ညီမငယ်နှစ်ေယာက်ြဖစ်တဲ့ မီးငယ်နဲ့ Dream တို့ Tag ထားလို့ ေရးလိုက်ပါတယ်။

ကိုယ့်ရဲ့နာမည်…......................................................................လင်းဦး
ကိုယ့်ကို သူငယ်ချင်းေတွကဒီလိုေခါ်တယ်…..............................အေသးေလး
ကိုယ်ဒီမှာေနတယ်…................................................................ရန်ကုန်
ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင်….......................................................မရိှဘူးဆိုတာထက် မ၀ယ်နိုင်ေသးတာပါ။

ကိုယ့်ရဲ့အြကိုက်ဆံုးေတွက

အေရာင်ဆိုရင်…..................................................................... စိမ်းနုေရာင်၊အြဖူေရာင်
အ၀တ်အစားဆိုရင်….............................................................. ြမန်မာစတိုင်
အစားအစာဆိုရင်…................................................................ ေကာ်ဖီေတာ့ ေတာ်ေတာ်ြကိုက်တယ်
ပစ္စည်းဆိုရင်…........................................................................ဂစ်တာ
သီချင်းဆိုရင်…........................................................................သီချင်းအမျိုးစားအားလံုးကို ြကိုက်ပါတယ်
စာေရးဆရာ…........................................................................ ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)၊တာရာမင်းေ၀၊
တရားနာြဖစ်တာ.................................................................... ဦးဉာဏိဿရ (သီတဂူဆရာေတာ် )
စာအုပ်….................................................................................ေတာ်ေတာ်များများဖတ်ြဖစ်တယ်
Life style…............................................................................ေအးေအးေဆးေဆးေနချင်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့၀ါသနာ….....................................................................ဂစ်တာတီးတယ်၊စာေရးတယ်၊ သီချင်းေရးတယ်၊ အာဆင်နယ်ကို အားေပးတယ်။
အလိုချင်ဆံုးလက်ေဆာင်…...................................................... အခုချိန်မှာေတာ့ သူ့ဆီက နားလည်မှုနဲ့ ကိုယ့်ေပါ် အာရံုစိုက်တာကိုပဲ လိုချင်မိတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆံုးသူက…........................................................ အေမနဲ့အေဖ ၊ အဘိုး၊အဘွား၊ဦးေလး၊
ကိုယ့်ရဲ့ အေလးစားဆံုးသူက…................................................ ဗုိလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်း
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆံုးသူငယ်ချင်းက…............................................ခင်ပါတယ်၊ ေတာ်ေတာများများလည်း ေကာင်းြကပါတယ်။
ကုိယ့်ကို အများဆံုးနားလည်မှုေပးနိုင်သူက…............................ မိဘရယ်၊ အဘိုးအဘွားဦးေလးရယ်၊
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆံုးသူက …......................................................ကျွန်ေတာ့်သိက္ခာကိုေစာ်ကားသူ
ရင်အခုန်ဆံုးအချိန်….................................................... ..........စင်ေပါ်တက်ရတဲ့အချိန်၊
အေြကာက်ဆံုးအချိန်…............................................................ေကာ်ဖီ ကုန်သွားမှာ အေြကာက်ဆံုးပဲ။
အေပျာ်ဆံုးအချိန်…................................................................. တကယ်ေတာ့ အေပျာ်ဆံုးအချိန်ဆိုတာ မရိှခဲ့သလိုပဲ၊ ခဏပဲ ..တကယ့်ကိုခဏေလးပဲ၊ ကျွန်ေတာ့်ဆီကို အေပျာ်၀င်လာရင်ခဏပဲ၊ သူ့ေနာက်က ဆန့်ကျင်ဘက်က အြမဲတမ်း လိုက်လိုက်လာတတ်လို့ အဲ့ဒီအေပျာ်ဆိုတာကို ေြကာက်တယ်။
အမှတ်တယေန့…....................................................................၂၀၀၈၊ဩဂုတ် ၁၄ရက် ၊မနက် ၃း၃၀။
ဆုေတာင်းတုိင်းသာြပည့်မယ်ဆိုရင်ေတာင်းမဲ့ဆု…........................ ဘ၀ဆက်တိုင်း ခံစားမှုကို ဦးစားေပးတဲ့သူ မြဖစ်ပါေစနဲ့လို့။ အခုေလာေလာဆယ်ေတာ့ ခံစားမှုကိုပဲ ဦးစားေပးေနတဲ့သူ ြဖစ်ေနဆဲပါ။
အချစ်ဆိုတာ…........................................................................နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်မှု
အမုန်းဆိုတာ…........................................................................မသိေသးဘူးဗျ၊ရိှတာေတာ့ ရိှမှာပါ။ မသိေသးတာြဖစ်မှာ။
အလွမ်းဆိုတာ…......................................................................သူနဲ့ စကားမေြပာရတဲ့ေန့ေတွ။
သံေယာဇဉ်ဆိုတာ…................................................................ တွယ်ြပီးရင် ြဖတ်ဖို့ခက်တဲ့ အရာေလးေပါ့
ဘ၀ဆိုတာ…............................................................................နှစ်လံုးထဲနဲ့ ေပါင်းထားလို့ ေတာ်ေတာ့တယ်။
သူငယ်ချင်းဆိုတာ….................................................................လူတိုင်းမှာ ရိှသင့်တယ်ေလ။
ချစ်သူဆိုတာ….........................................................................ချစ်ရတဲ့သူ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီလိုထင်တယ်….................................................. လိုပါေသးတယ်။ ဘာမှ မသိေသးတဲ့ လူတစ်ေယာက်လို့ပဲ။
ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲေဆာင်ပုဒ်က…................................................. "ငါ့အိမ်ရဲ့ မျက်နှာကျက်ဟာ အေပါ်ထပ်ရဲ့ ြကမ်းြပင်ဆိုတာ အြမဲ သတိထားရမယ်"
အေြပာချင်ဆံုးစကားတစ်ခွန်း…................................................. အားလံုးအဆင်ေြပြကပါေစ။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

