ကျွန်ေတာ် ရသစာတမ်းငယ်ဆိုြပီး အနုအရွ ဖတ်ချင်သူများအတွက် ေတာင်ငူမှာ ေရးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီကို သွားေရာက် ဖတ်ေစချင်ပါတယ်။ ဒီေတာင်ငူဆိုက်ေလးကို ြကိုးစားြပီး လုပ်ထားတာပါ။ သွားေရာက် လည်ပတ် ဖတ်ရှု့ေစလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်ေတာ်၏ ရသစာတမ်းငယ် စာြမည်း အြဖစ် .............

ရတုဘုရင် နတ်သှျင်ေနာင်ဟာ ရတုအလွမ်းလကင်္ာေတွေရးြပီး ဓါတု ကလျာဆီ ဆက်သခဲ့ြခင်းဟာ “ြမတ်နိုးစွာ ချစ်ခဲ့မိလို့ပါ” ။

ေကး၀ဋ်ပုဏ္ဏားဟာ နဖူးက အမာရွတ်ကိုြမင်တိုင်း မေဟာ်သဓါကို သတိရြခင်းဟာ “နာကျည်းစွာ မုန်းတီးခဲ့လို့ပါ”။

လူ့ဘ၀ဆိုတာ ြမတ်နိုးစွာချစ်ခဲ့မိလို့ သတိတရ ရိှတတ်ြကသလို၊ နာကျည်းစွာ မုန်းတီးခဲ့ရင်လည်း ေမ့မရဘဲ ရိှတတ်ြကတယ်......။

အြကံြပုသည်လိုသည်များရိှလှျင် linoo@taungoo.net သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

Comments

1 Response to 'ကျွန်ေတာ်၏ ရသစာတမ်းငယ်နှင့် ေတာင်ငူဆိုက်'

 1. MYAT KA LAY
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/05/blog-post_18.html?showComment=1211264159284#c3488456902747915644'> May 19, 2008 at 11:15 PM

  လင်းဦး
  "လူ့ဘ၀ဆိုတာ ြမတ်နိုးစွာချစ်ခဲ့မိလို့ သတိတရ ရိှတတ်ြကသလို၊ နာကျည်းစွာ မုန်းတီးခဲ့ရင်လည်း ေမ့မရဘဲ ရိှတတ်ြကတယ်......။"
  အဲဒီစာသားေလးနင်ေရးတာလား
  ငါအရမ်းြကိုက်တယ်.... ခံစားလို့လညး်ရတယ်
  လံုေမ

   

Post a Comment