အမိတက္ကသိုလ်
ကွန်းခိုေထာက်နား
အိုေကျာင်းသား ။

ဘယ်လိုေန၊ ဘယ်ကိုသွား
ဘာကိုစား၊ ဘာေတွေတွး
ေရးေရးေလာက်ေတာ့ သိပါတယ် ၊
ဘာမှမသိတာက နယ်က မိဘ
အကယ်ဒမီ အိုင်တင်ေတွ လုပ်ြပလိုက်ေတာ့
ပို့ေပးလိုက်ရတယ်ေလ ...ေငွေတွ ။

နှလံုးသားအေရး
အဆံုးအြဖတ်ေပးမယ့် သူက ခပ်ေနှးေနှး
အဟုတ်ပ ကိုယ့်လူ ြပိုင်ဆိုင်သမှျက ကမ္ဘာ့ဖလား
အတန်းလည်း မှန်မှန်မတက်ြဖစ်ေသး ။

စုတ်ချက်နဲ့အေတွး
ေရးေရးမှ ေပါ်မလာခင်
စာေမးပွဲ နီးြပီဆိုတဲ့ အသိ
ေနွအခါ ေရမရှာ၊ ေသမှာေတာ့ေြကာက်သည့်ငှက်လို
ကွန့် ြမူးလည်း မေပျာ်သာ
စာမပါ ၊ ဗလာသာ စာအုပ်ကို ပိုက်ကာေငး
ဟိုးအေ၀းလည်း ေြပးမရ ။

သေဘာကျ မေနာချို
အေြပာပို၊ ေမပျိုဖျန်းရဲ့အေြကာင်း
အရင်လို ကမန်းကတန်း မေတွးခင်
မင်းအေမမှာတမ်းေလးကို ဆံုးေအာင်ဖတ်ဦး
"ငါ့သား စာေမးပွဲေအာင်ပါေစ" ..... ။ ။လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
(ြပည် မဂ္ဂဇင်းတွင်ေဖာ်ြပြပီး)

Comments

15 Response to 'တက္ကသိုလ်ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်သို့'

 1. တားြမစ် ထားေသာ...
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238296794570#c534394623905937800'> March 28, 2009 at 8:19 PM

  ဟုတ်ပ အကိုေရ။ တစ်ချိန်တုန်းကေတာ့ ဒီလိုနဲ့ အေမ့ဆီက ေငွေတာင်းတာ။ ခုေတာ့ ဘာကိုအေြကာင်းြပေနမိလည်း မသိပါဘူး အေမ့ကို အကူအညီြပန်ေတာင်းေနရတုန်းပဲ။

  သုခမိန်(E-Journal)

   

 2. သီဟသစ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238297876738#c694737614187555406'> March 28, 2009 at 8:37 PM

  ကုိလင်းဦးေရ
  ကဗျာေလးကုိ ဖတ်သွားတယ်။ ေကျာင်းသားဘ၀ တုန်းက ဒီလုိပါပဲ။

  ဒါနဲ့ စကားမစပ် ခင်ဗျာ။ အကုိ ကဗျာ ေတွ စာေတွ ပုိတင်ရင်ေကာင်းမလားလုိ့။ သတင်းေတွက တြခားသတင်းဆုိဒ်ေတွ ေရးပေစေလ။

  အကုိရဲ့ ကဗျာေတွ စာေတွကုိ ပုိဖတ်ချင်လုိ့ပါ။ စကားမှားပါက ခွင့်လွှတ်ပါ။

   

 3. GreenGirl
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238298612380#c6456076659997101536'> March 28, 2009 at 8:50 PM

  အမှန်ေတွ...

   

 4. ပန်းခေရ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238298770257#c474071240192893924'> March 28, 2009 at 8:52 PM

  နင်ငါ့ကိုေစာင်းေရတာလားဟမ်...
  ကမ္ဘာ့ဖလားလို့ေတာ့ အေြကာင်းမြပခဲ့မိဘူး
  ထူထဲလိုက်တဲ့စာအုပ်ေတွကို အထူတန်ဖိုးနဲ့ ပိုက်ဆံေတွလည်း ေသာင်းချီေတာင်းခဲ့ဖူးတယ်...
  ပိုက်ဆံြပတ်ချိန် ကူးြပီးသားစာအုပ်လည်း
  အဖုံးသစ်ေသးရင် ထပ်ကူးပစ်လိုက်ြပန်ေသးတယ်...
  ဒီလို ဒီလိုနဲ့ သံသရာလည်ပတ်ရင်း
  အေမဆီက လိမ်ညာဟန်ေဆာင်ေတာင်းရင်း
  ခုလိုေကျာင်းြပီးလာရတဲ့ ငါတို့ေကျာင်းသားဘ၀..

  နင်ေရးထားတာ ငါ့ကိုငါ ြပန်ြကည့်ေနရသလိုပဲ
  ငါလည်း ဘယ်ေတာ့၀ဋ်လည်မယ်မသိ..

