စာေပနယ်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဘေလာဂ်နယ်ပယ်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း ေလးစားခင်မင်ရပါေသာ စာေရးဆရာ ေရွှလမ်းေငွလမ်း ၀င်းြကည် (ဦး၀င်းြကည်) ၏ ညီ (၁၆-၁၀-၂၀၀၉)တွင် ကွယ်လွန်သွားသည့့် အတွက် အလွန် ၀မ်းနည်မိပါေြကာင်း ။

စာေရးဆရာ ေရွှလမ်းေငွလမ်း ၀င်းြကည် (ဦး၀င်းြကည်) ၏ ဤေဆာင်းပါးအား ဖတ်ရှု့၍ ဂရုဏာေဒါသ ြဖစ်မိပါသည် ။ ြမန်မာြပည်မှ အကျင့်ပျက် ဆရာ၀န်များ၏ လုပ်ပံုက လွန်လွန်းလှသည် ။

ပိုက်ဆံေပးမှ ဂရုစိုက်ြကေသာ ဆရာ၀န်များ၊
အထူးခန်းဟူ၍ ေခါ်ေ၀ါ်သံုးစွဲကာ ဂရုတစိုက် ရိှမှုများ၊
အချိန်ဇယားအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ြကန့်ြကာစွာ ေနာက်ကျတတ်မှုများ ၊
အသက်တစ်ေချာင်းမြကည့်ဘဲ အိတ်ကပ်နိှုက်ြကသူများ ၊
ဤသို့ ဤသို့ ပံုရိပ်များအား အလွန်ဆိုးရွားစွာ ေတွ့ြမင်ေနရပါေြကာင်း ေြပာြကားချင်မိသည် ။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

10 Response to '၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း'

 1. shwelannwelanwinkyi
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_19.html?showComment=1255958830076#c2529055199007727437'> October 19, 2009 at 6:27 AM

  ေရွှလမ်းေငွလမ်း၀င်းြကည်

  ၀မ်းနည်းမှတ် တင်ြပေပး၍ ဆရာလင်းဦးအား အထူးေကျးဇူးတင်ပါသည်။

   

 2. reenoemann
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_19.html?showComment=1255960850466#c5857970409671488041'> October 19, 2009 at 7:00 AM

  ထပ်တူ စိတ်မေကာင်းြဖစ်ရပါတယ်ဗျာ

  ေလးစားလှျက်
  ရီနို

   

 3. ြကည်ြဖူပိုင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_19.html?showComment=1255965675388#c4116632891334783681'> October 19, 2009 at 8:21 AM

  ထပ်တူစိတ်မေကာင်းြဖစ်သွားမိပါတယ်

   

 4. Nge Naing
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_19.html?showComment=1256026586443#c8684215712663011731'> October 20, 2009 at 1:16 AM

  ကိုလင်းဦး စိတ်ပညာနဲ့ ထပ်တူထပ်မှျ ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။ လူသားချင်း ညာတာေထာက်ထားမမှုမရှိတဲ့ေခတ်၊ အရာရာကို ေငွနဲ့ဆံုးြဖတ်တဲ့ေခတ်က အြမန်မဆံုး လွတ်ေြမာက်ပါေစ။

   

 5. ေန့အိပ်မက်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_19.html?showComment=1256137813288#c2472126197113167224'> October 21, 2009 at 8:10 AM

  ဒီလိုမျိုး ဆရာ၀န်ေတွ လူနာကိုဂရုမစုိက်လို့ အသက်ပါရတဲ့အြဖစ်ေတွက တစ်ခါနှစ်ခါလည်း မဟုတ်ေတာ့ဘူး.. ဒါေတာင် ဆရာ၀န်ေတွက ဘယ်လုိမှမေနြကဘူးလားမသိပါဘူး.. တကယ် စိ်တ်မေကာင်းဘူး

   

 6. Lyn Lyn
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_19.html?showComment=1256290266886#c5209849252724955976'> October 23, 2009 at 2:31 AM

  ေဩာ်...ဦး၀င်းြကည်တစ်ေယာက် ဆံုးရှာြပီးကိုး။ ကျေနာ့် ဘေလာ့ခ်ကိုး။ ဦး၀င်းြကည်အတွက် အရမ်း၀မ်းနဲမိပါတယ်။ ကျေနာ့် ဘေလာ့ခ်ကိုလဲ အြမဲလာအားေပးေနကျပါ။ တကယ့်ကို စိတ်မေကာင်းဘူးဗျာ....ဦး၀င်းြကည်တစ်ေယာက် ေကာင်းရာသူဂတိလားပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးလိုက်ပါတယ် :(

   

 7. Lyn Lyn
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_19.html?showComment=1256290266887#c3009795437661938885'> October 23, 2009 at 2:31 AM

  ေဩာ်...ဦး၀င်းြကည်တစ်ေယာက် ဆံုးရှာြပီးကိုး။ ကျေနာ့် ဘေလာ့ခ်ကိုး။ ဦး၀င်းြကည်အတွက် အရမ်း၀မ်းနဲမိပါတယ်။ ကျေနာ့် ဘေလာ့ခ်ကိုလဲ အြမဲလာအားေပးေနကျပါ။ တကယ့်ကို စိတ်မေကာင်းဘူးဗျာ....ဦး၀င်းြကည်တစ်ေယာက် ေကာင်းရာသူဂတိလားပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးလိုက်ပါတယ် :(

   

 8. Lyn Lyn
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_19.html?showComment=1256290474264#c2567639007706811747'> October 23, 2009 at 2:34 AM

  ဦး၀င်းြကည်ရဲ့ ညီအတွက် ထပ်တူထပ်မှျ၀မ်းနည်းပါတယ်

   

 9. ေအသင်(စိတ်ပညာ)
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_19.html?showComment=1256372610887#c4213488414765757479'> October 24, 2009 at 1:23 AM

  အကို
  ထပ်တူ၀မ်းနည်းရပါေြကာင်း
  ညီမေလး
  သင်းသင်း

   

 10. SB.Sangpi
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_19.html?showComment=1259905593728#c5327159596383411915'> December 3, 2009 at 9:46 PM

  ဦး၀င်းြကည် နဲ ့ အတူ...
  ကျွန်ေတာ်လည်း တပ်တူတပ်မှျ ၀မ်းနည်းမိပါေြကာင်း...

   

Post a Comment