ေနွ

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 12:10 AM
ေနွ.....
ေလရူးေစတဲ့ ေနွ
ညွန့်ဖူးေ၀တဲ့ ေနွ
ပွင့််ဦးေြခွတဲ့ ေနွ ..... ။
သည်ေနွထဲမှာမှ ကိုယ့်ေမတ္တာပန်းတစ်ပွင့်က
ပွင့်လန်းြကိုင်ေ၀.....။
ပွင့်ဖူးရယ်ေ၀မှ
ေလရူးကိုေစ
ရာသီရင့်ေလေတာ့...
ေနွမူး မူးလို့လား
ေလရူးြမူးလို့လား
ကိုယ့်ပွင့်ဦးကပဲ
ရင်ထဲမှာ ညှာတံလှစ်
ေြကွသက်ခဲ့ေလသလား
နာကျင်မှုေတွြကား
အေြဖခွဲြခား ရှာမရ
ေဩာ်.....
ကိုယ့်ေမတ္တာ ပန်းတစ်ပွင့်ကေတာ့
(ေမရယ်) ေြကွခဲ့ပါေပါ့.......။ ။
လင်းဦး (စိတ်ပညာ)


Comments

1 Response to 'ေနွ'

 1. MYAT KA LAY
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_31.html?showComment=1206948689073#c5542419684401535736'> March 31, 2008 at 12:31 AM

  သူငယ်ချင်းေလး
  ဘာေတွေဆွးလို့ခံစားြပီးေရးထားတာလဲ
  ေတာ်ေတာ်ခံစားေနရလား
  မရှိေတာ့တဲ့သူကိုတမ်းတေနတာလား
  ေတာ်ေတာ်ခံစားေနရမှာပဲေနာ်
  ရင်ထဲမှာေတာ်ေတာ်ေြကွေနတယ်ေပါ့
  ေြကွခဲ့ြပီဆိုေတာ့စိတ်ေတာင်မေကာင်းဘူး
  အေရးအသားေလးကထိေရာက်ပါတယ်
  ေနာက်လည်းဆက်ေရးေနာ်
  သူငယ်ချင်းချစ်တဲ့သူေလးနဲ့ေနာက်ဘ၀မှာြပန်လည်ဆံုဆည်း
  ခွင့်ရပါေစ
  ြမတ်သင်းထံု

   

Post a Comment