ြမန်မာများအတွက် အြမဲတမ်း အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပုလုပ်ေပးေနေသာ All-Channel အေနြဖင့် ေနာက်ထပ် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ထပ်မံ တိုးချဲ့လိုက်ပါတယ်... ။ Movie များကုိ အေကာင်းဆံုး resolution ြဖင့် ြကည့်နိုင်သလို အပိုင်းခွဲများကို ေအာ်တိုဆက်တိုက် ေြပာင်းလဲကာ တစ်ဆက်တည်းြကည့်လို့ရေအာင် ြပုလုပ်ေပးထားပါတယ်။ ကိုယ်ြကိုက်နှစ်သက်ရာ ဇာတ်လမ်းများကိုလည်း ေတာင်းဆို နိုင်ပါတယ် ။

လာေရာက် ေ၀ဖန်ြကည့်ရှု့ ေထာက်ြပေပးပါဦးဟု ေမတ္တာရပ်ခံ ဖိတ်ေခါ်အပ်ပါတယ်။

အြမဲတမ်း အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြကိုးစားလျက်....

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

1 Response to 'ထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်ြပီ'

  1. ြဖိုးေဝ-mmp
    http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/09/blog-post_5578.html?showComment=1253731791325#c1230702245597967642'> September 23, 2009 at 11:49 AM

    Movie ေတွတင်ေပးထားတာ ေကျးဇူးပါ ခင်ဗျာ

     

Post a Comment