ြမန်မာ ဝဘ့်ဆုိဒ့်ေတွ မြကာခဏ DDoS ေတွ နဲ့ အတုိက်ခံေနရြခင်းနှင့်ပတ်သတ် ၍ ြမန်မာ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် ပုိးဟက်ြဖူ ( white Hackers ) တို့ ေြခရာခံ လုိက်လံ စုံစမ်းရာ တွင်၊ စုေဆာင်း ရရှိေသာအြပန်အလှန် ေြပာစကား အချုိ့အရ ြမန်မာ လူငယ် တစ်စု ကသာ ဆိုက်အချုိ့ ကို DDoS လုပ်ေနြခင်း ြဖစ်ေြကာင်း သိရပါ သည်။ IRC Bot များကို သုံး၍ ေသာ် လည်းေကာင်း၊ အြခား ေသာ အလွယ် တကူရ DDoS Tools များကို သုံး၍ ေသာ်လည်း ေကာင်း ယင်း လုပ်ရပ်များ ကို အများ သူငါ ထင်ေယာင် ထင်မှား ြဖစ်ေစရန် ြပုလုပ် ေနြကြခင်း ဟု ြမန်မာကွန်ပျူတာ ပညာရှင် ပုိးဟက်ြဖူ ( white Hackers ) များက ယူဆသည် ဟု သိရှိရပါသည်။


ယင်း အဖွဲ့ မှ လူငယ် တစ်ဦး သည် min.shinobi@gmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ဟူသည့် ဂျီေမး(လ်) ကို လည်းေကာင်း၊ Deepestsoft ဟူသည့် အမည်ကို သုံး၍လည်းေကာင်း www.h4cky0u.org နှင့် friendster.com အပါအ၀င် ဆိုက်အချုိ့ ၀ယ် အဖွဲ့၀င်ကာ အေမး အေြဖများ ြပုလုပ် ထားသည် ကို ေတွ့ရှိ ရပါသည်။

DDoS Tools နှင့် Turkojan.4.Xclusive.exe တို့ကို လိုချင်သည်ဟူေသာ အေရးအသားများ အချက်အလက် ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင် ထားရှိသည်ဟု ြမန်မာကွန်ပျူတာ ပညာရှင် ပုိးဟက်ြဖူ ( white Hackers ) များ က ေြပာဆုိ ခဲ့ သလုိ၊ friendster.com တွင် ယခင်က သူ၏ မူရင်းပုံကို တင်ထာ းခဲ့ေြကာင်း၊ yehg.org ကို DDoS ြဖင့် တိုက်ခိုက် ခံရ ြပီး ေနာက် ပုိင်းေလာက်တွင်း ယင်းပုံအစား ဒီအင်ေအ ေမာ်လီကျူး တစ်ခု ၏ ပုံ အြဖစ် ေြပာင်းလဲ လိုက်သည် ကိုလည်း ေတွ့ရှိရေြကာင်း ေြပာဆုိခဲ့ ပါတယ်။


တရားခံ ဟု ယူဆ ခံရသူ သည် xttp://en.netlog.com တွင် လည်း min.shinobi@gmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ကို အသုံးြပု၍ အဖွဲ့၀င် ထား ခဲ့ သလုိ၊ min.shinobi@gmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ကို အသုံးြပု ၍ friendster.com တွင် မှတ်ပုံထားေသာ profile အရ၊ သူသည် မန္တေလး ြမို့ မှ ြဖစ်ြပီး၊ xttp://profiles.friendster.com/++++++++++ ဟူသည့် လင့်(ခ်)အရ သူ့အမည် နှင့် အသက် ကို ပါ ခန့်မှန်း ၍ သိနိုင် ေနပါသည် ဟု အဆုိပါ ပညာရှင်များက ေြပာဆုိ ခဲ့ ပါတယ်။

ထုိ့အတူ ကွျန်ပျူတာ ပညာရပ် အချုိ့ကို သာမန်ထက် အနည်းငယ်ပိုသိစ (Script kiddie) အရွယ်တွင် ေပါ်ေပါက်လာ တတ်ေသာ စိတ် အေြခအေန တစ်မျုိး အရ သာလှျင် ယခု ကဲ့သို့ ြပုလုပ် မိြခင်း များ ြဖစ်ကာ၊ ယင်း ထက် ပိုမို သည့် ရည်ရွယ်ချက် များ ရှိဟန်မတူ ဟု လည်း ယူဆ ေြကာင်း၊ ယခု ကဲ့သို့ ေသာ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ ကုိ အလွဲ အသုံးချ မှု တို့ကို ရပ်တန်း က ရပ်ြက လိမ့်မည် ဟု လည်း ေမှျာ်လင့် ေြကာင်း ထည့်သွင်း ေြပာဆုိခဲ့ ပါတယ်။

အဆုိပါ ပညာရှင်းများက သူတုိ့ ရရှိထားေသာ အချက်အလက် အေသးစိတ် ကုိ ေသချာ စွာ ထုတ်ြပန်ေပး ထားေြကာင်း လည်း သိရှိ ရပါတယ်။
ေဒါင်းေလး (ရန်ကုန် )
လူထုအသံ အွန်လုိင်း စာမျက်နှာမှ ကူးယူေဖါ်ြပသည်။

Comments

3 Response to 'ြမန်မာြပည် ဝဘ့်ဆုိဒ့် များကုိ တုိက်ခုိက်သူ ဟု ယူဆရ သူကုိ သိြပီ'

 1. MrDBA
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/10/blog-post_27.html?showComment=1225111906167#c4631600609929751295'> October 27, 2008 at 5:51 AM

  ဟုတ်တယ် ကိုလင်းဦးေရ။
  စကားမစပ် ေဒါင်းေလ(အမ်ဇက်) ဆိုတာ ဘယ်သူြကီးတုန်းဗျ။ MZ ဆိုရင် ကျွန်ေတာ် သိတဲ့လူများပါတယ်။ ခုဟာေတာ့ သိဘူး :P

   

 2. သစ္စာ | သ​စ်စာ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/10/blog-post_27.html?showComment=1225131782879#c4255957167360907232'> October 27, 2008 at 11:23 AM

  ကုိ MrDBA ေရ ... အဲတာ ကုိလင်းဦး ကုိ ကျွန်ေတာ်ဘဲ တင်ထားခုိင်း တာပါ။ ကုိလင်းဦး ယူတင် ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ေတာ် ေစတန် ကုိ ေမးြကည့်ပါေသးတယ်။ အေြခအေနအရ နဲ့ လူများများ သိဖုိ့ လည်း လုိအပ်တာေြကာင့် တင်ထားလုိက်တာပါ။ ကုိလင်းဦးက ြကားထဲက .... :)

   

 3. မသက်ဇင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/10/blog-post_27.html?showComment=1225158867112#c2825249481856582548'> October 27, 2008 at 6:54 PM

  ကိုလင်းဦးေရ---
  အခုလိုြဖန့်ေဝေပးတဲ့အတွက်
  ေကျးဇူးအထူးတင်ပါတယ်---
  ပညာတိုးပါတယ်ရှင်
  ခင်မင်လျက်
  မသက်ဇင်

   

Post a Comment