(၁) ပထမဆံုး ကျွန်ေတာ်ခံယူထားတာကေတာ့ လူကို လူလို ြမင်ဖို့ပဲ။ လူကို လူလို ြမင်ဖို့လိုတယ်။ ကျွန်ေတာ်လည်း ြကိုးစားေနတယ်။ ဘ၀ဆိုြပီး ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့တဲ့အရာထဲမှာ လူြဖစ်လာရတဲ့ကျွန်ေတာ်တို့ လူကိုလူလို ြမင်ဖို့ အေရးြကီးတယ်။ အဆင့်အတန်းေတွကို ဖယ်ထား၊ ၀ါြကီးတာေတွ ၀ါငယ်တာေတွဖယ်ထား၊ အေရှ့တိုင်းေတွ အေနာက်တိုင်းဆိုတာေတွဖယ်ထား ၊ လှတာေတွ ရုပ်ဆိုးတာေတွဖယ်ထားလိုက်ပါ။ လူကို လူကိုြမင်ေအာင်ြကည့်ြပီး လူကိုလူလို ဆက်ဆံြကရမယ် မဟုတ်လား။

(၂) ကျွန်ေတာ် စာေပကိုချစ်တယ်၊ ဂီတကို ြမတ်နိုးတယ်။ အဲ့ဒီ ြမတ်နိုးမှုေတွထဲမှာမှ အကျိုးအြမတ်ကို ေသွးစုပ်လုယူေနတဲ့ သူေတွကို တိုက်ထုတ်ပစ်ချင်တယ်။ ေကာင်းေသာ ေရာင်း၀ယ်မှု အကျိုးအြမတ်မဟုတ်လို့ပါ။ ဆိုပါစို့ သီချင်းေရးသူကတစ်ေယာက်၊ မူပိုင်ေပးမယ်လို့ ကတိေတွေပးြပီး တကယ်အေခွထွက်ေတာ့ ေရးသူက အြခားတစ်ေယာက်နာမည်၊ ကျွန်ေတာ်ကိုယ်တိုင် ခံစားလာခဲ့ရတဲ့ အေတွ့အြကံုေတွအရ သူတို့လို လူမျိုးေတွကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ကျွန်ေတာ်ြကိုးစားေနပါတယ်။

(၃) ကျွန်ေတာ့်ကေတာ့ ဗုဒ္ဓဘာသာခံယူထားတဲ့ သူေတွကို (မည်သည့်လူမျိုးမဆို) ဗုဒ္ဓဘာသာေကာင်း ြဖစ်ဖို့၊ မှန်ကန်စွာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ဖို့ အေလးထား ြကိုးစားေနပါတယ်။ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာကေန တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာေကာင်းြဖစ်ေအာင် ၀ိုင်း၀န်းြကိုစားသင့်ြကပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ေရာက်ေအာင် ၊ ဘာ၀နာေတွ၊ ၀ိပဿနာေတွကို သင်ြပေပးေနတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ေတာ်ေတာ်များများက ဗုဒ္ဓဘာသာခံယူထားြပီး တလွဲေတွ ကိုးကွယ်ေနလို့ပါ။ ေြပာရမယ်ဆိုရင် ပထမအဆင့်အေနနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတစ်ေယာက်၊ အေြခခံေလးေတွကို သိေအာင် ဓမ္မရံသီတို့လို ဘာသာေရးမဂ္ဂဇင်းေတွကေန ေရးသား ြကိုးစားေနတာပါ။ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ြကီးပါ။

(၄) ဘ၀မှာ ေပျာ်ေပျာ်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲ ေနထိုင်သွားချင်တယ်။ ြပီးေတာ့ ေမြမို့ကြခံတစ်လံုးမှာ ေအးေအးေဆးေဆးေနချင်တယ်။

ကိုသြကင်္န်ေရ.... ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ ရည်းမှန်းချက်ေလးေတွပါ။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ေလးေတွကို ြဖစ်ေအာင်ြကိုးစားရင်း ဘ၀ကို ြဖတ်သန်းသွားချင်တယ်ဗျာ..... ။

( ကိုသြကင်္န်ရဲ့ လူသားဘ၀
ကို ေဆွးေနွးပါတယ်)
လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

Comments

4 Response to 'ကိုသြကင်္န်ေဆွးေနွးေသာ လူသားဘ၀ နှင့် ကျွန်ေတာ်ြကိုးစားေနေသာ အရာများ'

 1. ညိမ်းညို
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post_14.html?showComment=1216044074501#c6143229868122224934'> July 14, 2008 at 7:01 AM

  အကို့ရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ြကိုပမ်းမှုေတွ ေအာင်ြမင်ြပည့်၀ပါေစခင်ဗျာ။ ေပျာ်ရွှင်ချမ်းေြမ့ပါေစ :) :)

  ေလးစားခင်မင်လျက်...

   

 2. MgThaJan
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post_14.html?showComment=1216044711816#c3013604204266987604'> July 14, 2008 at 7:11 AM

  ဟုတ်တယ် ကိုလင်းဦးေရ အချို့က လူကို လူလို့ မြမင်တတ်ြကဘူး။ ေဆွးေနွးေပးတဲ့ အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ :)

   

 3. myooo.nyan
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post_14.html?showComment=1216313968850#c1485023353179672684'> July 17, 2008 at 9:59 AM

  ဆန္ဒေတွြဖစ်တည်နိုင်ပါေစဗျာ..

   

 4. hlatsis
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post_14.html?showComment=1216811077654#c8402143647542188629'> July 23, 2008 at 4:04 AM

  (၁) ပထမဆံုး ကျွန်ေတာ်ခံယူထားတာကေတာ့ လူကို လူလို ြမင်ဖို့ပဲ။ လူကို လူလို ြမင်ဖို့လိုတယ်။ ကျွန်ေတာ်လည်း ြကိုးစားေနတယ်။ ဘ၀ဆိုြပီး ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့တဲ့အရာထဲမှာ လူြဖစ်လာရတဲ့ကျွန်ေတာ်တို့ လူကိုလူလို ြမင်ဖို့ အေရးြကီးတယ်။ အဆင့်အတန်းေတွကို ဖယ်ထား၊ ၀ါြကီးတာေတွ ၀ါငယ်တာေတွဖယ်ထား၊ အေရှ့တိုင်းေတွ အေနာက်တိုင်းဆိုတာေတွဖယ်ထား ၊ လှတာေတွ ရုပ်ဆိုးတာေတွဖယ်ထားလိုက်ပါ။ လူကို လူကိုြမင်ေအာင်ြကည့်ြပီး လူကိုလူလို ဆက်ဆံြကရမယ် မဟုတ်လား။

  ဟုတ်တယ် ကိုလင်းဦး ဆင်းရဲ၊ချမ်းသာ
  ဇတ်ြမင့်၊ဇတ်နိမ့် အဆင့်အတန်း ခွဲမှု့ ေတွေတွ့ေနရတာ စိတ်မေကာင်းဘူးဗျာ။ ြပည့်စံုပါေစဗျာ။

   

Post a Comment