ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် Tim Kretschmer သည် အင်တာနက်ေပါ်တွင် "လူေတွအားလံုးဟာ ငါ့ကို ေလှာင်ေြပာင်းရယ်ေမာေနြကတယ်၊ ငါ့ရဲ့အစွမ်းအစကို မသိေသးြကေသးဘူး၊ အခု ငါ့ဆီမှာ လက်နက် ရိှေနြပီ၊ နက်ြဖန် မနက်ကျရင် Winnenden မှာရိှတဲ့ ငါတက်ခဲ့တဲ့ေကျာင်းကိုသွားမယ်၊ ေသွးစွန်းေစရမယ်" ဟု ေရးသားတင်ပို့ခဲ့သည်။

Tim Kretschmer သည် တိုက်ခိုက်ေရး ယူနီေဖာင်းအနက်ကို၀တ်စံုကို၀တ်ြပီးေနာက် သူ့အေဖ၏ အိပ်ခန်းထဲရိှ ေသနတ်ကိုယူခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ပထမဆံုး ေကျာင်းသူ(၈)ဦး၊ ေကျာင်းသား(၁)ဦးကို ပစ်သတ်ြပီးေနာက်၊ ဆရာမ (၃)ဦးအား ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ ထုိ့ေနာက် စိတ်ေရာဂါကုေဆးခန်းမှ ထွက်လာေသာ လူတစ်ေယာက်အား ပစ်သတ်ြပန်သည်။ ၎င်းေနာက် ကားတစ်စီးအတွင်းရိှ လူနှစ်ေယာက်အား ပစ်သတ်သည်။ လူ(၁၅)ဦးအား ပစ်သတ်ြပီးေနာက် ၊ သူ့ကိုယ်သူ အဆံုးစီရင်ခဲ့သည်။

၎င်းအြဖစ်အပျက်မျိုး ဥေရာပတွင် (၄)ြကိမ်ေြမာက်ြဖစ်ေပါ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ြပင်သစ်တွင် လူငယ်တစ်ဦးသည် "ငါ့မှာေသနတ်ရိှတယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမဆို ပစ်သတ်မယ်"ဟု အင်တာနက်တွင် တင်ခဲ့သည်။ ထို့ေနာက် ရဲမှ ၎င်းလူငယ်အား ဖမ်းဆီးခဲ့ြပီး ဒဏ်ေြကးနှင့် ေထာင်ဒဏ်(၃)နှစ် ပစ်ဒဏ်ကျခံေစသည်။ ထုိလူငယ်မှ မိမိအေနြဖင့် အင်တာနက်တွင် အေြပာင်အပျက်သေဘာမျိုးြဖင့် ေရးသားခဲ့ြခင်းသာြဖစ်ေြကာင်း ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ ထို့အတူ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးသည် "ငါ့မှာေသနတ်ရိှတယ်၊ ေကျာင်းမှာ ေသွးစွန်းေစရမယ်"ဟု အင်တာနက်တွင် တင်ခဲ့၍ ရဲမှ IP Adress ြကည့်ကာ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အလားတူ ဆွိဒင်နိုင်ငံတွင်လည်း အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးသည် ေသနတ်ကိုင်၍ ရိုက်ထားေသာ သူ၏ပံုနှင့်အတူ "ေကျာင်းတွင် ေသွးစွန်းေစရမယ်" ဟု အင်တာနက်ေပါ်တွင် တင်သြဖင့် ရဲမှ ဖမ်းဆီးခဲ့ရသည်။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

Comments

12 Response to 'အင်တာနက်ေပါ်မှ ၁၅ေလာင်းြပိုင်လူူသတ်မှုနှင့် ြခိမ်းေြခာက်မှုများ'

 1. နှင်းဆီနက်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html?showComment=1237630492993#c2927112168405965757'> March 21, 2009 at 3:14 AM

  ေြကာက်စရာပါလား လက်နတ်ရှိေတာ့လဲလူသတ်ရတာလွယ်တာေပါ့ လူ့အသက်ကိုြကက်ကေလး၊ ငှက်ကေလးလိုပဲေနာ် သတ်နိုင်တယ် အဲ့လိုလက်နတ်တခုေလာက်ေတာ့လိုချင်သား လူတေယာက်ကိုသတ်ချင်လို့ :P

   

 2. လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html?showComment=1237630715933#c8555043193850487058'> March 21, 2009 at 3:18 AM

  ဘုရား.. ဘုရား.. စိတ်ကလည်းြကီးပါ့ေနာ်... သတ်မယ်ဆိုတာချည်းပါပဲလား...

