အသက်ြကီးလာတာနဲ့အမှျ ပိုမိုသိတတ်လာြပီး
လူေတွဟာ ဟန်ေဆာင်မှုေတွ ပိုများလာြကတယ်
ငယ်ငယ်တုန်းက အေဖေပးတဲ့ ပိုက်ဆံတစ်ကျပ်က
စားချင်တဲ့မုန့်ကို စိတ်ြကိုက်ေရွးစားနိုင်သလို
ညမှာ ြကယ်တစ်ပွင့်ချင်းစီ ေရတွက်ခိုက်
ေကျာင်းက အိမ်စာေပးလိုက်တဲ့
“လသာေသာညတစ်ည”ကို စာစီကံုးလို
အေရးအသားက လွတ်လွတ်လပ်လပ်
ဘာကန့်သတ်ချက်မှ မရိှဘူး ။

လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ ၀န်ထုပ်၀န်ပိုး ရိှလာေတာ့
ေခါင်းေပါ်မှာ ရွက်တာကို ညီမှျေစဖို့
စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း မ တည်ရတယ်
လူ့ပတ်၀န်းကျင်ကို အဆင်ေြပေစဖို့
ေမတ္တာဆိုတဲ့ စိတ်ရိုက်တုတ်ကို မြကာခဏ အေဖေပးတယ်
မနက်ြဖန်ေတွအတွက်
အားအင်စိတ်သစ်အေမွနဲ့ အားေပးစကားကို
အေမ ေြပာြကားတယ်
အဆင်မေြပတဲ့ အချစ်ေရးကေတာ့
ဘ၀မှာ....ေခါက်တစ်ခါ ၊ ြဖန့်တစ်လှည့်
အကျိုးမေပးဘူးဆိုရမယ်......။

လိုချင်တဲ့ ဆန္ဒေတွ ြပန်ယူတဲ့ အခွင့်အလမ်းသာရိှခဲ့ရင်
အသက် (၁၉)နှစ်ေလာက်က ချစ်သူနဲ့
တစ်ေခါက်ေလာက် ေကာ်ဖီေသာက်ရင်း
စကားေြပာြကည့်ချင်တယ်
ဒီထက် ြပန်ငယ်ဦးမယ်ဆိုရင်
အေမကွက်ေပးတဲ့ သစ်ရွက်ပံု ပါးကွက်ေလး
ပါးေပါ်မှာတင်မယ်
ေြပးလွှားခုန်ေပါက်ကစားပစ်မယ်
ဒီထက် ြပန်ငယ်ဦးမယ်ဆိုရင်
အေမ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ေမှးစက်ရင်း
ဘာမှမသိေသးတဲ့ ေလာကြကီးကို ခဏေမ့ထားမယ် ။

ေတွးြကည့်မိတာပါ
ကာလအပိုင်းအြခားဆီ စိတ်ကူးေတာင်ပံေတွ ခတ်တိုင်း
အသက်ငယ်ရွယ်ြခင်းက
ဟန်ေဆာင်မှုေတွကို လက်တစ်ကမ်း ကွာကျေစတယ်ေလ ။ ။

Comments

2 Response to 'ခရီးတိုထဲက ဟန်ေဆာင်မှု'

 1. kohtut
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_9105.html?showComment=1199370902037#c2529848087410521105'> January 3, 2008 at 6:35 AM

  မဂင်္လာပါ ကိုလင်းဦး
  ခရီးတိုထဲက ဟန်ေဆာင်မှု ကဗျာကိုဖတ်ြပီးေတာ့ ကွျန်ေတာ်ကို ကွျန်ေတာ်ြပန်စဉ်းစားမိတယ်ဗျာ
  ေဩာ်...ငါဟာ အခုချိန်ထိ အသက် ၁၈ နှစ် မေကျာ်ေသးပါလားလို့ ။

   

 2. tuzzaung
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/01/blog-post_9105.html?showComment=1199424021210#c6662295550861725432'> January 3, 2008 at 9:20 PM

  "ေခါင်းေပါ်မှာ ရွက်တာကို ညီမှျေစဖို့
  စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း မ တည်ရတယ်'
  မှန်လိုက်ေလ။

  "အဆင်မေြပတဲ့ အချစ်ေရးကေတာ့
  ဘ၀မှာ....ေခါက်တစ်ခါ ၊ ြဖန့်တစ်လှည့်"
  အဲ့ဒီေတာ့ေခါက်ရိုးမကျိုးေတာ့ဘူးေပါ့။

   

Post a Comment