ေအးအသိ

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 9:23 AM
သိပ်စိတ်ညစ်စရာ......။
တိုက်တာေတွ ဆယ်လံုးေဆာက်
ထင်သေလာက် အြမတ်မရ
ေလာဘေြကာင့် ေဒါသ၀င်
ကျုပ် မေပျာ်ရွှင်ပါဘူး ။

စိတ်ရှုပ်စရာ ေကာင်းပါဘိ
စိန်ေကျာက်ေရာင်း ကျုပ်ဇနီး
ေသာကမီး အေထွေထွ
လူေပွနဲ့ လူလိမ်ေြကာင့်
အြကိမ်ြကိမ် တရားဆိုင်
စိတ်မခိုင် ယူကျံုးမရ
အပူလံုးက တစ်ေထာင်ေလာက်ြကွ
အြမတ်က နှလံုးေရာဂါ
ေဆးရံုမှာ ကိုး- ဆယ်ေခါက်
အြကိမ်ြကိမ် “သူ”ေရာက်ခဲ့ ။

စိတ်ပူမိပါရဲ့
အိမ်ရိှတဲ့ ကားဆယ်စီး
ဒရိုင်ဘာြကီးတို့ ြပံုးရယ်ရယ်
စပယ်ယာေတွ အိတ်စံုေဖာင်းေပမယ့်
(ကျုပ်ေတာ့.........) စိတ်ေထာင်းလို့ ကိုယ်ေြက
ေသသာ ေသလိုက်ချင်ေတာ့တယ် ။

စိတ်ဆိုးစရာ ြဖစ်ေထွ
သားသမီးေတွ မလိမ္မာ
အြကိမ်ရာေကျာ် သူတို့မိုက်
သူတို့အြကိုက် သူတို့လုပ်
သူတို့အရှုပ် ကျုပ်လုိက်ရှင်း
ေသမင်းကို ကျုပ်“တ”မိ
ရိှရှိသမှျ ဥစ္စာကုန်
နှလံုးခုန် ေသွးေတွတိုးလို့
ေဆးေတွ ထိုးရပါေကာလား ။

နာမည်က သူေဌးမင်း
ေြကွးမကင်း ကျုပ်ြဖစ်ေထွ
စိတ်ေတွညစ် စိတ်ေတွရှုပ်
စိတ်ေတွပုပ် စိတ်ေတွပူ
စိတ်ေတွထူ စိတ်ေတွဆိုးြပီး
စိတ်ေတွညိှုး စိတ်မြကည်
စိတ်မတည် စိတ်လှုပ်ရှားတုန်း
တရားစခန်းက အမှျေ၀သံ
ကျုပ်နာခံမိေတာ့မှ
ေနာင်တရ အြဖာြဖာ
ချမ်းသာမှန် အစစ်ကို
တရစ်ရစ် ြပန်ေတွးမိ
ေဆွးမချိ ကျုပ်ြဖစ်ေထွ
ေအး အသိရပါြပီ ။
ေလာကရဲ့အနှစ် ေမာဟရဲ့အြပစ် ။ ။

လင်းဦး (စိတ်ပညာ)


Comments

5 Response to 'ေအးအသိ'

 1. Han Thit Nyeim
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html?showComment=1204050249107#c6277958489172037182'> February 26, 2008 at 10:24 AM

  ေအးအသိ
  ေတွးြကည့်ရံုနဲ့တင်
  ငါ့အြမင် ရင်ေတွလှပ်လို့
  ေြပးြကည့်ဖို့ ြကိုးစားလိုက်ဦးမယ်။

   

 2. Сергей.(Имя российского)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html?showComment=1204053641687#c849485189418782728'> February 26, 2008 at 11:20 AM

  ေအးအသိ ကုိလာေရာက်ခံစားသွားေြကာင်းပါ။ အားေပးလှျက် ...

   

 3. စိုးထက် - Soe Htet !
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html?showComment=1204065885327#c6336281379749420944'> February 26, 2008 at 2:44 PM

  :)

   

 4. မင်းကျန်စစ်။
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html?showComment=1204084052278#c2156092170657785711'> February 26, 2008 at 7:47 PM

  စည်းစိမ်ဥစ္စာေပါများေပမယ့် စိတ်ချမ်းသာရာ မရနိုင်တဲ့အေြကာင်းေလး ေပါ်လွင်တယ် သူငယ်ချင်းေရ ေကာင်းတယ်ကွာ

   

 5. pandora
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html?showComment=1204112994508#c406481841867140937'> February 27, 2008 at 3:49 AM

  မလွယ်ေတာ့ မလွယ်ဘူးဗျ
  ဒီမှာေတာ့ ပူေနတုန်းပဲ

   

Post a Comment