*အြပစ်မဲ့မှုကမ်းေြခ*

မင်းမျက်နှာ တစ်၀က်ေငးေနတုန်း
မင်းအနား ငါလာခဲ့ရမလား
မင်းတစ်ကိုယ်လံုးလဲ ေချွးေတွရွှဲေနခဲ့
ေနေကာင်းလား
အေတွေတွနဲ့ နွမ်းေနဆဲလား
စိတ်ညစ်ေနတုန်းပဲလား ။
မနက်ြဖန်ေတွကို
အိပ်ရာတစ်ခုလို အြကိမ်ြကိမ် လှဲအိပ်ပစ်ဖို့
ဒုက္ခေတွကုိ ေမွ့ေလျာ်ပစ်လိုက်ဖို့
ေငွစက္ကူအနည်းငယ်ကို ေရတွက်လိုက်ဖို့
မင်းနဲ့ငါ ဘာသာစကားမတူဘူး
မိုက်ကယ်ဂျပ်ဆင်အေြကာင်းေြပာဖို့ မလိုဘူး ။
ကန္တာရထဲက ေရဟာ
ငါ့အတွက်ေတာ့ အသက်ဆက်မယ့် ေဆးတစ်ခွက်
မင်းမျက်လံုးပင်လယ်မှာ
ငါ ြပိုလဲခဲ့တယ်။
ခု..........ဘယ်ေတာ့မှ မေမ့ေတာ့ဘူး
ြပီးေတာ့
မင်းနဲ့ငါ.........အြကိမ်ြကိမ်နှုတ်ဆက်
မင်းနဲ့ငါ.........အြကိမ်ြကိမ်လမ်းခွဲ။

မိုဒီလျာနာေသေတာ့
သူ့ချစ်သူက တိုက်ေပါ်က ခုန်ချသွားတယ်
ေဘာ့ပ်မာေလးရဲ့ေတးသွားက
ေကျာထဲမှာ စိမ့်တယ်
ဗင်းဆင့်ရဲ့ နားရွက်ြဖတ်ြပီး
ေကာင်မေလးကို လက်ေဆာင်ေပးတယ်
အက်ဒွပ်မွန့်ချ်ရဲ့ ေအာ်သံက
ေလာကြကီးရဲ့ နံရံများကို ပဲတင်ထပ်တယ်
ရှာလီေ၀လင်ရဲ့ ကွိ က
အေတာ်ရိုးသားတယ် ။

ဒီေန့ေတာ့ ကဗျာတစ်ချိ့ေရးြဖစ်ခဲ့
ဒုက္ခသည်ေတွနဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ေတွအေြကာင်း
ဟစ်ပီေတွရဲ့ ေန့စွဲေတွအေြကာင်း
အမှန်တရားရဲ့ ြဖစ်တည်မှုအေြကာင်း
အသားအေရာင် ခွဲြခားမှု ဆန့်ကျင်ေရးအေြကာင်း
အရှင်ေဂါတမ ြမတ်စွာဘုရားအေြကာင်း
ကိေလသာ ထူေြပာတဲ့ ပုထုဇဉ်ေတွအေြကာင်း
နာဇာပါတီ ဇာတ်သိမ်းခန်းအေြကာင်း
ဒီေန့ေတာ့ ကဗျာစာအုပ်ကေလးေပးြဖစ်ခဲ့
ငါတို့ြကားထဲ နာရီေတွကွာဟ
ဒဏ်ရာေတွနဲ့ ေမာလျေနခဲ့ြကပံု
ငါတို့အားလံုး တစ်စံုတစ်ရာ ရံှုးနိမ့်ေနခဲ့ြကပံု
သူမက ငါ့နံရံေတွထဲ ၀င်လာတဲ့ဧည့်သည်
ငါ့ဆီမှာက အတ္တ အရည်ကျိုစက်ရိှတယ်
လူေတွအားလံုးနဲ့ ေ၀းတဲ့ စာအုပ်ေတွရိှတယ် ။

ကမ္ဘာြကီးက အိပ်မက်ထူတဲ့ နံရံတစ်ချပ်ပဲ
အိပ်မက်ထဲမှာေတာ့ ရွက်လွှင့်ေနတဲ့ သေဘင်္ာသားေတွ
ပင်လယ်ရပ်ြခားသွား အလုပ်လုပ်ေနြကတဲ့ ပညာတတ်ေတွ
ေငွစက္ကူလုပ်တဲ့ စက်ေတွ
ကားပွဲစားေတွ
လက်နက်ပွဲစားေတွ
စိတ်ကူးယဉ်မှုက
အခန်းကျဉ်းေလးထဲ အရည်ေပျာ်ကျသွားခဲ့
နံနက်စာ
ေနထိုင်မှုစရိတ်
လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်
ထွက်ေပါက် ။

