LinOoGuitarPoem

ညဉ့်ငှက်တို့ ေတးထပ်ကုန်ြပီ
ေမှာင်မဲြပည့်ကျပ်သိပ်ေနတဲ့ အခန်းထဲ
အသက်ရှုမ၀တ၀ ငါလဲေလျာင်းေနတယ်...
ေကာင်မေလးေရ.....
အလွမ်းကို ခ၀ါချလိုက်ြကပါတဲ့
ဘယ်ေတာ့မှ မြဖစ်နိုင်ေတာ့တဲ့ တမ်းတမှုမျုိးကို
ဆန့်ကျင်ြကတယ်...
အချို့က အတိတ်ဟာ အတိတ်မှာပဲ စေတးခဲ့ပါတဲ့...
အယူအဆေတွ မျိုးမျုိးနဲ့ ငါ့စိတ်ကုိ အေမှာင်ချေပးြကတယ်.။

ပိတ်သားထက်က ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ဘူး...
မုသားကုိ ကိုးစားတဲ့ ေစစားသူလည်းမဟုတ်ဘူး...
အြပုစားခံေနရတဲ့ ကေ၀ရှင်တစ်ေယာက်မဟုတ်ဘူး...
ြဖစ်တတ်တဲ့ သေဘာဆိုတာ
ချစ်ရသူနှစ်ေယာက်အတွက်
ဘ၀တစ်ခုစာ လံုေလာက်တဲ့ အေြကာင်းြပချက်မဟုတ်ဘူး ။

ဘ၀ဇာတ်ဆရာရယ်...
လှပတဲ့ ညေနခင်းေတွကို
ေကျးဇူးြပု၍ ြပန်လည်ခင်းြပေတာ်မူပါ...
ချစ်ြခင်းြဖင့် အလင်းတန်းများပွင့်ေစခဲ့သူကို
ဘယ်အေြကာင်းတရားနဲ့ မျဉ်းြပိုင်ေစခဲ့သလဲ...
ေသြခင်းတရားဆိုတာကို
ဘယ်သူက ယှဉ်ကာြပိုင် နိုင်ခဲ့လို့လဲ ....
ဒီရင်ကိုမှ အပူြမိုက် ...
သက်ြပင်းချတိုင်း နာကျင်ေစခဲ့တယ် ။

ပင့်သက်ကုိချတယ်...
ေရှ့က ေကာ်ဖီခွက်
ကိုင်လိုက်ေတာ့ တုန်ေနတဲ့ ေဟာဒီ့လက်
အေြကာင်းတရားကို လက်မခံနိုင်ေသးဘူး....
ငါ... ရူးေနြပီ...ေကာင်မေလးေရ...
တီးေနတဲ့ ဂစ်တာတစ်လက်
အေတွးက သံစဉ်ကုိ ေနှာက်ယှက်တယ် ...
ေကာ့ဒ်အတူကိုင်ခဲ့တဲ့ လက်က ဒဏ်ရာကိုမွှတယ် ....
အပူလိှုင်းတစ်ခုက ရင်ကို၀င်ေဆာင့်တယ်.....
ငါ့မျက်ရည်က..... ငါ့...ည..များစွာကို ြပြပန်တယ် ။

အချို့က ချစ်လျက်နဲ့ကွဲြကတယ်...
ဒါေပမယ့်.... မုသားေတွပါတယ် ...။
အချို့က ကွဲရက်နဲ့ ချစ်ြကတယ်...
ဒါေပမယ့် .....မာနေတွပါတယ် ....။
အချို့က ခွဲရက်နဲ့ နားလည်ြကတယ်...
ဒါေပမယ့် ....ဘ၀ဆိုတာ ပါတယ်... ။
ငါတို့က သံေယာဇဉ်နဲ့ ချစ်ြကတယ်...
ဒါေပမယ့် ....ေသြခင်းတရားက ၀င်လာတယ် ....။
ေရှာင်လွှဲလို့မရတဲ့ အရာမှန်းသိေပမယ့်
ေသြခင်းတရားေရ...
ငါတို့အတွက် မင်း၀င်လာတာ ေစာလွန်းတယ် ။

