သူမ

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 8:25 PM
သူမ၏ စိတ်ဓါတ်ေရးရာသည် အြမင့်ဆံုး စွမ်းေဆာင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ေတာ်ထင်ခဲ့ြခင်းသည် မမှားခဲ့ပါ။ သူမ ၆ တန်းနှစ်တွင် ဂီတေရစီးေြကာင်းကို စိတ်၀င်စားလာသည်။ ခံစားမှုကို ဦးစားေပးလာသည်။ ေနာက်ဆံုး သူဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ခုကို တစိုက်မတ်မတ် ချခဲ့သည်။ သူမသည် ဂစ်တာတီးသင်တန်းတက်ေရာက်ရန် သူမ၏အိမ်ကို ခွင့်ပန်ခဲ့သည်။ သို့ေသာ် သူမ၏ မိဘများမှ ခွင့်မြပုခဲ့ပါ။ ထို့ေြကာင့် သူမသည် ထမင်းမစားေတာ့ပါ။ ေကျာင်းမသွားေတာ့ပါ။ စာမကျက်ေတာ့ပါ...ထိုသုိ့ သူမ ဆန္ဒြပခဲ့သည် ။ သို့နှင့် ..............သူမ၏မိဘမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည်။

သူမ သင်တန်းေကျာင်းသို့ ေရာက်လာသည်။ ထိုအချိန် ကိုနိုင်ေဇာ် (ေလးဇီးကလပ်)တို့ ေရာက်နှင့်ေနြပီးချိန် ြဖစ်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် သူမသည် အငယ်ဆံုးြဖစ်ေနသည်။ သင်တန်းတွင် တစိုက်မတ်မတ် ေြပာသမှျကို သူမ ေသချာ ေလ့ကျင့်လိုက်နာေလ့ရိှသည်။ သူမ ဒီသင်တန်းတက်ဖို့ ကတိေတွ ေပးခဲ့ရသည်။ တစ်နှစ်တစ်တန်းေတာ့ ေအာင်ေအာင် လုပ်မည်ဟူ၏။

သူမ တစ်နှစ်တစ်တန်း ေအာင်ခဲ့ပါသည် ။ သီချင်းများကို တစ်ပုဒ်ြပီးတစ်ပုဒ် ေရးခဲ့သည်။ ရစ်သမ်စီးေြကာင်းေတွကေန တြဖည်းြဖည်းနဲ့ သူမ အြမင့်ဆံုးသို့ေရာက်ခဲ့သည်။ အထူးချွန်ဆံုးြဖစ််ခဲ့သည်။ သူမ၏ လိဂ်ဂစ်တာ သရုပ်ြပကစားေသာအခါ ကျန်သင်တန်းသားများအားလံုး ေငးေမာခဲ့ရသည်။ ပညာဟူသည် ကုန်ခမ်းသည် ဟူ၍ မရိှပါ။ သူမ ဆက်လက်ြကိုးစား သင်ယူေနဆဲ။ ဇွဲမေလှျာ့ခဲ့။ စတူဒီယိုတွင် အိပ်ေရးပျက်ေအာင်လည်း ေနနိုင်သူြဖစ်သည်။ တစ်ဖက်ကလည်း စာကိုအာရံုစိုက်ေနရဆဲ။ ထိုသို့ သူမ ြကိုစားခဲ့ရသည်။

သူမ၏ စိတ်တွင် ခနိုးမေနာင့် ြဖစ်လာေသာ ေန့ရက်ေတွရိှလာသည်။ သို့နှင့် ..သူမ၏အိမ် ရှာေဖွြခင်း ခံခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံေရးဟူေသာ ေခါင်းစဉ်ေအာက်တွင် သူမြမတ်နိုးေသာ တူရိယာပစ္စည်းများ အသိမ်းခံလိုက်ရသည်။ ဂစ်တာကို ဖက်အိပ်တတ်သည်ဟူေသာ သူမ၊ ဘယ်ေလာက် ခံစားရမည်နည်း။ အေြကာင်းြပချက်မရိှဟူေသာ ေခါင်းစဉ်ေအာက်တွင် သူမ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသည်။

သူမ ေပျာက်ဆံုးခဲ့ရသည်။ အြခားနိုင်ငံသို့ ထွက်သွားသည်ဟု ေြပာြကသည်။ သူမကို မေတွ့ရေတာ့ပါ။ သူမချစ်ေသာ မိဘနှင့် ဂီတကိုစွန့်ကာ သူမထွက်သွားေလြပီ။ သူမ၏ ဂီတသံစဉ်ေတွမှ တိုက်ပွဲတစ်ခုဆီင်္ ဦးတည်ခဲ့ေလြပီင်္။ သူမကို လွမ်းေမာေနဆဲ....။ သူမကို တမ်းတ သတိရေနြကသူများ ရိှေနြကသည်ကို သူမ သိပါစ။

သို့နှင့်............ သူမနှင့် ကျွန်ေတာ်တို့ ေ၀းခဲ့ရသည်။

လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

Comments

4 Response to 'သူမ'

 1. thonn thonn
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post_29.html?showComment=1217407237621#c7310700022392909487'> July 30, 2008 at 1:40 AM

  စိတ်မေကာင်းစရာပဲ..အဆံုးသတ်ကေလးက စာဖတ်သူကို ေတာ်ေတာ်ထိေစတယ် ..(ဝမ်းနည်းတတ်သူများ မဖတ်ရ ) ေရးထားရင် ေကာင်းမယ်ေနာ် ..း)

   

 2. myooo.nyan
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post_29.html?showComment=1217426094994#c8615897001017479650'> July 30, 2008 at 6:54 AM

  အင်း.. တိုက်ဆိုင်မယ်ဆို တိုက်ဆိုင်စရာပါ.. စိတ်မေကာင်းဘူးဗျာ ကိုယ်စီခံစားမှုေလးေတွအတွက်

   

 3. HAPPY CLOUD
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post_29.html?showComment=1218440382131#c7391124387844610364'> August 11, 2008 at 12:39 AM

  ေအးဗျာ... အဲလိုလူေတွဘယ်နှစ်ေယာက်ရှိမလဲ....
  ဖိုးေမာင်

   

 4. ေမသူပိုင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/07/blog-post_29.html?showComment=1218647430378#c7961660082963339603'> August 13, 2008 at 10:10 AM

  သူမဆိုတဲ့ပို့စ်ေလးက ရိုးရှင်းြပီးအဆံုးသတ်မှာ
  "ဟာ" ကနဲ့ြဖစ်ေအာင် စိတ်မေကာင်ြဖစ်ြပီး
  သူမ တစ်ေယာက် သူမ ချစ်ေသာဂစ်တာေလးနဲ့ မိသားစု
  သူမချစ်ေသာသူေတွနဲ့အြမန်ဆံုးဆံုဆည်းနိုင်ပါေစလို့ဆုေတာင်းေပးလိုက်ပါတယ်အစ်ကို
  ေလးစား အားေပးလျက်
  ေမသူ

   

Post a Comment