံြပင်တစ်ပုဒ်ပဲ ရိှတယ်....'

 1. သဇင်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_649.html?showComment=1199241732446#c7995458830029851736'> January 1, 2008 at 6:42 PM

  ကဗျာေလးကလဲမှန်သား..
  အချစ်အတွက်အသက်မေသနုိင်ပါတဲ့... ေကာင်းတယ်ဗျို့

   

 2. kohtut
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_649.html?showComment=1199282366109#c7424577059757677145'> January 2, 2008 at 5:59 AM

  မဂင်္လာပါ ကိုလင်းဦး
  အဲဒီပုံြပင်တစ်ပုဒ်ထဲမှာ ကွျန်ေတာ်လဲပါတယ်ဗျ...

   

Post a Comment