6 Response to 'ကျွန်ေတာ့်ကို Tag သမှျ ြပန်ေရးေပးတာပါ'

 1. Heartmuseum
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/tag.html?showComment=1220401522720#c4816594893140195223'> September 2, 2008 at 5:25 PM

  ငါ့အိမ်ရဲ့ မျက်နှာကျက်ဟာ အေပါ်ထပ်ရဲ့ ြကမ်းြပင်ဆိုတာ အြမဲ သတိထားရမယ်...... ဒီစကားေတာ့ ြကိုက်တယ်ဗျာ...
  ြကံုရင်သံုးမယ်ေနာ့.......

   

 2. thonn thonn
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/tag.html?showComment=1220426900051#c6784475577773273048'> September 3, 2008 at 12:28 AM

  တစ်ထပ်တုိက် လံုးချင်းေလးဆို ဘယ်နှယ့်ေနမလဲဟင်။

   

 3. Dream
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/tag.html?showComment=1220452402515#c771668555087197324'> September 3, 2008 at 7:33 AM

  ေဟး...ဒါမှတို့ဦးဦးကွ..
  ကဲ..ကဲ..ေပးတဲ့ဆုကိုရေစသတည်း.
  ရေစသတည်း.....
  ဟီးဟီး...

   

 4. မီးငယ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/tag.html?showComment=1220482218245#c3105399358528061625'> September 3, 2008 at 3:50 PM

  အစ်ကိုေရ ေကျးဇူးေနာ်...

   

 5. ကိုရင်ေနာ်ခင်ေလးငယ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/tag.html?showComment=1220854715151#c1390519238420735536'> September 7, 2008 at 11:18 PM

  "ငါ့အိမ်ရဲ့ မျက်နှာကျက်ဟာ အေပါ်ထပ်ရဲ့ ြကမ်းြပင်ဆိုတာ အြမဲ သတိထားရမယ်"

  ဒါေလးကို ခိုက်တယ်ဗိျုး မိုက်မှမိုက်
  မလိမ်မာဘူးေပါ့...
  ဟီးးးးး

   

 6. ဇင်ေယာ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/tag.html?showComment=1221557772739#c5340625570176006384'> September 16, 2008 at 2:36 AM

  လက်ဆွဲေဆာင်ပုဒ်ေလးကို သေဘာကျတယ်ဗျာ။
  "ငါ့အိမ်ရဲ့ မျက်နှာကျက်ဟာ အေပါ်ထပ်ရဲ့ ြကမ်းြပင်ဆိုတာ အြမဲ သတိထားရမယ်"
  ဒါ ့အြပင် ကိုယ့်ြကမ်းြပင်ကလည်း သူများမျက်နှာကျက် ြဖစ်ေနတတ်တာမို ့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာပဲဆုိြပီး လုပ်ချင်တိုင်းမလုပ်မိဖို ့ လိုတယ်ဆိုတာ သတိရလိုက်မိတယ်။

   

Post a Comment