အစုန်နှင့် အဆန်

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 9:33 AM
မိဘေမတ္တာမိုးေရေပါက်
သားသမီးက ေအာက်ေြမလွှာ
တင်စားချက်ပမာထားပါေတာ့ ။
ေြမသားေပါ်မိုးေပါက်ကျ
ေပျာက်ပျက်ပါေရာ့။
မိဘေမတ္တာ မိုးေရစက်
သားသမီးက ပိန်းြကာဖက်
နိှုင်းချက်ယှဉ်ထားပါေတာ့
ြကာဖက်ေပါ်မိုးစက်ကျ
လက်မခံဘူးေနာ့ ။

မိုးေပါက်ကို လက်ခံ
တံု့ြပန်မှုမရိှ
ယူရံုသာယူတတ်၍
ေကျးဇူးတံု့ မသိသူ
ေြမသားမူ သားသမီးမျိုး
လွန်ဆိုးပါဘိ ။
မိုးစက်ကိုလက်မခံ
သံေယာဇဉ် သူမသိ
ေမတ္တာကို ခါချရက်သည့်
ပိန်းြကာဖက်သားသမီးများ
လွန်မှားပါဘိ ။

မိဘေမတ္တာ မိုးသီးေပါက်
ကိုယ်တစ်ေယာက်က ေရအိုင်ငယ်
ပံုသဖွယ်ထားပါေတာ့
ေရအိုင်ထဲ မိုးသီးဆင်း
မြငင်းဘူးေပါ့ ။
မိုးသီးကို မြငင်းဆန်
ခါတရံ ေရေငွ့လွှတ်လို့
ေကာင်ကင်ထွတ် မိုးမိဘဆီ
ဦးဆယ်လီတင်မိ ။
ေမတ္တာကို လက်ခံ
ေကျးဇူးတံု့ြပန်ဆပ်နိုင်သည့်
ေရအိုင်ငယ် ဘ၀မျိုးကား
ရှားလှပါဘိ ။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

3 Response to 'အစုန်နှင့် အဆန်'

 1. mgngal
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_24.html?showComment=1222284741371#c7940441319946815735'> September 24, 2008 at 12:32 PM

  ကဗျာကတင်ြပတာေလးေတွေကာင်းတယ်။နှိုင်းယှဉ်ချက်
  ေလးေတွ ပီြပင်တယ် ။အပို အလို မရှိေကာင်းပါ၏။
  ဖတ်ရတာတန်တယ်ဗျာ။

   

 2. မိုးြမင့်တိမ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_24.html?showComment=1222356904490#c4634965380633244848'> September 25, 2008 at 8:35 AM

  ကိုလင်းဦး အရမ်းကိုေကာင်းတဲ့ ကဗျာေလးဘဲဗျာ။ ဖတ်ရတာ တကယ်အနှစ်အရသာရှိတယ်ဗျာ။နိှုင်းယှဉ်ချက်ေလးေတွ ေရးသားချက်ေလးေတွကလည်း ထိထိမိမိရှိလိုက်တာဗျာ။ဖတ်ရတာ အရမ်းတန်တယ်ဗျာ။

   

 3. တားြမစ် ထားေသာ...
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_24.html?showComment=1222513340791#c6769716767504568885'> September 27, 2008 at 4:02 AM

  ဒီကဗျာမှာ ြမင်သာတာက မိဘေမတ္တာပါ။
  ေရအိုင်ငယ်ဘဝမျိုး ရချင်မိတယ်။

  သုခမိန်(E-Journal)

   

Post a Comment