ပထမဆံုးဘာသာေရးေပါ်အြမင် ×××××××× ကျွန်ေတာ် ေလးတန်းနှစ်ေလာက်မှာ အေလာင်းေတာ် ကဿဖကို အဖွားကေခါ်သွားတယ်။ အဲ့မှာ ဘုန်းဘုန်းက တရားေဟာ ဆံုးမဩ၀ါဒေပးေတာ့ ကျွန်ေတာ် ကိုယ်ဦးချကန်ေတာ့ေနတဲ့ ဘုရားကို ယံုယံုြကည်နဲ့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တဲ့စိတ်ြဖစ်ေပါ်ခဲ့သလို ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓ ဘာသာမှာ ဘာေတွကေတာ့ြဖင့် ဘာသာတရားအေပါ် ၀င်ေရာက်ချဉ်းကပ်ေနတာ၊ ဘာေတွကေတာ့ြဖင့် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မိှုင်းတုိက်ေနတယ်ဆိုတာကို သိလာခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ေနာက်ပိုင်း စာေတွဖတ်ခဲ့သလို ေလ့လည်း ေလ့လာခဲ့ပါတယ်။

ပထမဆံုးသကင်္န်းစီးြခင်း ×××××××× ပထမဦးဆံုး သကင်္န်းစီးတာကေတာ့ ေရွှဥမင်ေတာရေကျာင်းမှာ ြဖစ်ပါတယ်

ပထမဆံုးဂစ်တာစသင်ြခင်း ××××××××× ကျွန်ေတာ့်အေဖက ကျွန်ေတာ့်ဦးေလးကိုသင်တယ်။ ကျွန်ေတာ့်ဦးေလးက ကျွန်ေတာ့်ကို ြပန်သင်ေပးတယ်။ အဲ့တုန်းက မင်းငယ်ေသးတယ်ဆိုြပီး မသင်ေပးဘူး။ ေနာက်မှ ပူဆာလွန်းလို့ (၇)တန်းေလာက်မှာ စသင်ြဖစ်သွားတယ်။

ပထမဆံုးြပင်ပဂစ်တာဆရာများ ××××××××× ပထမဆံုးြပင်ပ ဂစ်တာဆရာကေတာ့ ဆရာခင်၀မ်း၊ အဲ့အချိန် သူက ရန်ကုန်နဲ့ ြပည်ကို သွားလိုက်လာလိုက်ပဲ။ ေနာက်ဆရာတစ်ေယာက်ကေတာ့ ဆရာေဇာ်ပဲြဖစ်ပါတယ်။ေနာက်ဆရာတစ်ေယာက်ကေတာ့ ... ဆရာခိုင်ေကျာ်ပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဆရာက တူရိယာ ေတာ်ေတာ်များများကုိ တီးတတ်သလို ဘာသာစကားလည်း (၆)မျိုးေလာက်တတ်ပါတယ်။ အခုေလာေလာဆယ် သူ ဘာသာစကားသင်တန်းဘက်ပဲ လုပ်ေနတာ ေတွ့ရပါတယ်။

ပထမဆံုးတေယာဆရာ ××××× ဂစ်တာေလးေတာ်ေတာ်ေလးရသွားမှ ဆရာခိုင်ေကျာ်ကေန တေယာ သွားသင်ပါလားဆိုြပီး ဆရာတေယာဦးတင်ရီဆီမှာ အပ်ခဲ့တယ်။

ပထမဆံုး၀တ္ထုတိုေရးြခင်း ×××××××××× ကျွန်ေတာ် ဂစ်တာေလး မေတာက်တစ်ေခါက် တီးတတ်ေနတဲ့ အချိန်ေပါ့။ ငယ်ချစ်ဦး သီချင်းကို အရမ်းြကိုက်တယ်။ အဲ့တုန်းက စိုးပိုင်ဆိုတာြဖစ်ပါမယ်။ ြပီးေတာ့ ကိုတိုးြကီး ကို အရမ်းြကိုက်တယ်။ အဲ့မှာ ကျွန်ေတာ် ၀တ္ထုတိုေလးကို စေရးြဖစ်တယ်။ ငယ်ချစ်ဦးဆိုတဲ့ သီချင်းေနာက်မှာ ဇာတ်လမ်းေတွ အများြကီးရိှမယ်လို့ ေတွးမိတာနဲ့ ကျွန်ေတာ် စတင်ေရးြဖစ်သွားတယ်။

