What is Barcamp ?

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 2:36 AM

Barcamp ဆိုတာကိုမြကံုဘူးေသးတဲ့မိတ်ေဆွများကို Barcamp ဆိုတာေလးနဲ့မိတ်ဆတ်ေပးပါရေစ။ Barcamp ဆိုတာကေတာ့ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပွဲတစ်ခုြဖစ်ေပမယ့် သမားရိုးကျ ပွဲကျင်းပပံုေလးေတွကေန ခွဲထွက်သွားပါတယ်။ ၀ါသနာတူရာ၊ ရည်မှန်းချက်တူရာလူေတွစုြပီး အေတွ့အြကံုေတွ အသိပညာေတွဖလှယ်ြကမယ့်ပွဲြဖစ်ပါတယ်။

Barcamp ဆိုတာက ေဟာေြပာပွဲသတ်သတ်မဟုတ်သလို၊ နည်းပညာများကို သရုပ်ေဖာ်ြပသြခင်း သက်သက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ေခါင်းစဉ်ြကီးေတွတပ်တဲ့ ေဆွးေနွးပဲွြကီးမျိုးလည်း မဟုတ်၊ Conference လိုမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်၊ Un-conference လို့ကိုေခါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။Barcamp မှာ Experts ေတွက Non-Experts ေတွကို ဆရာလုပ် သင်ြကားေပးတဲ့ပံုမျိုးနဲ့မသွား ပါဘူး။ လူတုိင်းလူတိုင်းရဲ့ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းေလးေတွ၊ သူများကို အသိပညာ ေဝမှျနိုင်မယ့်အပိုင်းေတွ ကိုယ်စီရှိြကတယ်လို့ Barcamp ကယူဆပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နည်းပညာ၊ အသိပညာ ြဖန့်ေဝတဲ့ ပံုစံဟာ၊ သမားရိုးကျ သင်ြကားေပးပံုကို လံုးဝေြပာင်းြပန်လှန်ပစ်လိုက်ြပီး၊ ပိုြပီး interactive ြဖစ်တဲ့ ေဆွးေနွးဖလှယ်မှု ပံုစံမျိုးနဲ့ သွားမယ့် Event ြဖစ်ပါတယ်။

Barcamp မှာ စည်းကမ်းကလနား ေတွ၊ agenda များမရှိပဲ အချင်းချင်း တူညီစွာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အေြကာင်းအရာ၊ မိမိ ေြပာြပ ေဆွးေနွးနိုင်တဲ့ အေြကာင်းအရာ များကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ေဆွးေနွးဖလှယ်ြကြပီး၊ ေြပာဆိုေဆွးေနွးြကတဲ့ ေခါင်းစဉ်ရဲ့ ဦးတည်ရာကို အလုိက်သင့် လိုက်ပါ ေဆွးေနွးြကမှာြဖစ်ပါတယ်။

Barcamp ရဲ့ အနှစ်သာရ၊ အသက်ဝင်မှုကေတာ့ မိမိကိုယ်တုိင် တက်တက်ြကွြကွ ပါဝင်ေဆွးေနွး (participating) ြခင်းပါပဲ။ Barcamp ကို နားေထာင်ရံုသက်သက် လာမှာထက်၊ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အေြကာင်းအရာအတွက် ေမးခွန်းေတွ၊ ကုိယ်သိထားတာေတွကို ရှင်းြပ၊ ေြပာြပဖို့ ြပင်ဆင်မှုေတွ နဲ့တက်ေရာက်ဖုိ့ အြကံြပုပါတယ်။

ကိုယ်ေမးလိုက်တဲ့ ေမးခွန်းက သူများေတွ မစဉ်းစားမိေသးတဲ့ ြပသနာြကီးတစ်ခုကို ေဖာ်ထုတ်ေပးလိုက်နိုင်သလို၊ ကိုယ်ေပးလိုက်တဲ့ နည်းလမ်းေလး တစ်ခုဟာ၊ တစ်ြခား တစ်ေယာက်အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိတာမျိုးြဖစ်ေနနိုင်တာမို့၊ Barcamp သမားေတွ ကိုယ်သိတာေတွကို ေပးရင်းနဲ့ ကိုယ်မသိတာေတွလည်း ယူသွားနိုင်ြကမှာြဖစ်ပါတယ်။

Event details
When (2010 January 23-24)
Where Myanmar Info-tech (Yangon, Myanmar)
Sponsors စိတ်ပါ၀င်စားရာ မည်သည့် IT Company, other Company အဖွဲ့အစည်း မဆိုပါ၀င် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
10-12-2009 (Thursday) 10:00 am to 11:30 am

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

3 Response to 'What is Barcamp ?'

 1. သိဂင်္ါေကျာ်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/what-is-barcamp.html?showComment=1260376986670#c478390595475290716'> December 9, 2009 at 8:43 AM

  မြကားဖူးေသးဘူး... မှျေဝတာ ေကျးဇူး...

   

 2. ခွန်သဒ္ဒါ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/what-is-barcamp.html?showComment=1260408275369#c2818928825950805031'> December 9, 2009 at 5:24 PM

  အရမ်းေကာင်းတဲ့အစီအစဉ်ေလး
  ြဖစ်မယ်လုိ့ထင်ပါတယ် အစ်ကိုေရ
  ေနာက်ကိုလည်းဒါမျိုးေတွအများြကီး
  လုပ်နို်င်ရင်ေကာင်းမယ်ေနာ်.......

  အစစအရာရာအဆင်ေြပပါေစ
  ခွန်သဒ္ဒါ

   

 3. မင်းကျန်စစ်။
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/12/what-is-barcamp.html?showComment=1260609182933#c611211358626211980'> December 12, 2009 at 1:13 AM

  အဓိပ္ပါယ်ကို စာေတွ့သေဘာပါ ထည့်ေရးေပးတဲ့အတွက် ပိုတိတိကျကျသိလိုက်ရတယ်။ ေကျးဇူး သူငယ်ချင်း
  TGRmg

   

Post a Comment