မိုးေသာက်ြပီလား.......
အဲ့အချိန် ကျွန်ေတာ်မအိပ်ေသးဘူးတဲ့ ....
ချြပချင်တဲ့ အေြကာင်းအရာကို
ချြပချင်တာပဲ သိတယ် ... ခင်ဗျား ေြပာခဲ့ဖူးတယ်.... ။

ေလထန်ကုန်းမှာ လူ့ဖလံေလးလာရင်
တဟားဟားနဲ့ ၀ိုင်းကျဖူးတယ်....
ကျွန်ေတာ်ေရးတာ ပံုြပင်မဟုတ်ဘူးဗျလို့
ြပင်ဆင်ချက်ဗလာနဲ့ ြပန်ြပန်ေြပာတတ်တယ်...
မူးေပမယ့် မရူးပါဘူးတဲ့ ....
အထူးအေထွ မဟုတ်ေပမယ့်
လူးေနေအာင် မေသာက်ဖို့
ခဏခဏ နားချဖူးတယ်...။

ြပဿဒါးဆိုတာ ကျွန်ေတာ့်အတွက်
ထမင်းစားေရေသာက် ပါပဲဆိုပဲ ....
ရယ်ကျဲကျဲနဲ့
ဟိုးဆရာ.... ကျွန်ေတာ် ေရမေရာဘူးတဲ့ ။

မြကည်ြပာတစ်ေယာက်ေကာ
ဆိုေတာ့.......
ဟာဗျာ.... အဟဲ...
ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့
ခင်ဗျားပဲ အသက်သွင်းခဲ့တာပဲ ။

ခင်ဗျားေရးတာေတွမှာ အသက်ပါတယ်...
...........ေစတနာပါတယ်...
.......... အေတွ့အြကံုေတွပါတယ်...
ကိုငှက်ေကာလို့ ခင်ဗျား ယူြကံုးမရအချိန်ထိ
ခင်ဗျား ခဏခဏ ြပင်ဆင်ဖူးတယ်.... ။

ေဟာ.. အခု
မြကည်ြပာကို စာတမ်းတင်သွင်းသူတစ်ေယာက်.....
လွယ်အိတ်တစ်လံုးနဲ့ ဘ၀ထံုးကုိ ြကိုးလွယ်
ခံစားမှုကို အန်ချခဲ့သူတစ်ေယာက်
ြခားခဲ့ြပီေလ.....
ထားခဲ့ြပီေလ....
အမှန်တရားကို စိတ်ထားနဲ့ယှဉ်ေစဆိုသူေရ...
ဘ၀ဘ၀ေတွမှာ
ခင်ဗျားရဲ့ စာေတွကို ဖတ်ချင်ေသးတယ်....
ခင်ဗျားနဲ့ ခင်မင်ချင်ေသးတယ်....
ကုိ နီုိကိုရဲေရ....
ခင်ဗျားနဲ့
ခင်ဗျား အနုပညာေတွအတွက်
အမှျ .... အမှျ.. အမှျ ပါပဲဗျာ..... ။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

(ကွယ်လွန်သူ စာေရးဆရာ နီကုိရဲအတွက် ၀မ်းနည်းမှုကဗျာ)
(ကဗျာေရးချိန်၊ ၂၄-၁၀-၂၀၀၉၊ ၄ း ၃၀)

Comments

26 Response to 'နီကုိရဲေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်းသွင်းသူ'

 1. ခိုင်စိုးလင်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256396587805#c8692238350420771285'> October 24, 2009 at 8:03 AM

  း( တကယ် စိတ်မေကာင်းဘူး သူနဲ့ ခင်မင်ခွင့်ရဖို့ ေမှျာ်လင့်ချက် တို့မှာလည်း ရှိတယ်

   

 2. ရွှန်းမီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256397030850#c4355761204612861589'> October 24, 2009 at 8:10 AM

  မြကည်ြပာလံုချည်ေပါက်တာကို လာြပီးကွယ်မေပးေတာ့ဘူးေပါ့ ..
  လွယ်အိတ်တစ်လံုးနဲ့ လွဲေနကျ ကိုရဲဝင်းေတာင် မလွဲနိုင်ေသာ အြဖစ်ပါလား..
  ငိုချင်ရက် သူ့ဟာသဖတ်မိသလို ခံစားရပါတယ်..

