ဟိုတစ်ချိန် Blog ေရးစအချိန်တွင် ကျွန်ေတာ် ၀တ္ထုတို blog ဆိုက်တစ်ခုကို ြပုလုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ အဲ့အခိျန်က Blogger ေဟာင်းများ "ေဆာင်းေလရူး" ဆိုြပီး အသိများခဲ့ ြကပါသည်။ ယခုအခါတွင် ကျွန်ေတာ်၏ ခံစားေရးသီရာ ၀တ္ထုတိုများအား ချြပ ချင်ေသးြပန်သည်။ သို့ြဖစ်၍ "ကျွန်ေတာ်နှင့်အပိုင်းအစများ" ဟူေသာ blog ကုိ အသစ်ဖဲွ့တည်ခဲ့ပါသည်။

လာေရာက်ဖတ်သူများ အဆင်ေြပလိမ့်မည်ဟု ေမှျာ်လင့်မိ သည်။ ရသများစွာကို ဆက်လက်ေရးသား တင်ြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ယခင် "ေဆာင်းေလရူး" စာဖတ်ပရိသတ် ေဟာင်းများအေနြဖင့်လည်း ဆက်လက်ေ၀ဖန် ဖတ်ရှု့ပါဦး ဟု ဖိတ်ေခါ်အပ်ပါသည်။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

4 Response to 'ကျွန်ေတာ်နှင့် အပိုင်းအစများ'

 1. ြဖိုးေဝ-mmp
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/08/blog-post.html?showComment=1251051113025#c7998367574196762598'> August 23, 2009 at 11:11 AM

  "ကျွန်ေတာ်နှင့်အပိုင်းအစများ"က ကျေနာ့ဆီမှာ ဖွင့်လို့မရဖူးခင်ဗျ ဖတ်ချင်တယ်ဗျာ လုပ်ေပးပါဦး

   

 2. ြကည်ြဖူပိုင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/08/blog-post.html?showComment=1251072478787#c8214312370959191414'> August 23, 2009 at 5:07 PM

  ကိုလင်းဦးေရ..ဘာေခါင််းစဉ်နဲ့ပဲေရးေရး..အားေပးေနမှာပါ။ခုဆုိလင့်ခ်ချိတ်ထားလိုက်ြပီ ဆုိေတာ့ အေနာ်ဘေလာ့ဂ်လည်ြဖစ်တိုင်း (သို့) ကိုလင်းဦးပို့စ်အသစ်တင်တိုင်းေရာက်ေတာ့မှာပါ။
  အရင်ကေတာ့စိ်တ်ရှိေပမယ့် လင့်ခ်ကို်မှတ်မထားမိေတာ့ အေရာက်ကျဲတာ၀န်ခံပါတယ်။စာေကာင်းေလးေတွကို
  မြကာမြကာလာဖတ်ြဖစ်ေတာ့မှာပါ

   

 3. Tamain Paw Thout
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/08/blog-post.html?showComment=1251564276724#c4855206298220227867'> August 29, 2009 at 9:44 AM

  ကိုလင်းဦးေရ...လာေရာက်ဖတ်ရှုသွားပါတယ်ဗျာ။ ေနာက်လဲ အြမဲလာအားေပးပါ့မယ်။ ကျေနာ့်ဆိုက်မှာ Link ေပးထားပါတယ်။

  ခင်မင်စွာြဖင့်
  လင်းလင်း (Asian Traveler)

   

 4. nothing
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/08/blog-post.html?showComment=1251720853201#c7255503905333966688'> August 31, 2009 at 5:14 AM

  ဗျုိ့အကိုြကီး
  ေရာက်လာတယ်ဗျ၊အပိုင်းအစဘက်ကိုလဲေရာက်ခဲ့တယ်၊


  ြမစ်ဆံု။

   

Post a Comment