ယေန့ြပုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သမ္မတအသစ်အြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်း ခံရသည့် Mr. Barack Obama သည် ၎င်း၏ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Economic Team) ကို ေြကညာခဲ့ပါသည် ။ Mr. Timothy Geithner ကို နယူးေယာက်တွင်ရိှသည့် ြပည်ေထာင်စုဗဟိုဘဏ် (Federal Reserve Bank of New York)၏ ဥက္ကဌနှင့် အမှုေဆာင်အရာရိှချုပ်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဘဏ္ဍာေရး၀န်ြကီး (Secretary of the Treasury) နှင့် ဟားဘတ်တက္ကသိုလ် ပါေမာက္ခ Mr. Lawrence Summers ကို အမျိုးသားစီးပွားေရးေကာင်စီ ညွှန်ြကားေရးမှူး (Director of the National Economic Council)အြဖစ်လည်းေကာင်း အမည်စာရင်း ေပးပါသည် ။


Ms. Christina Romer ကို စီးပွားေရးအြကံေပးများေကာင်စီဥက္ကဌ (Chair of the Council of Economic Advisors) အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ Ms. Melody Barnes နှင့် Ms. Heather Higginbottom တို့ကို ြပည်တွင်း မူ၀ါဒေကာင်စီ (Domestic Policy Council)၏ ညွှန်ြကားေရးမှူးနှင့် ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူးများ အြဖစ် သတ်မှတ်ပါသည် ။

အေမရိကန်နိုင်ငံအား လမ်းေြကာင်းမှန်ေပါ်သို့ ြပန်ေရာက်ေရး၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး တည်ြငိမ်ေရး၊ အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးေပးေရးတို့အတွက် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အေနြဖင့် ၎င်းတို့၏ အြမင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ေပါင်းစပ် ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ေြကာင်း၊ အဆိုပါ စီးပွားေရဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို မိမိနှင့် ဒုတိယသမ္မတအသစ်အြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်းခံရသည့် Mr. Biden တို့က ဖွဲ့စည်းေပးခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေြကာင်း၊ မိမိတို့အေနြဖင့် ြကီးမားေသာ စီးပွားေရးဆိုင်ရာစိန်ေခါ်မှုြကီးကို ရင်ဆိုင် ရသည့်တိုင် မိမိတို့အေနြဖင့် ရဲရင့်လှျင်ြမန်စွာေဆာင်ရွက်ပါကမိမိတို့လက်ထဲတွင် အခွင့်အေရးများ ရိှသည်ကို မိမိတို့ သိရိှပါေြကာင်း၊ ေဖာ်ြပခဲ့သည်များမှာ မိမိတို့၏ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အေနြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည့် သတ်မှတ်ထားေသာ တာ၀န်များပင် ြဖစ်ပါေြကာင်းြဖင့် သတင်းထုတ်ြပန်ချက်တွင် Mr. Obama က ေြပာြကားခဲ့သည်။

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် Mr. Obama က ေြပာြကားရာ၌ မိမိတို့ေဆာင်ရွက်နိုင်သည့် အေရးေပါ် တုန့်ြပန်ချက်များအြပင် Wall Street နှင့် Main Street အတွက် စီးပွားေရး ြပန်လည်နလံထူလာေရး စီမံကိန်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် လိုအပ်ပါေြကာင်း၊ အဆိုပါ စီမံကိန်းအတွက် အြကံြပုချက်များကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် မိမိ၏ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို ေတာင်းခံထားပါေြကာင်း၊ လွှတ်ေတာ်နှင့် လည်းေကာင်း၊ လက်ရိှ အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဗဟိုဘဏ်တို့ြဖင့် လာမည့် (၂)လေကျာ်တွင် ချက်ြခင်း စီးပွားေရးဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်လာေရးအေပါ် ေဆွးေနွးတိုင်ပင်ရန်ရိှပါေြကာင်း၊ ၎င်းအဖွဲ့ကို အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မိမိအား ေန့စဉ်အစီရင်ခံရန် ေတာင်းဆိုထားပါေြကာင်းနှင့် လာမည့်အပတ်တွင် ၎င်းတို့၏ စတင်အြကံြပုချက်များကို အေမရိကန်ြပည်သူများနှင့် ေပါ်ေပါက်လာမည့်လွှတ်ေတာ်အသစ်တွင် မိမိ တင်ြပမည်ြဖစ်ပါေြကာင်းြဖင့် Mr. Obama က ေြပာြကားခဲ့ပါသည် ။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

1 Response to 'Mr. Barack Obama က ၎င်း၏စီးပွားေရးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို ေြကညာြခင်း'

 1. မသက်ဇင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/mr-barack-obama.html?showComment=1227709062968#c4893809934243295977'> November 26, 2008 at 6:17 AM

  ဗဟုသုတရစရာေကာင်းတဲ့ အတွက်---
  ၀မ်းသာမိပါတယ်ရှင်--ကိုလင်းဦးအားလံုးအတွက်ေဝငှေပးတာ---
  ေကျးဇူးပါရှင်--

   

Post a Comment