ပထမဆံုးေရးခဲ့ေသာမဂ္ဂဇင်း ×××××××××× ြပည် မဂ္ဂဇင်းမှာ ကျွန်ေတာ် ၀တ္ထုေတွ၊ ြပီးေတာ့ ကဗျာေတွ စေရးြဖစ်ပါတယ်။ သံတစ်ေချာင်းလမ်းရဲ့ ရင်ဖွင့်သံစဉ်ဆိုတာ ကျွန်ေတာ် စေရးတဲ့ မဂ္ဂဇင်း ၀တ္ထုတုိေလးပါ။

ပထမဆံုးဘာသာေရးစာေပေရးြခင်း ×××××××××× ကျွန်ေတာ် ဓမ္မရတနာဘာသာေရးမဂ္ဂဇင်းမှာ စေရးြဖစ်တယ်။ အဲ့လိုေရးေတာ့ တြခားစာေရးဆရာေတွရဲ့ အံ့ဩြခင်းကို ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ဘာြဖစ်လို့လဲဆိုေတာ့ ကျွန်ေတာ့်ကို အသက်ငယ်လို့ပါတဲ့။

ပထမဆံုးဟာသေရးြခင်း ×××××××× ဟာသေရးေတာ့ ေသာြကာမဂ္ဂဇင်းမှာေပါ့ စေရးတာ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်ေတာ်ေရးခဲ့တဲ့နာမည်နဲ့ အဲ့က ဟာသေရးတဲ့ ကိုကသာေြမနဲဲ့က နာမည်ချင်းက သွားတူေနြပန်ပါေကာ။ အဲ့တုန်းက ရီလိုက်ရတာ။ အဟဲ.... နာမည်ပဲတူတာ.. ။ ကျွန်ေတာ်က ပုပု ပိန်ပိန်ေလးရယ်ေလ။

ပထမဆံုးသီချင်းေရးြခင်း ×××××××× ဆရာေဇာ်နဲ့ ဆရာမျိုးတို့က မင်းသီချင်းေရးမလားဆိုေတာ့ ကျွန်ေတာ်လည်း ေရးြကည့်ဦးမယ်ဆိုြပီး စေရးတာ.. ေကျာင်းဇာတ်လမ်း သီချင်းေလးပါ။ အဲ့ေနာက်ပိုင်း သီချင်း ေတာ်ေတာ်ေလး ေရးြဖစ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီသီချင်းနဲ့ပဲ ြပဿနာ ခဏခဏတက်ခဲ့ရတယ်။ အချင်းချင်းေတွကွာဆိုေပမယ့် မယံုရဘူးဆိုတာကို ြပလိုက်ြကတာေလ။ စာချုပ်မလိုပါဘူးကွာ ဆိုေပမယ့် တကယ်တမ်းကျေတာ့ လိုခဲ့ပါတယ်။ ၀ယ်ယူသူက ဘယ်ေလာက်ပဲ ကတိခံခံ အေခွထွက်ချိန် သီချင်းေရးသူက ကျွန်ေတာ် မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုြပဿနာမျိုးေတွ ေနာက်အြဖစ်မခံနိုင်ေတာ့ဘူး။ တကယ့်ြပဿနာရှင်းေတာ့ ကျွန်ေတာ့်လက်ထဲမှာ ဘာမှ ြပစရာမရိှခဲ့ဘူး။

ပထမဆံုးဇာတ်ညွှန်းေရးြခင်း ××××××× ကျွန်ေတာ့် ဇာတ်ညွှန်းေရးေပးဖို့ လက်ခံလိုက်ရတာက သူတို့ဖက်ကေန ေတာ်ေတာ်ေလးကို ဇာတ်လမ်းကို သေဘာကျလို့ပါ။ ြပီးေတာ့ ြမန်မာအမျိုးသမီးများအတွက်ေကာေပါ့။ ဇာတ်လမ်းအိမ်ေလးက မိန်းကေလးကို ဦးစားေပးတဲ့ ဇာတ်လမ်းေလးပါ။ ေတာ်ေတာ်ေလးကို ေြပာင်ေြမာက်ေအာင် အသစ်ေတွနဲ့ပဲ ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ :)

ညီမငယ် ရွှန်းမီေရ..... Tag ထားတာကို ေရးလုိက်ပါြပီ။ ပထမဆံုးေတွ ချည်းပါပဲ။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

12 Response to 'ပထမဆံုးများ'

 1. MrDBA
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html?showComment=1222677928897#c3036176551698334627'> September 29, 2008 at 1:45 AM

  ပထမဆံုးေတွကလဲ အားကျစရာေတွချည်းပါလား။ လာေရာက် ဖတ်ရှု အားကျကာ ြပန်သွားရပါတယ်။

   

