မိုးဦးေလြပည်

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 1:53 AM
ကဗျာဟူသည် နှလံုးသားမှ ခံစားချက်ကို ပံုေဖာ်ကာ ေဖာက်ထွင်းလာတတ်ေသာ သေဘာရိှ၏။ ထို့ေြကာင့်ပင် ကဗျာကို လူေတာ်ေတာ်များများချစ်ြက၏။ ကဗျာမှ ရသ အမျိုးမျိုးေပးစွမ်းနိုင်စွမ်းရိှသည်။

မိမိြဖစ်သန်းလာေသာ ဘ၀အေတွ့အြကံု၊ အချစ်၊ အနုအလှများစွာကို ကဗျာတွင် ေဖာ်ြပတတ်ြကသည်။ ကဗျာသည်လည်း ေခတ်အမျိုးမျိုး ြဖတ်သန်းလာခဲ့ရသည်။ ပံုစံအမျိုးမျိုး အမည်အမျိုးမျိုးနှင့် ေခတ်အလိုက်ကဗျာဆရာများ ေရးဖွဲ့ခဲ့ြက၏။ ဆိုရေသာ်........ ကဗျာသည်လည်း ေခတ်တစ်ခု၏ စံနမူနာ ၊ ြပယုဂ်ပင် ြဖစ်ေလသည်။

ကျွန်ေတာ်နှင့် ကိုဂစ်တာတို့ ေတွ့ြကေတာ့ ကဗျာစာအုပ် လုပ်ချင်ေြကာင်း ေြပာလာသည်။ ကျွန်ေတာ်သည်လည်း ထိုကဲ့သို့ စိတ်ကူးမျိုး ရိှေနသြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြဖစ်ြကသည်။ ကဗျာချစ်ေသာ လူငယ်များ၏ ြကိုစားအားထုတ်မှုကို ြပသချင်သည်။ ကိုဂစ်တာမှ ဒီဇိုင်းများကို တာ၀န်ယူသလို ကျွန်ေတာ်သည်လည်း စာမူများကို လိုက်စုခဲ့သည်။

ပထမဆံုး အခက်အခဲက ကဗျာစာအုပ်နာမည် ေရွးဖို့ပင်ြဖစ်၏။ ေနာက်ဆံုး ကိုဂစ်တာမှ "အစ်ကိုေရ... ေနွကုန် မိုးဦးအစဆိုေတာ့ မိုးဦးေလြပည်လို့ ေပးရင်ေကာင်းမလား"ဟု ေမးလာသည်။ ကျွန်ေတာ်လည်း " ဟာ... ဒီနာမည်ေလး မဆိုးဘူးပဲ"ဟု ဆိုကာ အတည်ြပု ေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ရင်၌ ြဖစ်တည်လျက်ရိှေသာ ခံစားချက်များကို ေမွးဖွား ြဖစ်တည်ရာ ကျွန်ေတာ်တို့၏ ကဗျာများသည် စာဖတ်သူများကို ေကျနပ်မှု တစ်ခုခု ရိှေစလိမ့်မည်ဟု ယံုြကည်မိပါသည်။ ေနာက်ေနာင်များတွင်လည်း ဒီထက် ေကာင်းေအာင် ြကိုးစားပါဦးမည်။

မိုးဦး၏ ေြမသင်းရနံ့နှင့်အတူ မိုးဦးေလြပည်ကဗျာစာအုပ်သည် ထွက်ေပါ်လာခဲ့ေပြပီ။ လိုအပ်သည်များကို ေထာက်ြပလိမ့်မည်ဟုလည်း ေမှျာ်လင့်မိပါသည်။

ေလးစားစွာြဖင့်

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

မိုးဦးေလြပည် ကဗျာစာအုပ်ကို ေအာက်ပါ အဆင်ေြပရာလင့်တစ်ခုခုမှ Download ချကာ ရယူနိုင်ပါသည်။
(Wiki)Downlaod
(ifile)Download
(Zhare)Download
(Google) Download
(RapidShare)Download

Comments

9 Response to 'မိုးဦးေလြပည်'

 1. သက်ပိုင်သူ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post.html?showComment=1243738030407#c4563078392806736567'> May 30, 2009 at 7:47 PM

  ကိုလင်းဦး
  မ တစ်ပုဒ်တည်းပါပဲလားဗျ
  အားေပးသွားတယ်ေနာ်
  ေနာက်ထပ် ဖန်တီးနို်င်ပါေစဗျာ

   

 2. လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post.html?showComment=1243745057687#c8506556183199105119'> May 30, 2009 at 9:44 PM

  ကိုသက်ပိုင်သူေရ.. မ တစ်ပုဒ်ထဲဟုတ်ပါဘူး... ေနာက်ဆံုးမှာ မင်းမသိေသးတဲ့အနံ့ဆိုး ပါေသးတယ်... အဟဲ ... မျက်စိရှန်းသွားတာြဖစ်မယ်.. ဟုတ်ကဲ့.. အားေပးတာေကျးဇူးပါ... ြကိုးစားပါ့မယ်

   

 3. မိုးခါး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post.html?showComment=1243748838600#c7640426741933936906'> May 30, 2009 at 10:47 PM

  ေကျးဇူးတင်ေြကာင်းလာေြပာတာပါ း)

   

 4. mgnge
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post.html?showComment=1243756876232#c3734070613809980473'> May 31, 2009 at 1:01 AM

  အဟဲကွျန်ေတာ်လည် းကဗျာချစ်တယ်ဗျ
  ေဒါင်းသွားတယ်...
  ဖတ်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ

   

 5. သီဟသစ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post.html?showComment=1243781777632#c3721463394436025932'> May 31, 2009 at 7:56 AM

  ကုိြကီးလင်းဦးေရ...

  ကဗျာေလးေတွ လာယူသွားြပီ...

  Thanks.. Good Luck

  ခင်မင်စွာြဖင့်
  သီဟသစ်

   

 6. ကိုလူေထွး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post.html?showComment=1243783454739#c7363251495717852324'> May 31, 2009 at 8:24 AM

  အားကျတယ်ဗျာ...

  မအေြကာင်း ကဗျာရှည်ြကီး ဖတ်သွားတယ်...

  "မ..." အားြကီး ရက်စက်တယ်... :`(

   

 7. တားြမစ် ထားေသာ...
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post.html?showComment=1243829943515#c9137780218661793617'> May 31, 2009 at 9:19 PM

  ေဒါင်းသွားတယ်ဗျ။ ေနာက်များမှ မှတ်ချက်ြပုပါအံုးမယ်။ း)

  သုခမိန်(E-Journal)

   

 8. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post.html?showComment=1243870599763#c5479079544006644581'> June 1, 2009 at 8:36 AM

  အားေပးသွားပါတယ်..
  အားလံုး Congratulations!

   

 9. ဆုငယ်.
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post.html?showComment=1244444500473#c5480939869536825618'> June 8, 2009 at 12:01 AM

  ကဗျာစာအုပ်ေလးပို့ေပးတာေကျးဇူးပဲေနာ်၊ အနံဆိုးဆိုတဲ့ကဗျာေလးက မိုက်တယ်။ မိုးဦးေလြပည်လည်းြကိုက်တယ်၊ မ ကဗျာကအရှည်ြကီးပဲ အရမ်းေတာ်တာပဲ။ ကျန်တဲ့ကဗျာေတွလည်းြကိုက်တယ်။ ခင်မင်လှျက်
  ဆု

   

Post a Comment