အဲ့ဒီေန့က ြမို့ထဲကို
ပျင်းတိပျင်းရွဲထွက်လာ
ေချွးတရွှဲရွှဲ လူေတွြကားထဲ
ဘတ်စ်ကား တိုးေ၀ှ့စီး
မဂ္ဂဇင်းတစ်ေစာင်၀ယ်လာ
သတင်းစာထဲမှာ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ရ
အစ္စေရး ၀န်ြကီးချုပ် ရာဘင်ကွယ်လွန်သွား ။

လူေတွနဲ့ စကားေြပာရမှာ ြငီးေငွ့
မဂ္ဂဇင်းေတွကို ြငီးေငွ့
ေရဒီယိုနားေထာင်ရမှာလည်း ြငီးေငွ့
ဆန်းသစ်မှုမပါတဲ့ သီချင်းေတွကို ြငီးေငွ့
မင်းမင်းလတ်ကို သတိရ
စိန်သစ်ကို သတိရ
စတိဗ်ဗိုင်းရဲ့ ဂစ်တာေမှာ်ကို ငါက နှစ်သက်
ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုကို ခဏဖွင့်ြကည့်
ေရဒီယိုက ြငိမ်းချမ်းေရးကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခု အသံလွှင့်
အြပစ်မဲ့ လူသားများအိပ်ေပျာ်ေနချိန်
အရာအားလံုးတိတ်ဆိတ်ြငိမ်သက်ေနချိန်
မိုက်မဲမှုက အမိန့်ြဖစ်လာ
အမိန့်က စစ်ပွဲတစ်ပွဲြဖစ်သွား
စစ်ပွဲက မိဘမဲ့ကေလးများ တိုးပွား
စစ်ပွဲက ေရာဂါများကို လက်ေဆာင်အြဖစ်ေပးသွား
စစ်ပွဲက လူအေသ အေပျာက်ေတွကို ေပးသွား
ေလာေလာဆယ်
ဆိုမာလီစစ်ပွဲ..........
ဆာရာေရဗိုစစ်ပွဲ..........
မိုက်မဲမှုစစ်ပွဲ................။

အနုပညာက ေနာက်လိုက်လား
ေ၀ဖန်ေရးက ေနာက်လိုက်လား
အတုနဲ့ အစစ် ခွဲြခားတတ်လား
စာေပနံရံေပါ် နာရီေတွ လည်ပတ်ေနတဲ့အခါ
ေကျာ်ြကားမှု သံေချးေတွ တက်ေနတတ်....
မိုက်မဲတဲ့ေရ ၊ မိုက်မဲတဲ့ ကိုယ်၀န်ေဆာင်ေရ
ေကာင်းကင်ရဲ့ ရွှံ့ေစးထူတဲ့ ပံုတူကား
ေနနဲ့လြကား တွန့်ဆုတ်စွာ ရစ်၀ဲေနသူ
ခရုခွံများကို ေရးြကီးခွင်ကျယ်လုပ် ေရတွက်ေနသူ
အရည်ဆန်တဲ့ အာကျယ်တဲ့ နွားသိုး
.................................
.............................................
အချည်းနှီးပဲ အချည်းနှီးပဲ
ကဗျာေတွက ရုတ်တရက်
ေသွးေြကာထဲမှာ ေတာင့်ခဲ
ရထားတစ်စီးက မျက်လံုးထဲအထိ ြဖတ်ေမာင်းသွား
ေသွးသားေတွက ဆူပွက်လာ
လက်ေတွက
စာရွက်ေတွေပါ် ေရာက်သွားတယ်

တစ်ေန့
ကျွန်ေတာ့်စိတ်ထဲ အေတွးတစ်ခုေရာက်လာ
ဂျူလီယာေရာဘတ်က
ဂျိန်းေဖာင်ဒါေလာက်မလှဘူး
အဲလဗစ်စ် ပရက်စေလက
ဂျွန်လင်နွန်ေလာက် မလှဘူး
နှစ်ဆယ်ေကျာ် မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ရဲ့ ကမ်းေြခမှာ
သီချင်းေတွ လှျံေနတယ်
ဓါတ်မီးတိုင်ရဲ့ အုတ်နံရံမှာ
ဟိုလူငယ်က
ကဗျာတစ်ပုဒ် ေရးသွားတယ် ။