ညေနခင်းေတွဟာ ငါ့အတွက်
ြပဇာတ်တစ်ပုဒ်ကို ြပန်ြပန်ြပတယ်....
ေတးသီချင်းတစ်ပုဒ်ကုိ ြပန်ြပန်တီးမိတယ် ......
ချလိုက်တဲ့ သက်ြပင်းက
ညေနခင်းကိုအေရာင်ေြပာင်း
မျက်၀န်းမှာ ေရာင်စံုဆွဲလို့
ဂစ်တာအိုတစ်လံုးအေပါ် ကျေရာက်တယ်....
ဒီတစ်ညလည်း
ငါ့မျက်ရည်က .....ငါ့ ...ည.... များစွာကို ြပဦးမယ်.... ။


လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

(၂-၁၀-၂၀၀၉) မနက် ၂ း ၁၅ တွင် ေရးဖွဲ့သည် ။

Comments

13 Response to 'ဂစ်တာအိုတစ်လံုးေပါ်မှ ေရာင်စံုဒီဇိုင်းများ'

 1. may16
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1254470225716#c8652782101746743981'> October 2, 2009 at 12:57 AM

  ကဗျာလာဖတ်ပါတယ် ကိုလင်းဦး...ေကာ်ဖီ၁၀ခွက်ကေတာ့ အရမ်းများတယ်ေနာ် :)

   

 2. WWKM
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1254475195585#c3059017752854895874'> October 2, 2009 at 2:19 AM

  ဒါက တကယ် တက်ဂ်ပို့စ်အတွက် ေရးေပးတဲ့ကဗျာေလး
  တစ်ပုဒ်လား။
  ကဗျာေလးက အရမ်းေကာင်းပါတယ်.
  ဖတ်ြပီး စိတ်မေကာင်းသွားဘူး။
  တကယ်အဲလိိုဇာတ်လမ်းေလးဆိုရင် ခံစားရမှာပဲေနာ်.
  အဆင်ေြပပါေစ ကိုလင်းဦးေရ။

  ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် သတိတရ ေရးေပးတာကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

   

 3. လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1254476545798#c5082469407332053301'> October 2, 2009 at 2:42 AM

  မ၀ါေရ.. ဟုတ်ပ .. Tag အတွက် ေရးတဲ့ကဗျာ ဆိုတာ မေရးလိုက်ရဘူး....

  ဒီလိုပါပဲ.... ခံစားချက်ကိုယ်စီေတာ့ ရိှြကပါတယ်....

   

 4. ေနွဆူးလကင်္ာ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1254488905499#c48237055613564959'> October 2, 2009 at 6:08 AM

  ကဗျာေလး ေကာင်းတယ်ဗျို့။ ြကိုက်တယ်။

   

 5. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1254500484671#c2840284269245484173'> October 2, 2009 at 9:21 AM

  ကဗျာကို ဖတ်ြပီး မျက်ရည်အြပာေရာင်ေတွ အိုင်ေနတယ်လို့ ြမင်မိတယ်..

   

 6. ြဖိုးေဝ-mmp
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1254518634404#c6534877660406888677'> October 2, 2009 at 2:23 PM

  အားေပးေနပါသည် အေရးအသားေတွလန်းတယ်ဗျာ
  ေလးစားလှျက်

   

 7. ငှက်ငယ်ေလး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1254527496667#c7585291057197759800'> October 2, 2009 at 4:51 PM

  အချို့က ကွဲရက်နဲ့ ချစ်ြကတယ်...
  ဒါေပမယ့် .....မာနေတွပါတယ် ....။

  ဟုတ်တယ်ေနာ်...ေထာက်ခံတယ်

   

 8. Nge Naing
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1254730193122#c6241296578308103800'> October 5, 2009 at 1:09 AM

  ”ငါတို့က သံေယာဇဉ်နဲ့ ချစ်ြကတယ်...
  ဒါေပမယ့် ....ေသြခင်းတရားက ၀င်လာတယ် ....။
  ေရှာင်လွှဲလို့မရတဲ့ အရာမှန်းသိေပမယ့်
  ေသြခင်းတရားေရ...
  ငါတို့အတွက် မင်း၀င်လာတာ ေစာလွန်းတယ်။”

