အသိမှာ တရားမဖက်ေတာ့
မှားချက်က မနည်းသဗျို့
ဘုရားထက်မက တလွဲေတွကို
ကဲပိုစွာ ယံုဆိုး ။

ြဗာဟ္မဏနှင့် တန္တရတွင်
မှန်ပါ့အရှင် ဇွတ်၀င်နှစ်တိုး ။

ဥံုခံ၍ မန်းမှုတ်ဖွာ
ရမ်းတုတ်ကာ စုတ်ထိုး
ြဖန်း အုပ် ကာ ရုပ်လွန်ဆိုးလှဘိ
ရိုး အ ၏ ေလာဘေကာင် ။

ဓါတ်ဆင်ကာ ရိုက်စားထု
ရေသ့အတု ဘိုးေတာ်ဂေယာင် ။

အမ်းကုန်းနဲ့ မယ်ကွမ်ယင်ေတာင်
ဖယ်ချန်ချင်ေပါင်ဘူးတဲ့
ငေြကာင် ငမူး ငရူး နတ်ေတွစံု
ြမူးပေဒ္မဟံု ။
ပူးသတ်ချက် ကမ်းရယ်ကုန်ြပီ
ြမန်းနယ်ဘံု ပါယ်ေလးရွာသို့ေလး .......။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

9 Response to 'ေလာဘသားတို့ လားရာေြမ'

 1. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/blog-post_16.html?showComment=1226853421971#c7059605419500142600'> November 16, 2008 at 8:37 AM

  ကဗျာေလးက မိတယ်။
  .. မှတ်မိသေလာက် ဒီကဗျာမျိုး ကိုလင်းဦးေရးတာ ဒါ ပထမဆံုးလိုပဲ.. ေလးချိုးပံုစံေလးကို ေြပာတာ..။
  ြပီးေတာ့ . .
  ထ ရိုက်ချင်စိတ်ေလးကို ကဗျာထဲမှာ ေတွ့ရတယ်။
  ညီမလည်း အဲဒါမျိုးြကားရင် နားြကားြပင်းကပ်ေနတာ။

   

 2. PAUK
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/blog-post_16.html?showComment=1226858568914#c1794550212292883816'> November 16, 2008 at 10:02 AM

  ကဗျာဖတ်သွားတယ်..ကိုလင်းဦး..

   

 3. puluque
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/blog-post_16.html?showComment=1226900309278#c3048961159038407044'> November 16, 2008 at 9:38 PM

  ကဗျာေလးက ေကာင်းလွန်းပါတယ်။
  လူတစ်ချို့ ရဲ့ တလွဲဆံပင်ေကာင်းေလးေတွကို
  က ကဗျာေလးဖွဲ့လိုက်ေတာ့ နှစ်လိုဖွယ်ပါ။

   

 4. ညိမ်းညို
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/blog-post_16.html?showComment=1226914974291#c3985346456645003759'> November 17, 2008 at 1:42 AM

  ရှားရှားပါးပါး ေတးထပ်တစ်ပုဒ်ဖတ်ခွင့်ရလို့ ေကျးဇူးဗျ
  အေြကာင်းအရာကလဲ ကျေနာ်တို့ သတိမူသင့်တဲ့ဟာမို့ ထပ်ဆင့်ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ

   

 5. thihanyein
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/blog-post_16.html?showComment=1226916837708#c1765397378287535520'> November 17, 2008 at 2:13 AM

  ကဗျာေကာင်းေလးတစ်ပုဒ်ပဲအကိုေရ...
  ဖတ်ရတာ အနှစ်သာရြပည့်၀တယ်ဗျာ...

   

 6. mgngal
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/blog-post_16.html?showComment=1226955878752#c2773610355730832085'> November 17, 2008 at 1:04 PM

  ေရးသားပံုက အဆန်းပါလား ကိုလင်းဦးေရ ။ ေကာင်;တယ်
  ဗျ ။ အေြကာင်းအရာေရာ အေရးေရာ ။ :)

   

 7. အလှတရား
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/blog-post_16.html?showComment=1226959886296#c3543147027424396418'> November 17, 2008 at 2:11 PM

  ေတးထပ်ေလးက
  ဆုိလုိ့ရသဗျ။
  အံ့ဩ၀မ်းသာေြကာင်း။

   

 8. mg kyi poae
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/blog-post_16.html?showComment=1226981470248#c6976512555826191170'> November 17, 2008 at 8:11 PM

  ထိထိမိမိနဲ့ ရိုးရာကဗျာေလးက သိပ်ေကာင်းပါတယ်။ ေခါင်းစဉ်ေပးထားပံုကေတာ့ အြကိုက်ဆံုးပဲဗျာ။

   

 9. ပျံသန်းြခင်းရပ်၀န်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/blog-post_16.html?showComment=1227035672672#c4896691725367450035'> November 18, 2008 at 11:14 AM

  အသိမှာ တရားမဖက်ေတာ့
  မှားချက်က မနည်းသဗျို့
  ဘုရားထက်မက တလွဲေတွကို
  ကဲပိုစွာ ယံုဆိုး ။

  ေကာင်းလိုက်တဲ့စားသားေတွပါလား...
  အနှစ်သာရရှိပါေပတယ်ဗျာ..

   

Post a Comment