ဦးပဥ္စင်းသံုးပါး

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 10:31 AM
သိမ်ဆင်းြပီးေန့၊ မေပျာ်ေမွ့၍
ရက်မေစ့ခင်၊ လူထွက်ချင်ကာ
ြကင်ယာဇနီး၊ ေခါ်ေတွ့ြပီးလှျင်
ဇွတ်ြကီးြပင်ဆင်ခိုင်းေတာ့သည်
ဦးြပင်ဆင်ပါ ဘုရား ။

သိမ်ဆင်းြပီးေန့၊ စိတ်ြငီးေငွ့ဟု
ပုတီးမကိုင်၊ မထိုင်တရား
တ၀ါး၀ါးသမ်း၊ ြကမ်းနှင့်ေကျာခင်း
ပျင်းဆင်းဓုတင်၊ ကျင့်ေတာ့သည်
ဦးပျင်းဆင်းပါ ဘုရား ။

သိမ်ဆင်းြပီးေန့၊ စိတ်ြငီးေငွ့ဟု
လူ့ဘ၀တွင် အမှျင်မြပတ်၊ တရစပ်ရှုပ်
သူ့အလုပ်များ၊ ခုမှနားဟု
အိပ်စားနှစ်လီ၊ ကျင်ေတာ့သည်
ဦးပင်စင်ပါ ဘုရား ။

ရခဲေပစွ၊ ဒုလ္လဘဟု
ဗုဒ္ဓအေမွ၊ ခံယူေပလည်း
ဓမ္မနည်းယူ၊ ကျင့်မူမရိှ
အသိမလိုက်၊ စရိုက်မြပင်
အရှင်သံုးပါး၊ ပဥ္စင်းများတို့
ဘုရားအေမွ၊ မရစေကာင်း
ပါရမီေဟာင်းေလာင်း ြဖစ်ေတာ့သည်
ဦးတင်ပါသည် ဘုရား ။

(ဘိုးရာဇူ)

Comments

9 Response to 'ဦးပဥ္စင်းသံုးပါး'

 1. Mhu Darye
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/07/blog-post_03.html?showComment=1246645815119#c4553107744212335503'> July 3, 2009 at 11:30 AM

  ^-^ အဲေတာ့် အဲဗျာ! သေဘာကျမိပါသည် ဘုရားး...။

   

 2. အိမ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/07/blog-post_03.html?showComment=1246651224929#c7571408170748944812'> July 3, 2009 at 1:00 PM

  အမှန်ပဲဗျာ.. ဒိထက်မှန်တာေတာ့ မရှိေတာ့ဘူး။
  ဟားဟား.....။ ပုထုစဉ်ေတွကုိဗျ ဒီေလာက်ေတာ့ ရှိမေပါ့။

   

 3. သက်ပိုင်သူ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/07/blog-post_03.html?showComment=1246662356956#c7412813574212954473'> July 3, 2009 at 4:05 PM

  ဟီးဟီး
  အကိုက ေတာ်ေတာ်ေရးတတ်တယ်ဗျာ
  အူလှိမ့်ေနတာပဲ

   

 4. တားြမစ် ထားေသာ...
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/07/blog-post_03.html?showComment=1246668870248#c3283421726537523602'> July 3, 2009 at 5:54 PM

  ဘိ်ုးရာဇူ။

  ေကာင်းတဲ့ သတိထားသင့်တဲ့အေြခအေနေလးတစ်ရပ်ကို စာဖွဲ့လိုက်တာပါပဲ။

  သုခမိန်(E-Journal)

   

 5. ဗီလိန်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/07/blog-post_03.html?showComment=1246671162800#c3782014982036647494'> July 3, 2009 at 6:32 PM

  တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်ဗျာ။

   

 6. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/07/blog-post_03.html?showComment=1246685545079#c8221763125049748861'> July 3, 2009 at 10:32 PM

  ဒီစာချိုးကို ဘယ်မှာမှန်းမသိ ြမင်ဖူးခဲ့တယ်.. ြကာပါြပီ..
  ြပန်လည်ေဖာ်ြပေပးတာ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်..

   

 7. မသက်ဇင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/07/blog-post_03.html?showComment=1246725884638#c6575484385702444212'> July 4, 2009 at 9:44 AM

  ကိုလင်းဦးေရ
  ကဗျာေလးကတိုတိုနဲ့လိုရင်းေရာက်တယ်
  ေကာင်းပါေပ့ရှင်
  ခင်မင်လျက်

   

 8. MrDBA
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/07/blog-post_03.html?showComment=1246808423990#c8971461861496027975'> July 5, 2009 at 8:40 AM

  ေကာင်တယ်ဗျာ။ ြဆာလင်း။

   

 9. အနမ်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/07/blog-post_03.html?showComment=1247933661866#c4636907431248450673'> July 18, 2009 at 9:14 AM

  ေဩာ် အဲလိုလည်းရှိတယ်လား။ ခုမှြကားဖူးတယ်။ အသိ တစ်ခုတိုးတယ်။ ဖတ်လို ့လည်းေကာင်းတယ်။ ေကျးဇူး

   

Post a Comment