ဒီလိုနဲ့
ြပတင်းေပါက်တစ်ေပါက်ဖွင့်ေတာ့
ကဗျာဆရာတစ်ေယာက်ေတွ့လိုက်ရ
ေနာက်ထပ်တစ်ေပါက်ဖွင့်ေတာ့
အီလက်ထရွန်းနစ် ကမ္ဘာေတွ့လိုက်ရ
ေရငုပ်သေဘင်္ာတစ်စင်္ီးေတွ့လိုက်ရ
ေနာက်ထပ် တစ်ေပါက်ဖွင့်ေတာ့
ဘဏ်သူေဌးတစ်ေယာက်ေတွ့လိုက်ရ
နိုက်ကလပ်နဲ့ ေပျာ်ပွဲစားရံုေတွကို ေတွ့လိုက်ရ
ြပီးေတာ့
ပရိုဂရမ်ထဲ ဗိုင်းရပ်ေတွ ၀င်ေမွှသွားတယ် ။

ေနာက်ဆံုးေတာ့
ကဗျာဆရာ နိဂံုးကို ေတွ့ရိှ
ဗွန်နိဗတ်ရဲ့ ေြခရာကို ေတွ့ရိှ
ပေရာသမိယတ်စ်ရဲ့ အအိပ်မဲ့ မျက်လံုးေတွကို ေတွ့ရိှ
အဲလိယတ်ကဗျာကို ဖတ်ရင်း
ေလာ်ရကာ့ကဗျာကို ဖတ်ရင်း
ေဘာ့ဒိုင်လန်သီချင်းနားေထာင်ရင်း
ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ လူေတွြကားထဲ
သူမနဲ့ ကျွန်ေတာ် အဆက်အသွယ်ရခဲ့တယ်
ဒီလိုနဲ့
အချစ်က
ရှုပ်ေထွးမှု နယ်ေြမထဲ
လှျို့၀ှက်၀တ်ရံုြခံုြပီး ေပျာက်ကွယ်သွားတယ် ။

ရာစုနှစ်တစ်ခုကို နှုတ်ဆက်တဲ့ ညများ
အဲဒီညေတွ မုန်တိုင်းထန်ခဲ့
အြမင်နီးြပီး အေနေ၀းတဲ့ ေပါ်လီယာနာမေလးေရ
အဲဒီညကို
ခရမ်းေဖျာ့ေရာင်စဉ်ေတွနဲ့ အနားသတ်ေနခဲ့
ငါ့သမာဓိအားက
ေလာကဓံရဲ့ ြမားေတွကို ဒိုင်းလိုကာခဲ့
ဘယ်အရာေတွ ဘယ်ေလာက်ြမဲမလဲ
အနိစ္စကို ညင်သာစွာ ရှုခဲ့
အခုပဲ အရိုးေငါေငါနဲ့ ေသွးပျက်ေနတဲ့ သီချင်းသံေတွ
ြကားခဲ့ြက
အချစ်က ဘ၀ထက် ပိုသည်းထန်
အလိုရမ္မက်မဲ့ ေတးသွားေတွက
ငါ့နံရိုးေတွအထိ ယိုစီးကျ
ငါ့အာရံုေတွက အရင်ကထက် ပိုေဆွးြမည့်ဆဲပါ ။ ။
လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

10 Response to 'နှလံုးသားနဲ့ ဖတ်ေပးပါ....ကဗျာချစ်သူများ'

 1. Ko Ko Ye`
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/blog-post_19.html?showComment=1261239306304#c7710236106701176073'> December 19, 2009 at 8:15 AM

  ေကာင်းတယ်ဗျာ
  ကျွန်ေတာ်ြကိုကတယ်.

  Linnith ရဲ့ အဲလို သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဗျ.
  သူ့ဆီမှာ ေတာင်းြပီးပို့ေပးမယ်။

   

 2. ရဲသစ်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/blog-post_19.html?showComment=1261239306305#c1713100311196179340'> December 19, 2009 at 8:15 AM

  ကဗျာဖတ်ြပီး အားရေကျနပ်မှု ြဖစ်သွားတယ်။ ေကာင်းတယ်.. ဗျ။

  (မင်းယွန်း)

   

 3. Welcome
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/blog-post_19.html?showComment=1261243549358#c6049617387605375924'> December 19, 2009 at 9:25 AM

  အေတွးများစွာနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်

   

 4. ♥ကိုေဇာ်♥
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/blog-post_19.html?showComment=1261248978788#c3146638316395891871'> December 19, 2009 at 10:56 AM

