ေြခရာေကာက်လွမ်း

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 4:29 AM
ေမ့လို့မရေပမယ့်
ေတွ့လို့မှ မရဘဲကွယ်........

ေဩာ်........
အေတာင်မပါေပမယ့်
အေရှာင်ခွာြမန်ေလေတာ့
ပျံတဲ့ ငှက်နှယ်........

ဘယ်ရပ်ထံ သူြပန်လို့
ဘယ်ပင်နန်း သူစံကာြဖင့်
ဘယ်ပင်ယံ သူနားပါလိမ့်
အားငယ်သူ တေမာ့ေမာ့နဲ့
မေတွ့ေတာ့ ရတက်ြကွယ်
ဖျက်မြပယ်တဲ့ အချစ်လမ်း............

ေဩာ်.........
ပျံသူရင် မြကင်ဖယ်ေပမယ့်
ကျန်သူရင် အစဉ်တွယ်ြပီမို့
ဘယ်၀ယ်ဆီ ဘယ်ဌာန ေရာက်ေစေတာ့
ချစ်ေလသူ ကိုယ့်မှာြဖင့်ကွယ်
ေြခရာေကာက်လွမ်း...........

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

19 Response to 'ေြခရာေကာက်လွမ်း'

 1. လင်းဒီပ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222088721384#c2735229500185460272'> September 22, 2008 at 6:05 AM

  ခင်ေမာင်တိုးရဲ့ လွမ်းသီချင်းနဲ့ အလွမ်းေတွ ေြခရာေကာက်သွားပါတယ်...

   

 2. thihanyein
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222098467273#c5214996870211024338'> September 22, 2008 at 8:47 AM

  အကုိေရ ေြခရာေကာက်တာ
  ၇ြပီလားဗျ အဟီးးးး
  မိုက်တယ်ဗျို့ ကဗျာေလး က
  ဂွတ်တယ်ဗျ

   

 3. ေခါင်ေခါင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222098874396#c4814414654095495624'> September 22, 2008 at 8:54 AM

  မြမင်မေတွ့ ရတဲ့ ဘ၀ ဆုိေတာ့လည်း ေြခရာ ေကာက်ြပီး လွမ်းရတာေပါ့ အစ်ကုိ ရယ်

   

 4. မိုးြမင့်တိမ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222100486161#c3486561764046832941'> September 22, 2008 at 9:21 AM

  ကိုလင်းဦး ကဗျာေလးက မိုက်တယ်ဗျာ ဖတ်လို့ေတာ်ေတာ်ေကာင်းတယ် ကာရန်ေလးေတွလည်းညီတယ် ကွျန်ေတာ်ေတာ့ ကဗျာေရးြခင်းကို စွန့်လွှတ်ရေတာ့မယ်နဲ့ တူတယ်

   

 5. ဇင်ေယာ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222115201654#c1902971847786770922'> September 22, 2008 at 1:26 PM

  ကိုလင်းဦးေရ ေြခရာေကာက်လွမ်းေလးကိုြဖင့် ေြမမှာေကာက်စမ်းြပီး သကာလ ေနွကဗျာေြကာင့် ေြခာက်ခမ်းပါေစ အေသအချာ ေလှျာက်လှမ်းလို ့ လာေနဦးေတာ့မှာေပါ့။ ၀င်ြပီး လက်ေဆာ့သွားပါေြကာင်း။

   

 6. မသက်ဇင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222116530713#c7714389301717819087'> September 22, 2008 at 1:48 PM

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ ..။
  စား၀တ်ေနေရး
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏။......

  အမှန်အတိုင်း ေြပာရရင် ကိုလင်းဦး ရဲ့ ဘေလာဂ့်ေလး ကို လာလည်တဲ့အချိန် အဲဒီကဗျာေလးက ကျမ ရင်ထဲကို တိုးေဝှ့ခဲ့တာပါ ရိုးသားစွာေရးထားတဲ့ ကဗျာေလးမို့ ရင်ထဲအထိ ဝင်ေရာက်စွဲလန်း သွားတာပါ--