  ဆိုေတာ့ တကယ်ြဖစ်ခဲ့တဲ့ အြဖစ်အပျက်ေပါ့ေနာ့်။ ဖတ်ြပီး စိတ်မကာင်း ြဖစ်မိတယ်။ လူတိုင်းမှာ ရင်နဲ့မဆံ့ေအာင် ခံစားစရာ ေလာကဓံ တခုမဟုတ်တခုေတာ့ တေယာက်တမျိုးစီ ရှိြကတာပါပဲလို့ ေြဖသိမ့်ြပီး အစစအရာရာ အဆင်ေြပပါေစလို့ ဆုေတာင်းပါတယ်ေနာ့်။

   

 9. kiki
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1254751058460#c1904616572354702437'> October 5, 2009 at 6:57 AM

  ဆရာ ကိုလင်းဦးက ဘက်စံု ရ ပါလား ။
  သတင်းေရာ ၊ ကဗျာ ေရာ ။ သုတစံု ၊ရသစံု ပါဘဲ

  အချို့က ချစ်လျက်နဲ့ကွဲြကတယ်...
  ဒါေပမယ့်.... မုသားေတွပါတယ် ...။
  အချို့က ကွဲရက်နဲ့ ချစ်ြကတယ်...
  ဒါေပမယ့် .....မာနေတွပါတယ် ....။
  အချို့က ခွဲရက်နဲ့ နားလည်ြကတယ်...
  ဒါေပမယ့် ....ဘ၀ဆိုတာ ပါတယ်... ။
  ငါတို့က သံေယာဇဉ်နဲ့ ချစ်ြကတယ်...
  ဒါေပမယ့် ....ေသြခင်းတရားက ၀င်လာတယ် ....။

  ဖတ်ြပီး ေြကကွဲ သွားမိတယ် ..

   

 10. မိုးသား
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1254824495392#c8582245223355682364'> October 6, 2009 at 3:21 AM

  အစ်ကို့ဆီလာြပီး ကဗျာေတွ ဖတ်တိုင်း တစ်ခုခုေတာ့ ရခဲ့တယ်လို့ ထင်တယ် ..အစ်ကို ..ေကျးဇူးပါ..။

  ကျွန်ေတာ်လည်း ဘေလာ့ဂ်မေရးြဖစ်တာ ြကာသွားလို့ အစ်ကို့ဆီ မေရာက်နိုင်တာအစ်ကိုေရ..။
  အခုေတာ့ ြပန်ေရးေနပါြပီ။

   

 11. ြကည်ြဖူပိုင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1255329358415#c9055369523714275062'> October 11, 2009 at 11:35 PM

  အလွမ်းကို ခ၀ါချလိုက်ြကပါတဲ့
  ဘယ်ေတာ့မှ မြဖစ်နိုင်ေတာ့တဲ့ တမ်းတမှုမျုိးကို
  ဆန့်ကျင်ြကတယ်...
  အချို့က အတိတ်ဟာ အတိတ်မှာပဲ စေတးခဲ့ပါတဲ့...
  အယူအဆေတွ မျိုးမျုိးနဲ့ ငါ့စိတ်ကုိ အေမှာင်ချေပးြကတယ်...........................................................
  အချို့က ချစ်လျက်နဲ့ကွဲြကတယ်...
  အချို့က ကွဲရက်နဲ့ ချစ်ြကတယ်...
  အချို့က ခွဲရက်နဲ့ နားလည်ြကတယ်...
  ဒါေပမယ့် ....ဘ၀ဆိုတာ ပါတယ်... ။
  ငါတို့က သံေယာဇဉ်နဲ့ ချစ်ြကတယ်...
  ဒါေပမယ့် ....ေသြခင်းတရားက ၀င်လာတယ် ....။
  ေရှာင်လွှဲလို့မရတဲ့ အရာမှန်းသိေပမယ့်
  ေသြခင်းတရားေရ...
  ငါတို့အတွက် မင်း၀င်လာတာ ေစာလွန်းတယ် ။
  .......................................
  ဒီစာသားေလးေတွြကိုက်မိတယ်

   

 12. သိဂင်္ါေကျာ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1255439661884#c7515066378323239506'> October 13, 2009 at 6:14 AM

  ကဗျာေလးက လှလိုက်တာ...
  တကယ့်ကို ေြကကွဲစရာေလးပဲ..

   

 13. ဘရာဗို
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post.html?showComment=1258018674606#c1018864004846537330'> November 12, 2009 at 1:37 AM

  ေကာင်းတယ်ဗျာ
  ဆက်ေရးပါဦး

   

Post a Comment