မင်း ရိုးတယ်လို့ မဆိုလိုဘူး….
၀ံပုေလွလုပ်ရမယ်လို့လည်း မေြပာလိုပါဘူး…
မင်းေကာင်မေလးက သိပ်ချစ်တတ်တယ်တဲ့လား….
မင်းပီတီေတွမှာ ေသွးတစ်စက်ေတာ့ မစွန်းေစချင်ဘူး….

ေနာက်ကွယ်မှာ
အြခားတစ်ေယာက်နဲ့ ေြမနီလမ်းေပါ်လိမ့်ေနတာ မင်းသိရဲ့လား….
အဲ့ဒီ ကန်ေဘာင်ေပါ်က ြမက်ေတွ ေခွလှိမ့်ေနတာ မင်းသိရဲ့လား….
မင်းေပးထားတဲ့ နာရီေလးကေတာ့ အဲ့အချိန်မှာ ြကိုးြပုတ်ေနတာ မင်းသိရဲ့လား…

မင်းေကာင်မေလးက
ညညဆို မင်းကို သတိရတဲ့စိတ်နဲ့ အိပ်မရလို့ဆို…….
လမ်းထိပ်ခဏခဏနဲ့
အေဆာင်ကို မလှိမ့်တပတ်လုပ်ြပီး
မဂိုလမ်းက ထိပ်ေြပာင်နဲ့ Club ေတွ ေြပာင်းေြပာင်းတက်ေနတာ မင်းသိရဲ့လား…..

မင်းကေတာ့ သိုသိပ်စွာ ယိုဖိတ်ေနတာ…
မင်းေကာင်မေလးကေတာ ့ဖွာလန်ကျဲလို့….
အတင်းတိုးေ၀ှ့တတ်တဲ့ သူ့အေြကာင်းေတွ မင်းမသိပါဘူး…
မင်းစိတ်ကူးထဲက လမင်း
ြပတင်းေပါက်ြဖစ်ေနတာ မင်းမသိဘူး…
မင်းရိှတဲ့ ကမ္ဘာကေန အြပင်ကိုလည်း ထွက်ြကည့်ဦး…….

ဒါဆို မင်းပထမဆံုးရလိုက်မှာက
ေလေြပကသယ်လာမယ့် အနံ့ဆိုးေတွ……

(ဂျူလိုင် ၁ ရက်ေန့၊ ည ၁၁း၀၀ နာရီတွင် ေရးဖဲွ့သည်)
လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

13 Response to 'မင်းမသိေသးတဲ့ အနံ့ဆိုး (သို့မဟုတ်) မင်းသိရဲ့လား(၁)'

 1. thonn thonn
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1217006509638#c4413645798731211257'> July 25, 2008 at 10:21 AM

  ေသာက်ရမ်းကိုလန်းတယ် ကဗျာက ။ ဟိုမိန်းကေလးက ကဗျာဆရာ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ေတွ့ရင် ေရေမွှးဆွတ်လာလို့ထင်ပါတယ် .. အဟဲ ၊ ဒါနဲ့ စကားမစပ် အေပါ်ဆံုးတစ်ပိုဒ်မှာ စာလံုးေပါင်းမှားေနတယ်ရှင့် ၊ မင်းေကာင်မေလးြဖစ်ရမှာ ..။

   

 2. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1217009802434#c2872718729162806158'> July 25, 2008 at 11:16 AM

  သတိေပးကဗျာေလးပဲ . . ။
  သိပ်ေကာင်းတယ်။
  ေကျးဇူးပါ။

   

 3. တင့်ထူးေရွှ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1217022417086#c7316266180330289055'> July 25, 2008 at 2:46 PM

  အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူကို ယံုြကည်လွန်းတဲံေကာင်ေလး ေပါ့ေနာ်
  အကို ကဗျာေတွ ထံုးစံအတိုင်းပဲ ေကာင်းလွန်းတယ်ဗျာ

   

 4. Mintasay
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1217033685772#c8662429276255849856'> July 25, 2008 at 5:54 PM

  အကိုလည်းအဲ့လိုခံစားဖူးတယ်

   

 5. ဝင်းေခတ်(soft@heart)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1217046727028#c6620248076867637868'> July 25, 2008 at 9:32 PM

  ကျွန်ေတာ်ေလ သူကိုေြပာဖူးတယ် “ကိုယ့်အချစ်ေတွအဓိပ်ပါယ်မဲ့သွားမှာစိုးလို့ သံသယေတွနဲ့မချစ်ပါဘူးလို့” ေပါ့ ဝဋ်ရှိလို့ခံရလဲ ကိုယ့်ကံေပါ့အကိုရာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကေတာ့ ေပးဆပ်ဖို့အသင့်ပါပဲ......

   

 6. ကိုရင်ေနာ်ခင်ေလးငယ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1217051979492#c7675440952286975080'> July 25, 2008 at 10:59 PM

  “မင်းစိတ်ကူးထဲက လမင်း
  ြပတင်းေပါက်ြဖစ်ေနတာ မင်းမသိဘူး…”

  အရမ်းထိမိတယ်.. ဂွတ်ဂွတ်.. :)

   

 7. နှင်းပွင့်ြဖူေလး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1217052302349#c7366172245263762988'> July 25, 2008 at 11:05 PM

  ေလေြပကသယ်လာမဲ့ အနံဆိုးေတွ
  မိုက်တယ် ကဗျာေလးက

   

 8. ညိမ်းညို
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1217084526216#c9208748152081875119'> July 26, 2008 at 8:02 AM

  ေကာင်းတယ်ဆိုတာထက်ပိုမေြပာတတ်ေတာ့ဘူးအကိုြကီးေရ ။
  ကိုေနာင်ေတာ်ရယ်၊ အကိုရယ်၊ ဆရာကိုေ၀လင်းရယ်က ကဗျာအေရးကျဲပီး ထွက်လာတဲ့ကဗျာေတွ သိပ်ေကာင်းတယ်ဗျာ။ အားကျတယ်။
  ေပျာ်ရွှင်ပါေစခင်ဗျာ :)

   

 9. myooo.nyan
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1217088515311#c3250341518530705194'> July 26, 2008 at 9:08 AM

  ကိုလင်းဦးတို့ ေရးလိုက်မှ စာေကာင်းေပးေကာင်းပဲဗျာ.. ကဗျာေလးလှတယ် ယဉ်ယဉ်ေလးတွယ်ထားတယ်..

   

 10. Mhu Darye
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1217492744652#c3961666234114168832'> July 31, 2008 at 1:25 AM

  liked it. sharp and clear . gentle reminder as it is.

   

 11. phoolay
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1245001031114#c2070288141188801875'> June 14, 2009 at 10:37 AM

  ကို လင်းဦး ဖူးဖူးပါ ဖတ်တယ်ေနာ်

   

 12. မိုးခါး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1245383325861#c437406532849395242'> June 18, 2009 at 8:48 PM

  ဒါေတွလည်းရှိတာပဲကိုး ... း(

   

 13. Apprenticeship
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post.html?showComment=1245436709993#c3672327636767067580'> June 19, 2009 at 11:38 AM

  ဟုတယ်ကွားးး ေကာင်ေလးက မျက်နှာများတယ် :P

   

Post a Comment