  ေြခရာေကာက်ြပီးလွမ်းရတဲ့ ကဗျာေလးကိုလည်းနှစ်သက်တယ်--
  ဟိုတံုးကတဲက ကိုလင်းဦး ေရးတဲ့ ဘာသာေရးအေတွးအေခါ် ေတွကို ကျမ မလွှတ်တမ်းဖတ်ခဲ့ြပီး နှစ်ြခိုက်ခဲ့သလို ကဗျာေတွ ေရးလာေတာ့လည်း အနုပညာ ေြမာက်တာပါပဲ--- ကဗျာေကာင်းေတွကေန ကိုယ်ပိုင်သံဇဉ်ေတွ ေမွးဖွားေနမယ်လို့လည်းယံုြကည်တယ်ေလ--ဘာေြကာင့်လည်းဆိုေတာ့--- ကိုလင်းဦး ဟာ ဂီတအနုပညာ ပညာရှင်တဦးလည်းြဖစ်ေနလို့ပါပဲ-- ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ ကို တစိုက်မတ်မတ် ဆက်လုပ်သွားပါလို့ တိုက်တွန်းပါရေစ--ရှင်--

  ခင်မင်လျက်
  မသက်ဇင်

   

 7. ပန်းခေရ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222144084102#c8829622408584504120'> September 22, 2008 at 9:28 PM

  လင်းဦးး
  ေြခရာေကာက်လွမ်းေနရင်းး
  ချစ်တဲ့ေကာင်မေလးနဲ့
  ဆံုဆည်းနုိင်ပါေစလို့
  ဆုေတာင်းေပးလိုက်ပါတယ်..။
  နင့်ကဗျာေလးကိုြကိုက်တယ်..
  အဆင်ေြပပါေစ...

   

 8. သက်တန့်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222151381172#c2769644308895316239'> September 22, 2008 at 11:29 PM

  “ဘယ်၀ယ်ဆီ ဘယ်ဌာန ေရာက်ေစေတာ့
  ချစ်ေလသူ ကိုယ့်မှာြဖင့်ကွယ်
  ေြခရာေကာက်လွမ်း...........”

  ဒီအပိုဒ်ေလးကို ေတာ်ေတာ် ြကိုက်တယ်...
  လူချင်း ေ၀းေနြကေတာ့လည်း ေြခရာေကာက် လွမ်းေနရတာေပါ့ အကိုရယ်...

   

 9. puluque
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222163135764#c5730345160949948421'> September 23, 2008 at 2:45 AM

  ပျံသူရင် မြကင်ဖယ်ေပမယ့်
  ကျန်သူရင် အစဉ်တွယ်ြပီမို့

  တစ်ပုဒ်လုံးကို ြကိုက်တယ်. အေပါ်က အပိုဒ်ေလးကို ပို ခံစားရတယ်..

   

 10. JulyDream
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222178442737#c1906087728071709122'> September 23, 2008 at 7:00 AM

  ေကာင်းလှချည်လားဗျ။ ရင်နှင့်အမှျ ခံစားချက်ေတွ ေပါင်းစပ်ထားပံုပဲ။

   

 11. mgngal
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222192478302#c1541713291789389590'> September 23, 2008 at 10:54 AM

  ပျံသူရင် မြကင်ဖယ်ေပမယ့်
  ကျန်သူရင် အစဉ်တွယ်ြပီမို့
  ဘယ်၀ယ်ဆီ ဘယ်ဌာန ေရာက်ေစေတာ့
  ချစ်ေလသူ ကိုယ့်မှာြဖင့်ကွယ်
  ေြခရာေကာက်လွမ်း...........

  ခိုက်သွားြပီဗျိုု ့။ အသားကုန်ကို နုရွထားေပတာပဲ။ဟဲဟဲ

   

 12. အိုင်လွယ်ပန်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222198439866#c3569036740893959926'> September 23, 2008 at 12:33 PM

  ကာရန်ကဗျာေလးေကာင်းတယ်အစ်ကို....

  ဘယ်ဆီေနမှန်းမသိတဲ့ ဘဝမှာ
  ေြခရာေကာက်ြပီးလွမ်း.....
  ြကိုက်တယ်ဗျ..........

   

 13. တင့်ထူးေရွှ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222206095459#c4675177153781625773'> September 23, 2008 at 2:41 PM

  လွမ်းေနတံုးပဲဗျို့၊ လွတ်ေကာင်းဗျာ ၊ အဆင်ေြပပါေစ အကိုေရ ..။

   

 14. Heartmuseum
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222211687922#c220626806524476674'> September 23, 2008 at 4:14 PM

  ေကာင်းတယ်ဗျာ...

