သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်က GSM SIM Card ေတွ ေရာင်းချေတာ့မယ်လို့ သိရတဲ့အေြကာင်း ေြပာြကား လာပါတယ်။ ကျွန်ေတာ် ြကည့်လိုက်ေတာ့ 7 Day News ဂျာနယ်မှာ ေဖာ်ြပထားတာကို ေတွ့ရပါတယ်။ FEC 50 နဲ့ ေရာင်းမယ်တဲ့။ အ၀င်အတွက်ေကာ အထွက်အတွက်ေကာ ေတာင်းခံပါမည်လို့ ေရးထားပါတယ်။

ကျွန်ေတာ် ေြပာချင်တာကေတာ့ လံုး၀မြဖစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ထို့ေြကာင့် ေြပာချင်တာကေတာ့ အဲ့ဒီ SIM Card များကို လံုး၀ ေရာင်းချနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ သူငယ်ချင်းေတွဆီကိုလည်း ဖုန်းဆက်ြပီးေြပာလိုက်ပါတယ်။ မင်းတို့ ေမှျာ်လင့်ထားတဲ့ (၆)ေသာင်းတန် ကဒ်ေတာ့ ြဖစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့။ ဟုတ်ကဲ့..... ကျွန်ေတာ် ေြပာတာ ဟုတ်မဟုတ်ကို အခုလာမည့် ရတနာပံု ICT Week မှာ ြကည့်ရေတာ့မှာပါ။

လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

Comments

7 Response to '7 Day News ဂျာနယ်မှ ေြပာြကားေသာ SIM Card ေရာင်းချမည်ဆိုသည်မှာ မြဖစ်နိုင်'

 1. အလှတရား
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/7-day-news-sim-card.html?showComment=1228582682820#c8375820649168704400'> December 6, 2008 at 8:58 AM

  ေကျးဇူးတင်ပါတယ်
  ကုိလင်းဦးေရ
  ဒီပုိစ့်အတွက်

   

 2. thihanyein
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/7-day-news-sim-card.html?showComment=1228584999847#c7599400201937523262'> December 6, 2008 at 9:36 AM

  ကိုလင်းဦးေရ***စိတ်၀င်စားတယ်ဗျာ***ဒီပို့စ်ကို**
  ေမှျာ်ေနမယ်ဗျာ***

   

 3. ဟန်လင်းထွန်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/7-day-news-sim-card.html?showComment=1228606680724#c1476870028919117760'> December 6, 2008 at 3:38 PM

  ဘယ်လုိြဖစ်တာလဲ။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ေကျးဇူးတင်ပါတယ်အကုိရာ။
  ၆၀၀၀၀ ေလာက်နဲ့ ဖုန်းမကုိင်ရေတာ့ဘူးေပါ့။

   

 4. puluque
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/7-day-news-sim-card.html?showComment=1228739390621#c2985288676283877130'> December 8, 2008 at 4:29 AM

  နာထင်ပါတယ်။ မြဖစ်ေလာက်ပါဘူးလို့..သူတို့က ဒီလိုပဲ လူေတွကို အနံေလးေတွ ေပးြပီး သူတိို့လုပ်ချင်တာ လုပ်အုံးမှာ

   

 5. တက်လူငယ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/7-day-news-sim-card.html?showComment=1228842141765#c5097191894944168024'> December 9, 2008 at 9:02 AM

  ပုိစ့်ေကာင်းေတွပါ။ ကျေနာ်တုိ့ မသိတာေတွ သိရတာေပါ့ဗျာ။

   

 6. ေနစိုးနိုင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/7-day-news-sim-card.html?showComment=1228937991070#c1099452037037180699'> December 10, 2008 at 11:39 AM

  အင်း ...
  ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ
  မရဘူးဆိုေတာ့လဲ...မရဘူးေပါ့
  ေနာက်ပို့စ် ကို ေစာင့်ဖတ်မယ်

   

 7. Andy
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/12/7-day-news-sim-card.html?showComment=1228987164788#c3500500155272028121'> December 11, 2008 at 1:19 AM

  ဟုတ်ပါ့ဗျာ... အကန့်အသတ်မရှိေရွှ့ဆိုင်းလိုက်ပါြပီတဲ့ခင်မျာ...။
  ေနာက်သတင်းတစ်ပုဒ်ရှိေသးတယ် ၂၀၀၉ ၁ လပုိင်းကစြပီး ရန်ကုန်ြမို့တွင်းေြခာက်ြမို့နယ်နဲ့ ကမာရွတ်၊စမ်းေချာင်းမှာ Wi-Fi ကို နိုင်ငံြခားက အင်တာနက်ေဈးအတုိင်းလူတိုင်းသံုးနိုင်ေတာ့မယ်ဆုိတာ လာြပန်ပါြပီဗျားးး....။ ကိုလင်းဦး အတည်ြပုေပးပါဦး...။

   

Post a Comment