   

 3. khin oo may
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256397687240#c7823428829298509472'> October 24, 2009 at 8:21 AM

  စိတ်မေကာငး်ပါ

   

 4. ဒူကဘာ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256403680421#c8235383495976935247'> October 24, 2009 at 10:01 AM

  အင်း အခုေတာ့ မြကည်ြပာအတွက် အထာ မကျေတာ့တဲ့ ကိုရဲဝင်း တေယာက် အတွက် စိတ်မေကာင်းမိပါ ။

   

 5. မိုးခါး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256407712620#c5667887054734248360'> October 24, 2009 at 11:08 AM

  စိတ်မေကာင်းဘူး
  သူ့လက်ရာစာေတွကို ေနာက်ဖတ်ခွင့် မရှိေတာ့ဘူး .. လွမ်းစရာပဲ

   

 6. ြဖိုးေဝ-mmp
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256408604244#c2226273366560134463'> October 24, 2009 at 11:23 AM

  ကိုနီကိုရဲအတွက် စိတ်မေကာင်းြဖစ်မိပါသည်
  သူေရးတဲ့ စာေတွကိုဖတ်ခွင့် မရေတာ့တဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အတွက်လည်း စိတ်မေကာင်းြဖစ်မိတယ်
  ကိုနီကိုရဲ အတွက် ကျေနာ်တို့ လုပ်ေပးနိုင်တာ အမှျ အမှျ အမှျ ပဲဗျာ

   

 7. Nge Naing
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256428367639#c9074022989246266553'> October 24, 2009 at 4:52 PM

  အတူတူ အမှျေ၀သွားပါတယ်။

   

 8. အိြန္ဒာ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256430821983#c6066410584649231623'> October 24, 2009 at 5:33 PM

  ကိုလင်းဦးေရ...

  ကဗျာေလးဖတ်ြပီးမျက်ရည်က ၀ဲ ချင်လာြပန်တယ်...

  ဒီလိုေနာက်တစ်ေယာက်မရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူေတွ ေရွးေသေနြကသလိုပဲ......

  နှေမျာရတာ..ရင်ေတွလည်း..နာလှပါြပီ...

  အခုေတာ့ ေကာင်းရာသုဂတိေရာက်ပါေစ..ကလွဲြပီး
  ဘာမှ မတတ်နိုင်ြကေတာ့ဘူးးးေနာ်.....

   

 9. ေရွှရတုမှတ်တမ်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256445982385#c8269957387013093912'> October 24, 2009 at 9:46 PM

  သူ့စာေတွ ..ရီရသေလာက်...
  ကိုလင်းဦး..ကဗျာ ကလဲ ငိုဖို့ေကာင်းတယ်

   

 10. reenoemann
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256460552339#c2287931262741805358'> October 25, 2009 at 1:49 AM

  အကိုေရ

  စိတ်မေကာင်းြဖစ်မိပါတယ်ဗျာ

  ခင်တဲ့ ရီနို

   

 11. လွမ်းသုရင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256462533459#c6026543179087363027'> October 25, 2009 at 2:22 AM

  မအိြန္ဒာေြပာသလိုပဲ အစ်ကိုရယ်... ေနာက်တစ်ေယာက် မရှိနိုင်တဲ့သူေတွပဲ ေသေနြကတယ်။

  ြပည်သူချစ်တဲ့ စာေရးဆရာတစ်ေယာက် ဆံုးရံှုးရြခင်းအတွက် တကယ်ပဲ စိတ်မေကာင်းြဖစ်ရပါတယ်။

   

 12. အြဖူေရာင်နတ်သမီး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256507210900#c8089239860655710054'> October 25, 2009 at 2:46 PM

  ဝမ်းနည်းမိပါေြကာင်း..