 2. zeRoTraSh
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html?showComment=1222687385418#c2456378551256150374'> September 29, 2008 at 4:23 AM

  တြခား ပထမဆုံးေတွကျေတာ့ ထည့်မေရးဘူးလား ကုိလင်းဦး ပထမဆုံး ရည်းစားတုိ့ ဘာတုိ့ေြပာတာပါ :D

   

 3. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html?showComment=1222688897946#c6719084168744616468'> September 29, 2008 at 4:48 AM

  :-) ေရးေပးတာ ေကျးဇူးပါ ကုိလင်းဦးေရ..
  ပထမဆံုး အေတွ့အြကံုေတွဆီက သင်ခန်းစာေတွ အများြကီးရပါတယ်။

   

 4. WWKM
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html?showComment=1222696105864#c7255089426328976123'> September 29, 2008 at 6:48 AM

  ပထမဆံုးများ တက်ပို့စ်ေလး ဖတ်သွားပါတယ်။
  အဆင်ေြပေပျာ်ရွှင်ပါေစ ကိုလင်းဦးရှင့်။

   

 5. ညီအကိုများ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html?showComment=1222703128251#c2676341600407640691'> September 29, 2008 at 8:45 AM

  အစ်ကိုုေရပထမဆံုုးေတွဖတ်ြပီးေလးစားစွာဂုုဏ်ယူမိပါတယ်ဗျာ။

  မိုုးြကယ်

   

 6. kolin
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html?showComment=1222708906269#c5327465271770633107'> September 29, 2008 at 10:21 AM

  ရှင်းရမယ်ဆိုရင် Hip Hop ဆိုတဲ့ ေနထုိင်မှုပံုစံမှာ Rapသီချင်း ဆိုတဲ့သူေတွကို Rapper လို့ေခါ်ပါတယ်။ ဒါကို မသိြကဘူး။
  ကျွန်ေတာ် "ဘာသာေရးနှင့်ပတ်သက်၍" ေဆာင်းပါးများကို မတင်ခဲ့တာ ြကာပါြပီ။ ဒီေန့ေတာ့ တင်လိုက်ပါတယ်။ ေ၀ဖန်ပိုင်းြခား တတ်ြကပါေစ။
  ဤေဆာင်းပါးကို အားလံုးနှင့် အတိုက်အခံလုပ်ကာ ေရးသားလိုက်ရပါသည်။
  ့ တြခားစာေရးဆရာေတွရဲ့ အံ့ဩြခင်းကို ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ဘာြဖစ်လို့လဲဆိုေတာ့ ကျွန်ေတာ့်ကို အသက်ငယ်လို့ပါတဲ့။

  ဆရာေရးထားတဲ့ အဲဒီအေပါ်က ဆရာ့စကားလံုးေတွက အရမ်းေြမာက်တာပဲဗျာ။ သူများေတွမသိတာကို သိတယ်။ ( Rapper ေတွကို rap အေြကာင်း စာသင်ရဲတာ အံ့ပါရဲ့) သူများေတွ မတင်ရဲတာကို တင်ရဲတယ်။ (ဆရာေတာ်ြကီးေတွ ဒီကိစ္စကို ေလှျာက်ေဟာတာ တစ်နိုင်ငံလံုးမသိသူမရှိေတာ့ဘူး။ အထူးအဆန်းလုပ်လို့ဗျာ၊ အတိုက်အခံလုပ်ရတယ်ေလး ဘာေလးနဲ့) သူများေတွမလုပ်နိုင်တဲ့အရွယ်မှာ လုပ်နိုင်တယ်။ (ဘယ်အရွယ်လဲေထာ့ မေြပာထားလို့ မမှတ်လိုက်ရတာ ေတာ်ေတာ်နာတယ်) အားြကလိုက်တာ၊ အားယလိုက်တာဗျာ။ ဆရာလို့ဆရာမျိုး ေနာက်ထပ်ေပါ်ဖို့ေတာင်မလွယ်ေတာ့ဘူးဗျေနာ။ အဲဒီအေရးအသားေတွကို အတုခိုးဖို့ေတာင် မလွယ်ေတာ့ဘူးဗျာ......။

   

 7. ဇင်ေယာ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html?showComment=1222732724181#c4017073619794491706'> September 29, 2008 at 4:58 PM

  အနုပညာနဲ ့ပတ်သက်လို ့ကေတာ့ အစံုပါပဲလား အစ်ကိုေရ။ အားကျစရာြကီး။ အဟဲ တြခားပထမဆံုးေတွ ကျန်ေသးတယ်ေနာ်။

   

 8. လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html?showComment=1222738948743#c2351799158702328557'> September 29, 2008 at 6:42 PM