  နင့်ကဗျာေလးအရမ်းေကာင်းတယ်ဟာ

   

 5. ဖိုးစိန်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238299734770#c5152143801943388522'> March 28, 2009 at 9:08 PM

  ကဗျာကိုသေဘာကျသဗျာ

   

 6. လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238300255962#c8701674974424735416'> March 28, 2009 at 9:17 PM

  ကိုသီဟသစ် >> "ဒါနဲ့ စကားမစပ် ခင်ဗျာ။ အကုိ ကဗျာ ေတွ စာေတွ ပုိတင်ရင်ေကာင်းမလားလုိ့။ သတင်းေတွက တြခားသတင်းဆုိဒ်ေတွ ေရးပေစေလ။
  "

  ကျွန်ေတာ် သီးသန့်ဆိုက်တစ်ခုလုပ်ဘူးတယ်.. ကျွန်ေတာ့်၀တ္ထုတိုေတွလည်း သီးသန့်လုပ်ဘူးပါတယ်။ သို့ေသာ် အေြကာင်းအမျိုး မျိုးေြကာင့် ပျက်သွားပါေရာလား.... အဲ့ဒါနဲ့ အသစ်လုပ်မယ်ဆိုြပီး စဉ်စားတုန်း ကျွန်ေတာ့် ဂစ်တာသင်တန်းဆိုက်ေလးကပါ ြကွသွားပါေလေရာ.. စိတ်ထပ်ညစ်သွားတယ်... ကျွန်ေတာ်ထပ်လုပ် ထပ်ြကိုးစားပါဦးမယ်.. ဂစ်တာဆိုက်ကလည်း ကျွန်ေတာ် backup မလုပ်ထားေတာ့ ဆိုးြပီေပါ့ဗျာ... အခုလို အားေပးဖတ်ရှု့ြကတဲ့အတွက် ေကျးဇူးပါပဲခင်ဗျာ...

   

 7. Phyo Maw
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238303163060#c6323236094288424342'> March 28, 2009 at 10:06 PM

  တက္ကသိုလ်ဆိုလို့ ေကျာင်းနားက တည်းခိုခန်း အသွားေကာင်းတဲ့ သယ်ရင်း နှစ်ေယာက် ခုကျွန်ေတာ် ရန်ကုန်တစ်ေခါက်ြပန်ေတာ့ ယူလိုက်ြကရြပီတဲ့။
  ေကျာင်း၀တ်စံုနဲ့ဆို တည်းခိုခန်းမိရင် တန်းေပးစားတယ်ဆိုပဲ...
  ဒါေတာင် တက္ကသိုလ်ေကျာင်းသား လို့ဆိုေသး။

  ကဗျာကေတာ့ လန်းတယ်။
  လန်းတယ် = စိတ်ေပါ့ပါးလွပ်လပ်လန်းဆန်းေစတယ်။

  :D ကိုလင်းဦးတို့ေတာ့ ပိုင်ပါ့ဗျာ။

   

 8. အိြန္ဒာ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238307234294#c7645961191992183212'> March 28, 2009 at 11:13 PM

  ကိုလင်းဦးေရ...

  ရိုးရိုးရှင်းရှင်း...

  ဆိုလိုရင်းကိုဒက်ထိ ေထာက်ြပလိုက်တဲ့ ကဗျာေလးတစ်ပုဒ်ပါ....။

  ေခတ်..တစ်ခုကိုလဲ..ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ေြပာလိုက်ေသးရဲ့

   

 9. KoGyi
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238308226299#c8407095235710291746'> March 28, 2009 at 11:30 PM

  ကဗျာေလးက လန်းတယ် ကိုလင်းဦးေရ.....

   

 10. နှင်းဆီနက်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238310687626#c2670302744860566052'> March 29, 2009 at 12:11 AM

  " ဦးေလးေနာ် အဲ့တုန်းကပုိက်ဆံေချးထားဘူးတာမှတ်မိေသးလား ြပန်ဆပ်ဦးေလ ေမ့ချင်ေယာင်ေဆာင်မေနနဲ့ေနာ် အတိုးနဲ့အရင်းေပါင်းရင်မနဲေတာ့ဘူးပဲ အေြကွးြပန်မဆပ်နိုင်ရင် တခုခုေတာ့အေြကွးနဲ့သိမ်းရမယ် :P ေြကာက်လန့်ြပီးြပန်ဆပ်ေအာင်လို့ေြခာက်တာ ကဗျာေလးေကာင်းတယ် အပူအပင်မရှိတဲ့ေကျာင်းသားဘ၀ကိုြပန်အမှတ်ရေစတယ် "

   

 11. ေနစိုးနိုင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238390223426#c8871204582981567141'> March 29, 2009 at 10:17 PM

  ကွတ်တိပဲ
  အရက်ေသာ်တာနဲ့ ဖဲရိုက်တာသာ ပါရင်
  အဲဒါကျွန်ေတာ်လို့ ေြပာတယ်

  နည်းနည်း ပဲလွဲတယ်

  မဟုတ်ရင် အဲဒီလူ ကျွန်ေတာ်ေသချာတယ်

   

 12. မသက်ဇင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238420110284#c5568001990868319829'> March 30, 2009 at 6:35 AM

  မိဘ---ေတွကို သနားပါတယ်---
  ေခတ်----လူငယ်---?

   

 13. ဗီလိန်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238661427777#c4572472723987592413'> April 2, 2009 at 1:37 AM

  တန်ဖိုးရှိလှပါ၏

   

 14. ခိုင်စိုးလင်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1238944499474#c6545823576959831969'> April 5, 2009 at 8:14 AM

  ;) ရွဲ့တာလား

   

 15. mgngal
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post.html?showComment=1240500311353#c1596811433548887645'> April 23, 2009 at 8:25 AM

  ဘယ်သူ ့ကို ေရးထားတာလဲ မသိ ။ :D
  ကဗျာေလး နှစ်သက်မိတယ်ဗျ ။ အားေပးေနပါတယ် ။

   

Post a Comment