   

 13. ခွန်သဒ္ဒါ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256535925494#c4223722068852192224'> October 25, 2009 at 10:45 PM

  သတင်းကိုဖတ်ြပီး
  တကယ်ကိုစိတ်မေကာင်းြဖစ်ခဲ့မိပါတယ်...
  အခုကိုလင်းဦးကဗျာေလးကိုဖတ်ရေတာ့
  ပိုြပီးေတာ့ေတာင်၀မ်းနည်း
  သွားတယ်......
  လူေကာင်းေတွမို့ဆုမေတာင်းလည်း
  ေကာင်းရာသုဂတိကိုေရာက်မှာ
  လုိ့ယံုြကည်ပါတယ် အစ်ကို။

   

 14. may kyaw
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256540713144#c4741087768960737285'> October 26, 2009 at 12:05 AM

  နီကုိရဲ နဲ့ အလွဲ တွဲြပီး စွဲမှတ်ေလာက်ေအာင်ကို ကျေနာ်တုိ့ စာဖတ်သူ ရင်ထဲ ထည့်ခဲ့တဲ့ လူပါဗျာ.... ကုိလင်းဦး ကဗျာ ဖတ်လုိက်ရေတာ့ ထပ်ြပီး ၀မ်းနညး် နှေြမာမိတယ်ဗျာ....

   

 15. Ko Ko Ye`
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256559791345#c6976234459196293263'> October 26, 2009 at 5:23 AM

  အချစ်ဝတ္တုေတွကို မြကိုက်တတ်တဲ့ကွျန်ေတာ်ဟာ နီကိုရဲရဲ့ ဝတ္တုဆိုရင်ေတာ့ အချစ်အလွှမ်း ဘာပဲလာလာဖတ်ြဖစ်ပါတယ်။ သူက ကလိမထိုးဘူးေလ။ ငိုချလိုက်ဆိုြပီး တုတ်နဲ့လဲမရိုက်ဘူး။
  တာရာမင်းေဝ ? နီကိုရဲ? ကဲ ဘယ်သူကျန်ေသးလဲဗျာ။ သူတို့အစား ေကာ်ပီေတွေရး နာမည်ေတွ ဆင်တူယိုးမှားလိုက်ေရးတဲ့ စာေရးဆရာ အမည်ခံေတွ ပါသွားရမှာ။
  ရုံးစာေရးေလးေရ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားေတာ့ လွတ်လပ်သွားြပီေပါ့

   

 16. Kyaw Nyo Thway
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256560173835#c5236920331761119290'> October 26, 2009 at 5:29 AM

  ဆရာ နီကိုရဲ ၀ထ္ထုေတွဖတ်ြပီး
  ကျွန်ေတာ်လည်း သူ့လို ခဏခဏ လွဲဖူးလို့
  တစ်ကယ့်ကို မေမ့နိုင်တဲ့သူပါပဲ။

  ကျွန်ေတာ့်သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်ဆို
  ဆရာ နီကိုရဲကို အရမ်းြကိုက်တာ...
  သူနဲ့ ဆရာနီကိုရဲနဲ့ဆို ေမွးေန့၊ ေမွးလချင်းလည်းတူတယ်။

   

 17. ေန့အိပ်မက်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256564870328#c5262316376184966331'> October 26, 2009 at 6:47 AM

  သတင်းြကားြပီးကတည်းက စိတ်မေကာင်းြဖစ်ေနရတာ ကိုလင်းဦးကဗျာဖတ်ြပီး ပုိ၀မ်းနည်းသွားြပီ...