  Ko Lin >> ေြပာရမယ်ဆိုရင် အခုညီေြပာေနတဲ့ Rapper ေတွကေကာ ေသချာသိလို့လား။ မိဘ ပိုက်ဆံရိှတာနဲ့ ထထဆိုေနြပီး တစ်ဖက်အနုပညာရှင်ေတွကို ေစာ်ကားတယ်။ ြငင်းြက ခုန်ြကနဲ့ မစည်းလံုးြကတာေတွကို ေြပာချင်တာပါ ။ ေနာက်တစ်ခုက ဆရာေတာ်ြကီးေတွ ေဟာေန ေြပာေနြကတယ်ဆိုတာမှန်တယ်။ သို့ေသာ် ညီေြပာေနတဲ့ အားလံုးသိြကပါတယ် ဆိုတာ မမှန်ဘူး။ အားလံုးက မိုက်တုန်းပဲ။လမ်းမှားမှာ ရိှေနြကတုန်းပါ။ ကျွန်ေတာ်တို့က ပထမဆံုး လမ်းေြကာင်းေပါ်ကို ေရာက်ေအာင် တင်ေပးတာ။ ကျင့်ြကံတာက သူတို့အပိုင်းပါ။ အဦးဆံုး လမ်းေြကာင်းမှန်ကုိ ေရာက်ဖို့လိုပါတယ်။ ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ်ဟာ ဆရာလုပ်ြပီးေြပာေနတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ေတာ့်ေရှ့မှာလည်း ကျွန်ေတာ့်လို ေရးသားခဲ့တဲ့ ေလးစားအားကျခဲ့ရတဲ့ ဆရာေတွလည်း အများြကီးပါ။ ဥပမာ ဆရာတစ်ေယာကိုေြပာရရင် ဆရာအီြကာေကွးပါ။

   

 9. မီးငယ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html?showComment=1222744016129#c7467103321053249357'> September 29, 2008 at 8:06 PM

  အစ်ကို့ရဲ့ ပထမဆံုးများက အားကျစရာေတွချည်းပါပဲေနာ်..အားကျတယ်အစ်ကိုေရ..

   

 10. သက်တန့်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html?showComment=1222750945929#c7762730999346299194'> September 29, 2008 at 10:02 PM

  အကိုလင်းဦးေရ...
  ညီမက ေသာြကာကေတာ့ လတိုင်းဖတ်ပဲ...
  ငါးရက်ေလာက်ကို ဖတ်ရတယ်...
  အားတဲ့အချိန်မှ ဖတ်ရတာဆိုေတာ့ေလ... :)

   

 11. user
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html?showComment=1222782708352#c5914162521868336541'> September 30, 2008 at 6:51 AM

  ဆ၇ာြကီးအီြကာေကွးဟာ ေနာက်ပိုင်းမှာ ပုတီးလုိင်းကုိ အားသန်သွားြပီး နတ်ေတွကို အယံုအြကည်ရှိသွားပါတယ်။ မယံုရင် စာေပေလာကသားေတွဆီမှာ စံုစမ်းြကည့်လိုက်ပါ။ ဆရာေကွးက စာေပေဟာေြပာပွဲေရာက်တဲ့ ေနရာတုိင်းက အဆင်ေြပတဲ့ ေစတီပုထုိးေတွမှာ ပုတီးသွားစိပ်ေလ့ရှိပါတယ်။ နတ်ကိုဘာေြကာင့်ယံုြကည်လာသလဲဆိုရင် သူကိုယ်တုိင်အိပ်မက်ရခဲံလို့ပါပဲ။ စာစံုေအာင်ဖတ်ြပီး ေလ့လာလိုက်ပါဦး။ မျက်လံုးတစ်ဖက်ကို ပိတ်ြပီးမြကည့်ပါနဲ့ဗျာ။

   

 12. kolin
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_27.html?showComment=1222797830577#c7601479817334167489'> September 30, 2008 at 11:03 AM

  ေကာင်းပါတယ်။ အင်မတန်ေလးစားစရာေကာင်းပါတယ်။ ဒါေပမယ့် စကားလံုးေတွ ေဖာင်းပွေနြပီး၊ လိုအပ်တာထက် များေနတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ ဥပမာ။ ။ အဲ့လိုေရးေတာ့ တြခားစာေရးဆရာေတွရဲ့ အံ့ဩြခင်းကို ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ဘာြဖစ်လို့လဲဆိုေတာ့ ကျွန်ေတာ့်ကို အသက်ငယ်လို့ပါတဲ့။ စသည်ြဖင့်ေပါ့

   

Post a Comment