ြမန်မာစာလံုးေပါင်းသတ်ပံုကျမ်း

ကျွန်ေတာ်တို့ေတွ ြမန်မာစာေရးတဲ့အခါမှာ စကားလံုးအသံုးအနှုန်းေတွ၊ စာလံုးေပါင်းေတွ မှားေနတာကို blog ေတွမှာေကာ အြခားေနရာများမှာပါ ေတွ့ေနရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ြမန်မာစာလံုးေပါင်း သတ်ပံုကျမ်းေလးကို ဆိုက်တစ်ခုေဆာက်ြပီး ြမန်မာများအတွက် ကူညီဖို့ ကိုပီေကက ြပုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အားလံုးအတွက် အေကာင်းမွန်ဆံုး ဆိုက်တစ်ခုြဖစ်တဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။
လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

4 Response to 'ြမန်မာေတွအတွက် မရိှမြဖစ်လိုအပ်ေသာ ြမန်မာစာ သတ်ပံုကျမ်း'

 1. Upasaka
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_04.html?showComment=1231152204937#c5246204400839819967'> January 5, 2009 at 2:43 AM

  ေကျးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ေလးေလးနက်နက်ေြပာခဲ့ပါရေစ။

   

 2. အိမ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_04.html?showComment=1231193245259#c406331573871350069'> January 5, 2009 at 2:07 PM

  အလွန်ေကာင်းမွန်တဲ့ ေ၀မှျမှုတခုပါပဲဗျာ
  ေကျးဇးူအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား

   

 3. ေနစိုးနိုင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_04.html?showComment=1231298700695#c5986599163836826169'> January 6, 2009 at 7:25 PM

  တည်ေဆာက်ေပးတဲ့ ကိုပီေက ကိုေရာ
  ကိုလင်းဦး ကိုပါ ေကျးဇူးပါခင်ဗျာ
  တကယ်ကိုအသံုး၀င်ပါတယ်

   

 4. ပျံသန်းြခင်းရပ်၀န်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_04.html?showComment=1231540873454#c2213029760979032961'> January 9, 2009 at 2:41 PM

  ေကာင်းတယ်ဗျာ...
  ေကျးဇူးအထူးပါပဲ ကိုလင်းဦးနဲ့
  ကိုပီေကေရ...

   

Post a Comment