   

 3. ေကေမာင်ြငိမ်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html?showComment=1237631831345#c2439999779087851287'> March 21, 2009 at 3:37 AM

  မလွယ်ပါလားဗျာ...ထစ်ကနဲ့ဆို၊ အင်း...ဒုက္ခ...ဒုက္ခ ဗိျု့

   

 4. Phyo Maw
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html?showComment=1237635403985#c8694847944598312712'> March 21, 2009 at 4:36 AM

  ေသ + နတ် = ေသေစတဲ့ နတ်။
  ဟင်း... ြကားရတာ နားမချမ်းသာ။
  ေဖွေဖွရှာရှာ တင်ေပးတဲ့ ကိုလင်းဦးပဲ ေကာင်းတယ် ပံုမှန်အတိုင်းဆုိ ဘာသာြပန်သတင်းက ဖတ်ရခဲလို့ :D

   

 5. မသက်ဇင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html?showComment=1237648725522#c4336944213686218165'> March 21, 2009 at 8:18 AM

  ကိုလင်းဦးေရ---
  လက်နက်ေတွ-လွတ်လွတ်လပ်လပ် ေရာင်းေနသမှျ--
  ြဖစ်ေနမှာပါပဲ--

   

 6. မိုးခါး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html?showComment=1237694712738#c882989660151943958'> March 21, 2009 at 9:05 PM

  ဒီလိုဆိုေတာ့လည်း အဲဒီမှာလူသွားမြဖစ်တာ ေကျးဇူးတင်ရမယ် ..

   

 7. စိုင်းခမ်းထွန်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html?showComment=1237724594471#c320556385065536673'> March 22, 2009 at 5:23 AM

  ကိုလင်းဦးေရာ ဘာေတွများ ေြကာ်ြငာမလဲဗျ ဘေလာ့ဂ်မှာ ...

   

 8. Moe Cho Thinn
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html?showComment=1237741571212#c2199508638630746684'> March 22, 2009 at 10:06 AM

  ရုပ်ကေလးက မထင်ရဘူးေနာ်။ လူ၁၅ေယာက်ေတာင် သတ်တာဆိုပဲ။ ဘယ်လို နာြကည်း ေပါက်ကွဲမှုေတွနဲ့ ပါလိမ့်။ စိတ္တဇရူးေတွေြကာင့် အြပစ်မဲ့သူေတွ ေသေပါင်း များပါြပီေလ။

   

 9. My Diary
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html?showComment=1237796715993#c7061212735920716349'> March 23, 2009 at 1:25 AM

  ညီမေလးလည်း အဲလို ေကျာ်ြကားချင်တယ်

   

 10. GreenGirl
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html?showComment=1237990672438#c3191130762773638491'> March 25, 2009 at 7:17 AM

  ၁၅ေယာက်ေတာင် ဘာအြငိုးနဲ့များ သတ်တာလဲမသိဘူးေနာ်

   

 11. Mary
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html?showComment=1238164014355#c6236739646003998312'> March 27, 2009 at 7:26 AM

  အေမရိကား နိုင်ငံတွင် ေကျာင်းထဲ၀င်ြပီး ေသနတ်နဲ ့ပစ်သတ်မှု တချို ့အား ကမ္ဘာအနှံ ့ ရှိဆက်ေကျာ်သက်ရွယ်တချို ့ကအတုယူေလးစား အားကျ သြဖင့် လိုက်လုပ်ြခင်း ြဖစ်သည် ဟု စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေလ ့လာသူတချို ့က သံုးသပ်ြကသည်။

  လွန်ခဲ ့သည် ့ ဇန်န၀ါရီလက ဩစြတီးယား နိုင်ငံတွင် ေန ့ကေလးထိန်းေကျာင်းသို ့၀င်ေရာက်ြပီး ၉လသားအရွယ်ကေလးအားဓားနဲ ့ထုိးသတ်ြပီး ကျန်တဲ ့ကေလးငယ် များကိုလည်း ဓားနဲ ့ထိုးပါတယ်။

  ၉လအရွယ် ကေလးတဦး ၁နှစ်အရွယ် ၁ဦးနဲ ့ကေလးကိုကာကွယ်တဲ ့ကေလးထိန်းဆရာမ တဦး ပွဲြခင်းြပီး ေသဆံုးသွားတယ်။

  ကေလး ၁၃ဦးလားမသိဘူးမမှတ်မိေတာ့ဘူး ဒဏ်ရာရတယ်..

  ဓားနဲ ့၀င်ေရာက်ထိုးသူ အသက် ၂၀ေကျာ် က မျက်နှာတွင် ဂျိုကာပံုေဆးပန်းချီ ြခယ်ထားြပီး ေန ့ကေလးထိန်းေကျာင်းထဲသို ့၀င်ကာ ကေလးများအား ဓားနဲ ့အကုန်လိုက်ထိုးြခင်းြဖစ်သည်။

   

 12. စိုးေဇယျထွန်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html?showComment=1238349649695#c8657094747693783581'> March 29, 2009 at 11:00 AM

  when?

   

Post a Comment