  ဒီလို ကဗျာမျိုး ဖတ်ရတာ ..
  ကျေနာ့်ကို ကျေနာ် ေခတ်နဲ့ အဆက်ြပတ်ေနမှန်း အ၇မ်းသိသာတယ်။
  ေကာင်းတယ်ဗျာ..ဒီလို ကဗျာမျိုး ကျေနာ် မေရးတတ်ဘူး ထင်တယ်။
  သူငယ်ချင်း တစ်ေယာက်ကေတာ့ ဒိလိုေတွပဲ ေရးေလ့ရှိတယ်.။
  အားေပးတယ်ဗျာ..ဆက်ချ..။

   

 5. ြမတ်မွန်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/blog-post_19.html?showComment=1261251045500#c5858308802557323007'> December 19, 2009 at 11:30 AM

  ဒီလိုနဲ့
  ြပတင်းေပါက်တစ်ေပါက်ဖွင့်ေတာ့
  ကဗျာဆရာတစ်ေယာက်ေတွ့လိုက်ရ
  ေနာက်ထပ်တစ်ေပါက်ဖွင့်ေတာ့
  အီလက်ထရွန်းနစ် ကမ္ဘာေတွ့လိုက်ရ
  ေရငုပ်သေဘင်္ာတစ်စင်္ီးေတွ့လိုက်ရ
  ေနာက်ထပ် တစ်ေပါက်ဖွင့်ေတာ့
  ဘဏ်သူေဌးတစ်ေယာက်ေတွ့လိုက်ရ
  နိုက်ကလပ်နဲ့ ေပျာ်ပွဲစားရံုေတွကို ေတွ့လိုက်ရ
  ြပီးေတာ့
  ပရိုဂရမ်ထဲ ဗိုင်းရပ်ေတွ ၀င်ေမွှသွားတယ် ။
  အပိုဒ််ေလး ပိုြကိုက်မိတယ်..ကိုလင်းဦးေရ..
  အားကျတယ်ရှင့် ..
  ကဗျာရှည်ြကီး တပုဒ်ကိုေရးတဲ့ ဦးေနှာင့်ကို..
  ေလးစားစွာြဖင့်......။

   

 6. netizen
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/blog-post_19.html?showComment=1261377419869#c541476464212597658'> December 20, 2009 at 10:36 PM

  ြကိုက်တယ်ဗျာ ကိုလင်းဦး

  အချစ်က ဘ၀ထက် ပိုသည်းထန်
  အလိုရမ္မက်မဲ့ ေတးသွားေတွက
  ငါ့နံရိုးေတွအထိ ယိုစီးကျ
  ငါ့အာရံုေတွက အရင်ကထက် ပိုေဆွးြမည့်ဆဲပါ

  တကယ့်ကို ခံစားထားပံုပဲဗျာ

   

 7. သိဂင်္ါေကျာ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/blog-post_19.html?showComment=1261396011865#c5068008351432276608'> December 21, 2009 at 3:46 AM

  ေမာ်ဒန် ကဗျာရှည် ေကာင်းေကာင်းေလး ဖတ်ရလို့.. ေကျးဇူး...

   

 8. eaindraomtt
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/blog-post_19.html?showComment=1261408773266#c8675246759532144255'> December 21, 2009 at 7:19 AM

  ကိုလင်းဦးေရ...

  ဦးညွတ်သွားပါတယ်..။

   

 9. Rakhine09
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/blog-post_19.html?showComment=1261470208871#c5703106684166354124'> December 22, 2009 at 12:23 AM

  ကိုလင်းဦးရဲ့အာရံုေတွေဆွးေလေမွှးေလ ကရမက်သစ်ပင်လိုတန်ဘိုးရှိေနပါေစ..D

   

 10. အရုပ်ကေလး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/blog-post_19.html?showComment=1261853817223#c2622064275195622794'> December 26, 2009 at 10:56 AM

  သက်ြပင်းေတွ ထပ်တလဲလဲချရင်း ... ကဗျာေသွးေြကာမှာ ကပ်ပါ စီးေမျာသွားတယ် .. ဒီလိုနဲ့ပဲ ြပူတင်းေပါက် တစ်ေပါက် ထပ်ဖွင့်လိုက်တယ် .. ကဗျာ ေသွးြပန်ေကျာ် အခန်းထဲကို ေရာက်သွားတယ် ...


  ခင်မင်စွာ
  idulize(အရုပ်ကေလး)

   

Post a Comment