တစ်ခါက ြဗိတိသှျတို့၏ လက်ချက်ေြကာင့် မီးေလာင်ကျွမ်းြခင်းခံရသည့် ဂုဏ်ကျက်သေရရိှလှေသာ သမ္မတအိမ်ေတာ်ကို သမ္မတအချို့မှ ဤသို့ မှတ်ချက်ြပုခဲ့ပါသည်။ သမ္မတထရူးမင်းက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ စွဲေဆာင်မှုရိှသည့် အကျဉ်းေထာင်ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ သမ္မတ ဖို့တ်က ကမ္ဘာတွင် အေကာင်းဆံုး ြပည်သူ့ အိမ်ယာဟူ၍လည်းေကာင်း၊ သမ္မတရီဂင်က ြကယ်(၈)လံုး အဆင့်ရိှ ဟိုတယ်ဟူ၍လည်းေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ ြကပါသည်။


မည်သို့ပင်ြဖစ်ေစ ေနာက်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၂၀)ရက်ေန့တွင် ေဖာ်ြပပါအိမ်ေတာ်မှာ အိုဘားမားမိသားစု၏ အိမ်ေတာ်ြဖစ်လာပါလိမ့်မည်။

သမ္မတဘွတ်ရှ်ကေတာ် မစ္စစ်ဘွတ်ရှ်အေနြဖင့် မစ္စစ်အိုဘားမားကို သမ္မတမိသားစုအတွက် သီးသန့်အခန်းများကို လိုက်လံြပသမည်ြဖစ်ြပီး၊ သမ္မတဘွတ်ရှ်အေနြဖင့် မစ္စတာ အိုဘားမားကို သမ္မတရံုးခန်း (Oval Office) နှင့် မစ္စတာအုိဘားမားအေနြဖင့် မေရှာင်လွှဲနိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းြပဿနာများကို ေြဖရှင်းရမည့် အေြခအေနများဆိုင်ရာ ေြမေအာက်ခန်း (Underground Situation Room) တို့ကို ရှင်းလင်းြပသလိမ့်မည် ြဖစ်ပါသည် ။

အိမ်ြဖူေတာ်လွှဲဲေြပာင်းမှုသည် အချို့နိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲ အလွန်ပင် အရပ်သားဆန်ေသာ လွှဲေြပာင်းမှု ကိစ္စြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ြဗိတိန်နိုင်ငံတွင် ၀န်ြကီးချုပ်ေဟာင်းအေနြဖင့် ၎င်းကို သယ်ေဆာင်သွားမည့် ကားအတွင်းသို့ ၎င်းနှင့် ၎င်းကေတာ်ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို ရှာေဖွသိမ်းဆည်းထုတ်ပိုး ထည့်သွင်းြပီးေနာက် ထွက်ခွာသည့်အခါ အမှတ်(၁၀)၊ေဒါင်းနင်းလမ်း (No-10, Downing Street)ရိှ ရံုးခန်းသည် ၀န်ြကီးချုပ်အသစ်ကို ြကိုဆိုမည် ြဖစ်ပါသည်။

ေနာက်လာမည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၂၀)ရက်ေန့တွင် အိုဘားမားမိသားစုနှင့် ဘွတ်ရှ်မိသားစုတို့ ပူးတွဲ၍ အိမ်ြဖူေတာ်မှ Capital Hill သို့ သမ္မတသစ် ကျမ်းသစ္စာခံရန်အတွက် ထွက်ခွာမည်ြဖစ်ပါသည်။
လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

0 Response to 'အိုဘားမား ၎င်း၏ အိမ်ယာသစ်အား စစ်ေဆးြခင်း'

Post a Comment