ဒီေန့ ကျွန်ေတာ့် ေြခေထာက် ပတ်တီးေြဖရမယ့် ေနေပါ့။ အရင်အတိုင်း ြပန်ေကာင်းပါေစလို့ ဆုေတာင်း ရတာပါပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် ေတာ်ေတာ်ေလးကို တည်ြငိမ်ေအာင် ြကိုးစားထားပါတယ်။ အရင်အတိုင်း ြပန်ေကာင်းပါရေစဗျာ။ ကျွန်ေတာ့်စိတ်ေတွ ေရာက်တက်ရာရာ မြဖစ်ချင်ဘူး။

Comments

9 Response to 'ေမှှျာ်ေတာ့ ေမှျာ်လင့်ရတာပါပဲ'

 1. Dream
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_07.html?showComment=1220853762144#c7290791266002834525'> September 7, 2008 at 11:02 PM

  ဘာြဖစ်လုိ့လဲဦးဦးရ..ဘာလို့ပတ်တီးစည်းထား
  တာလဲ...
  အင်းဦးဦးတေယာက်ကံေကာင်းပါေစ။
  စိတ်တင်းထားပါဦးဦး...

   

 2. သက်တန့်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_07.html?showComment=1220855382262#c3084461481588221792'> September 7, 2008 at 11:29 PM

  အရင်အတိုင်း အေကာင်းပကတိ ြဖစ်ပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးပါတယ် အကိုေရ...

   

 3. မိုးေသာက်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_07.html?showComment=1220865461645#c7503268112293175620'> September 8, 2008 at 2:17 AM

  ဘယ်လိုြဖစ်တာလဲေတာ့ မသိဘူး အစ်ကုိေရ ..
  အေကာင်းပကတိ အတိုင်း ြပန်ြဖစ်ပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးပါတယ် ဗျာ

   

 4. ေအာင်ြကည်မင်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_07.html?showComment=1220877112459#c3334183302612437221'> September 8, 2008 at 5:31 AM

  ကုိလင်းဦးေရ ....ဘာြဖစ်တာလည်းဗျ။ ဆုိင်းမဆင့် ဗုံမဆင့်။ ခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာများ အားလုံး သက်သာေပျာက်ကင်းပါ ေစဗျာ။

   

 5. thonn thonn
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_07.html?showComment=1220880962921#c3044038018752711340'> September 8, 2008 at 6:36 AM

  အေကာင်းပတိြကီးေတာ့ ချက်ချင်းြကီးြပန်ြဖစ်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူးေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ တြဖည်းြဖည်း သက်သာသွားမှာပါ ၊ ေမှျာ်လင့်ထားတာထက်အများြကီး ပိုေကာင်းေစဖို့ ဆုေတာင်းေပးပါတယ်ရှင်။ သိပ်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အဆင်ေြပသွားမှာပါ။ ေကျးဇူးြပုြပီး ေကာ်ဖီသိပ်မေသာက်ပါနဲ့လား။

   

 6. MgThaJan
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_07.html?showComment=1220923721375#c2491375802077861844'> September 8, 2008 at 6:28 PM

  ဘယ်လုိြဖစ်ရတာလဲ ကိုလင်းဦးေရ အေကာင်းပကတိ ြဖစ်ပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးေနပါတယ်ဗျာ

   

 7. နှင်းဆီနက်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_07.html?showComment=1220970807462#c2660981151203787603'> September 9, 2008 at 7:33 AM

  အမေြပာစကားနားေထာင်ေနာ် အဟဲ ေကာ်ဖီြဖတ်ေတာ့အခုကစပီး
  နို့မို့ေြခေထာက်ကေပျာက်မှာမဟုတ်ဘူး
  ကိုယ့်ညီမစကားလဲနားေထာင် ဒါပဲ

   

 8. ဇနိ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_07.html?showComment=1220976696216#c5467159562761483540'> September 9, 2008 at 9:11 AM

  ေြခေထာက်အေြခအေနေလး အေြကာင်းြပန်ပါအံုး ။
  အဆင်ေြပေချာေမွ့ပါေစ
  မဇနိ

   

 9. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_07.html?showComment=1220979776128#c7198509944027345297'> September 9, 2008 at 10:02 AM

  ြပန်ေကာင်းသွားမှာပါ =)

   

Post a Comment