   

 15. မာေရးသှျင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222344398903#c1596805545429216059'> September 25, 2008 at 5:06 AM

  ဆရာေရ….
  ဒီထက်ပုိေကာင်းရင်ေတာင်
  ဒီထက်ပုိေကာင်းမှာ မဟုတ်ေတာ့ပါဘူး
  ေတာ်ေတာ်ကုိေကာင်းတဲ့ အနုပညာစစ်စစ်၊ကဗျာစစ်စစ်ပါ ခင်များ။
  ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။

   

 16. တားြမစ် ထားေသာ...
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1222513174739#c6355635191299788526'> September 27, 2008 at 3:59 AM

  ကျွန်ေတာ်လည်း
  ေြခရာေကာက်လို့ လွမ်းသွားမိတယ်။
  ကဗျာေကာင်းတစ်ပုဒ်ပါ။

  သုခမိန်(E-Journal)

   

 17. hninncherry
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1225111647348#c7447608029234523143'> October 27, 2008 at 5:47 AM

  လွမ်းေနလို့ လွမ်းရင်း လွမ်းကဗျာကို ဖတ်သွားပါတယ်
  အားေပးလှျက်

   

 18. soneseeyar
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1229362639303#c3560111500366567600'> December 15, 2008 at 9:37 AM

  မဂင်္လာပါအစ်ကို

  >>> ကဗျာေလး အရမ်းေကာင်းတယ်ေနာ်။ ညီေတာ်ေတာ်ေလးြကိုက်ပါတယ်။ ညီကခုလို ကာရံေလးေတွနဲ့ဖွဲ့တဲ့ကဗျာေလးေတွကို အြကိုက်ဆံုးပဲ။

  >>> အစ်ကို လိုရာပန်းတိုင်ကို အေရာက်လှမ်းနိုင်ပါေစ။

  >>> ညီေရးထားတဲ့ကဗျာေလးကိုလည်း အကို့အတွက် ညီမှျေ၀လိုက်ပါတယ်။ လိုတာေလးေတွ ညီ့ကိုအြကံဉာဏ် ေပးပါဦး။
  ဆံုးမစကားေလးေတွလည်း ဖုိးသားကို ေြပာပါဦးအကို။ တစ်ခါတစ်ခါ ညီမိုက်ချင်ေနလို့။ သိသိြကီးနဲ့။

  *အဘယ်ကူလိုု့ လှပါလိမ့်*

  နှင်းပွင့်နှင်းစက်
  ေငွရည်စွက်လို့
  တစ်စက်တစ်ပွင့်
  ေရွ့ေရွ့လွင့်သည်
  ေငွ့ေငွ့တင့်တဲ့ ေဟမာန်ချိန်။

  ေရွှရည်လွှမ်းသည့်
  ေနြခည်ဖျန်းပက်
  သဇင်ခက်လည်း
  တစ်စက်ချင်းြပို
  ေငွရည်ငိုလို့
  စိုစိုေြပေြပ တင့်ေနချိန်။

  စိမ်းညို့မှုိင်းြပ
  ေတာင်တန်းလှလည်း
  လွလွလွှမ်းြခံု
  ြမူရစ်ထံုလို့
  အစွမ်းကုန်ေအာင် လှေနချိန်။

  ထိုစဉ်ထိုခါ
  ေလြပည်လာ၍
  ပွင့်လွှာပန်းရံု
  ေလေငွ့လှုံသည်
  ထံုထံုအီအီ ပျံ့သင်းချိန်။

  သို့ပင်ရှိြငား
  ေမာင့်အပါးမှာ
  သက်ထားမရှိ
  လွမ်းအားြငိေတာ့
  မချိရင်ပူ
  ဘ၀င်ဆူခဲ့
  အဘယ်ကူလို့ လှပါလိမ့်။ ။

  ေလးစားစွာြဖင့်
  ဖိုးသား

  08.12.2008, MON:, 06:26:20 pm
  pyaesoneaung2007@gmail.com
  http://sonesiyar.blogspot.com/

   

 19. ခိုင်စိုးလင်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html?showComment=1229881121812#c3744245822766409177'> December 21, 2008 at 9:38 AM

  တကယ်ချစ်ေနတဲ့အချိန်ေရးတဲ့ကဗျာေတွ၊ ဒါမှမဟုတ်တကယ် ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်တစ်ခု အတွက်ေရးတဲ့ကဗျာေတွ၊ ဒါမှမဟုတ် တကယ်ချစ်ေနေသးတာ အတွက်ေရးတဲ့ ကဗျာေတွ၊ ဒါေတွက ကာရံကိုက်လို့၊ စလံုးလှလှေလးရလို့၊ စိတ်ကူးေလးြကွလို့ေရးတဲ့ကဗျာေတွထက်ေကာင်းတတ်ြကပါတယ်။
  ခိုင်စိုးလင်း

   

Post a Comment