မတ်လ ၂၆ရက်၊ ၁၆ း ၂၀ နာရီတွင် အမှတ်၆၆/၆၇၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥက္ကလာပြမို့နယ်ရိှ ေတာ်၀င်နန်းတည်းခိုခန်း၊ ဒုတိယထပ် အခန်းအမှတ်(F1 )တွင် ေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်ပွားခဲ့ရာ အခန်းထဲတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးေသဆံုးခဲ့သည်။ ထိုအခန်းမှာ ြမိုင်ြမို့နယ်မှ သီဟ အမည်ြဖင့် တည်းခိုေသာ အခန်းဟု သိရသည်။ ထိုေသဆံုးသူ၏ အခန်းထဲတွင် ၀ါယာြကိုးများ၊ ယမ်းထုပ်၊ ချိန်ကိုက်နာရီကိုယ်ထည်၊ ဓါတ်ခဲများကို ေတွ့ရိှရသည်ဟု သိရသည်။ အခန်းအမှတ်(F 5) တွင် တည်းခိုလျက်ရိှသည့် နိုင်ဇာလင်းဆိုသူမှာ ဒဏ်ရာရရိှခဲ့သည်။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

4 Response to 'ေြမာက်ဥက္ကလာပတွင် ဗံုးေပါက်ကွဲ'

 1. GreenGirl
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_26.html?showComment=1238076416870#c595771225993858356'> March 26, 2009 at 7:06 AM

  အဲ့လိုအသံေတွြကားရင် စိတ်ဆင်းရဲတယ်

   

 2. မိုးခါး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_26.html?showComment=1238120171379#c3020835834932945712'> March 26, 2009 at 7:16 PM

  စိတ်ညစ်ပါတယ်ေနာ် .. း(

   

 3. ဖိုးဂျယ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_26.html?showComment=1238261780576#c155039048047601441'> March 28, 2009 at 10:36 AM

  အကုိဆီ လာမှ သတင်းေတွ ဖတ်ရေတာ့တယ် း)

   

 4. Canada Myanmar Group
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/03/blog-post_26.html?showComment=1242439656011#c5227806929412125497'> May 15, 2009 at 7:07 PM

  ြပည်တွင်းတိုက်ပွဲ ဆင်နွဲ ြကြပီ ေလာ

   

Post a Comment