ြမန်မာများအတွက် အြမဲတမ်း အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပုလုပ်ေနေသာ All-Channel အေနြဖင့် ေနာက်ထပ် စားဖွယ်အစံု ချက်နည်း၊လုပ်နည်းများကို တင်ဆက်လိုက်ပါြပီ ။ လာေရာက်ြပီး လည်ပတ်ဖတ်ရှု့ကာ လက်ေတွ့ ကွင်းဆင်းြကပါဦးလို့..........


ခင်မင်စွာြဖင့် ဖိတ်ေခါ်လိုက်ပါတယ်......

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

9 Response to 'ကိုယ့်ချစ်သူ.. ဟင်းချက်တတ်ြပီလား..........'

 1. ေမမိုးမခ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_22.html?showComment=1256231707433#c2821837751052856272'> October 22, 2009 at 10:15 AM

  မှတ်သား ဖတ်ရှုသွားပါတယ်ချင့် မနက်ြဖန် ကွင်းဆင်းပါ့မယ်

   

 2. ေရွှရတုမှတ်တမ်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_22.html?showComment=1256236333772#c6474532506276255715'> October 22, 2009 at 11:32 AM

  စားရတာေတာ့စိတ်ဝင်စားတယ်..
  ချက်တာြပုတ်တာေတာ့ စိတ်မဝင်စားဘူး..
  ကိုလင်းဦးေရ... း)))

   

 3. ခွန်သဒ္ဒါ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_22.html?showComment=1256256706745#c1203959161739022738'> October 22, 2009 at 5:11 PM

  အသံုး၀င်မယ့် ဆိုဒ်ေလးြဖစ်မှာပါ အစ်ကို
  ေနာက်မှ ေအးေအးေဆးေဆး
  ြကည်ပါအံုးမယ်။

  ခင်မင်လှျက်
  ခွန်သဒ္ဒါ

   

 4. မိုးခါး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_22.html?showComment=1256257166501#c1549076996950030673'> October 22, 2009 at 5:19 PM

  ချက်ရမှာေတာ ့ပျင်းသား
  ချက်ြပီးသားပဲ စားချင်တာ .. :D

   

 5. ြကည်ြဖူပိုင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_22.html?showComment=1256260691456#c6155451319479041563'> October 22, 2009 at 6:18 PM

  ေခါင်းစဉ်ေလးစိတ်၀င်စားလို့
  အေြပးေရာက်ခဲ့တယ်

   

 6. Nge Naing
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_22.html?showComment=1256291518830#c3569139834338806591'> October 23, 2009 at 2:51 AM

  ေနာက် အားတဲ့အခိျန် ြပန်ြကည့်ြကီး စမ်းချက်ြကည့်လို့ရေအာင် Bookmark ထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

   

 7. လွမ်းသုရင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_22.html?showComment=1256351255033#c4526547921381985060'> October 23, 2009 at 7:27 PM

  ဟင်းးးး ဟင်းးးး ဟင်းးးး အစ်ကိုကေတာ့ေနာ်... ေခါင်းစဉ်အေပးေတာ်တယ် :P

   

 8. အိမ့်ချမ်းေြမ့
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_22.html?showComment=1256685465562#c3019816591502303705'> October 27, 2009 at 4:17 PM

  ေကျးဇူးပါ ကိုလင်းဦး..

   

 9. Naung Taw | Piminswe
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_22.html?showComment=1259296696298#c2686548726485306942'> November 26, 2009 at 8:38 PM

  ကိုယ့်ချစ်သူကို ေပးဖတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ.... ဟဲ ဟဲ။

   

Post a Comment