ဒီ ငါ...လူမိုက်ဆိုတဲ့ ကဗျာဟာ ကျွန်ေတာ့် အခုြဖစ်ေနတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုကို ထုတ်ြပခဲ့တဲ့ ကဗျာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အမှန်တိုင်း ၀န်ခံရရင် ကျွန်ေတာ့်ဖက်က သူ့အေပါ် တစ်ဖက်သက် အြမင်နဲ့ ေရးခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။ ကျွန်ေတာ် စိတ်ထဲက ထင်ေနတဲ့ သံသယေတွနဲ့ ကိုင်ေပါက်ခဲ့တာ၊ ဒါေပမယ့် သူ့ရဲ့မာနနဲ့ သိက္ခာကို ေစာ်ကားသွားမိတယ်။ ခက်တာက သူဟာ ကဗျာထဲကလို ခံစားမှု မရိှတဲ့ ေကျာက်ရုပ်တစ်ရုပ်ဆိုတာ အမှန်ပဲ။ ကျွန်ေတာ့်ဘက်ကို နားမလည်ေပးဘူးလို့ပဲ ကျွန်ေတာ်ြမင်ေနဆဲပါ။ အခုတစ်ေလာ စိတ်ဒုက္ခေတာ်ေတာ်ေရာက်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ် ကားေမှာက်တယ်၊ ဒဏ်ရာေတွနဲ့ ေသရွာက ြပန်လာခဲ့တယ်ေပါ့။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူနဲ့လည်း အဆင်မေြပ။ နားလည်မှုေတွလွဲေနဆဲ၊ အမှန်တိုင်း ၀န်ခံရရင် ကျွန်ေတာ်ကလည်း သ၀န်သိပ်တိုပါတယ်။ ေနာက်တစ်ခုက ကျွန်ေတာ့်ကို သတင်းလာေမးြကတဲ့ မိတ်ေဆွများကို ေြခေထာက်ဒဏ်ရာ သက်သာသွားပါေြကာင်း ေြပာြကားရင်း နှလံုးသားေရးရာမှာေတာ့ အခုထက်ထိ နားလည်မှုေတွ လွဲေနဆဲပါလို့...။။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

4 Response to 'ငါ.... လူမိုက်ကဗျာသို့ ရည်ညွှန်းချက်'

 1. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_09.html?showComment=1221014180724#c7378332172200969103'> September 9, 2008 at 7:36 PM

  အဆင်ေြပပါေစ =)
  အဆင်ေြပမှာပါ ..
  ေနြပန်ေကာင်းကာစမှာ ြဖစ်တတ်ပါတယ်.. ဒီခဏေလး ေကျာ်သွားရင် အားလံုးပံုမှန် ြပန်ြဖစ်ေနေလာက်ပါြပီ..
  =)

   

 2. ေဝေလး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_09.html?showComment=1221014653528#c2621002332009489969'> September 9, 2008 at 7:44 PM

  အားလံုးအဆင်ေြပသွားမှာပါ.. ခဏေပါ့.. ေနာက်ေတာ့လည်း......... :)
  အဆင်ေြပပါေစေနာ်

   

 3. chaos
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_09.html?showComment=1221017026638#c1690312297439895717'> September 9, 2008 at 8:23 PM

  အခုေရာ သက်သာလား ကိုလင်းဦးရ။
  အခုမှ သတင်းလာေမးရတာ။
  အဆင်ေြပပါေစေနာ်။

   

 4. မိုးေသာက်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_09.html?showComment=1221067989224#c6180914682902781032'> September 10, 2008 at 10:33 AM

  ကိုလင်းဦးေရ ေရာက်ပါတယ်ဗျာ .. အခုလို သိရတာ စိတ်မေကာင်းပါဘူးဗျာ ... ချစ်သူဆိုတာ အဆင်မေြပတာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်ဗျာ ..
  ဒီလိုပဲ ညိှယူရတာေပါ့ .. ဆရာလုပ်တယ် မထင်ပါနဲ့
  အြမန်ဆံုး အဆင်ေြပပါေစဗျာ ...

   

Post a Comment