   

 18. thar nge
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256568187012#c515872683779612525'> October 26, 2009 at 7:43 AM

  သေြပ
  ကျေနာ်အရမ်း၀မ်းနည်းပါတယ်ဗျာ
  နီကုိရဲ ကုိလဲအရမ်းြကိုက်ပါတယ်
  သူရဲ ့ကဗျာ ေတွ ကုိလဲ ဖတ်တယ်
  အားေပးတယ်
  သူေကာင်းရာမွန်ရာေရာက်ပါေစလို ့ဆုေတာင်းေပးပါတယ်
  ဗျာ

   

 19. ေနစိုးနိုင်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256621755769#c4958910886410472256'> October 26, 2009 at 10:35 PM

  သူ့ရဲ့စာေပ အနုပညာနဲ့ လူေတွရဲ့ေသာက ေတွကို ေြဖေဖျာက်ေပးတဲ့ ဆရာ နီကိုရဲ ခုေနဆို သူေရာက်ရာဘံုသားေတွကို ရယ်ေအာင်လုပ်ေနေရာေပါ့ ..

  ေပျာ်ေပျာ်ေနေသခဲ ...တဲ့
  ေပျာ်ေအာင်လုပ်ေပးတဲ့လူကျေတာ့ အေသြမန်လိုက်တာ
  ဘာမှအစိုးမရပါလား

   

 20. pandora
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256650947691#c2290653746391477944'> October 27, 2009 at 6:42 AM

  အတူတူ အမှျေ၀သွားပါတယ်
  ဆရာ ေကာင်းရာသုဂတိလားမှာပါ

   

 21. shwelannwelanwinkyi
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256652513458#c1801707218243115230'> October 27, 2009 at 7:08 AM

  ေရွှလမ်းေငွလမ်း၀င်းြကည်

  မိသားစုနှင့်အတူ ထပ်တူ၀မ်းနည်း ခံစားရပါတယ်။ အနုပညာ သမားဆိုတာ လူေသသွားေပမဲ့ သူ့၏စာေပ အနုပညာေျတွကေတာ့ ဘယ်ေသာအခါမှ ေသမည်မဟုတ်ပါ..ဆရာလင်းရယ်။

   

 22. shwelannwelanwinkyi
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256652513459#c2997352305697523842'> October 27, 2009 at 7:08 AM

  ေရွှလမ်းေငွလမ်း၀င်းြကည်

  မိသားစုနှင့်အတူ ထပ်တူ၀မ်းနည်း ခံစာရပါတယ်။ အနုပညာ သမားဆိုတာ လူေသသွားေပမဲ့ သူ့၏စာေပ အနုပညာေျတွကေတာ့ ဘယ်ေသာအခါမှ ေသမည်မဟုတ်ပါ..ဆရာလင်းရယ်။

   

 23. မဆုမွန်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256711578692#c5789219670828640131'> October 27, 2009 at 11:32 PM

  ြကယ်ေတွက အရမ်းေြကွတာပဲ ....

  မြကည်ြပာဆိုတာကို သတိရေနေသးသေရွ့ နီကိုရဲဆိုတာ ရှိေနဦးမှာပဲ..

  ြပံုးမိတိုင်း ငိုချင်တယ်..ဘယ်ေတာ့မှ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ေဖာ်မေရးတတ်တဲ့ အြကိုက်ဆံုး စာေရးဆရာထဲမှာ သူပါတယ်။

   

 24. may16
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256712805230#c1436284009346648289'> October 27, 2009 at 11:53 PM

  ကိုလင်းဦးေရ တကယ်ေတာ်တဲ့ စာေရးဆရာ တစ်ေယာက် ေလျာ့သွားြပန်ြပီ

   

 25. ကိုလူေထွး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1256935556037#c4045179494715034608'> October 30, 2009 at 1:45 PM

  သူ့လိုပဲ ေနာက်လူေတွး ဆက်ြကိုးစားြကေပါ့ဗျာ... ဒါဆိုလည်း သူေစာေစာသွားရတာ ေနာက်ဆံမတင်းေတာ့ဘူးေပါ့

   

 26. ရဲရင့်နီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/10/blog-post_24.html?showComment=1258548306950#c7462647539610377577'> November 18, 2009 at 4:45 AM

  ဒီကဗျာက ေသချာတာေတာ့...
  ေဝဒနာ တစ်ခုကို ေပးစွမ်းနိူင် ခဲ့တာပါဗျာ..
  ကုိရဲေရ....
  အမှျ .... အမှျ.... အမှျ ပါဗျာ..

   

Post a Comment