၁၃-၃-၂၀၁၀ ရက်ေန့ ၊ ဒဂံုစင်တာရိှ ဆိုင်ခန်များတွင် ေငွသားနှင့် အ၀တ်အထည်များ ေပျာက်ဆံုးလျက် ရိှသည်ကုိ ေတွ့ရိှရသည်။ ထို့ေနာက် စမ်းေချာင်း ြမို့နယ်ရဲစခန်းတွင် တိုင်ချက်ဖွင့်ထားေြကာင်း သိရသည်။ ြဖစ်စဉ်မှာ -

၁၂-၃-၂၀၁၀ ရက်ေန့၊ ဒဂံုစင်တာ ပိတ်ချိန်၌ တာ၀န်ကျ လံုြခံုေရး၀န်ထမ်းများသည် ဆိုင်ခန်းများနှင့် အခန်းများအား လိုက်လံစစ်ေဆးရာ အိမ်သာအခန်း တစ်ခန်းသည် အထဲမှ ဂျက်ထိုးကလန့်ထားသည်ကို ေတွ့ရပါေြကာင်း၊ ၎င်း လံုြခံုေရး၀န်ထမ်းများမှ သန့်ရှင်းေရးအလုပ်သမားများထင်၍ ဘာမှစစ်ေဆး ေမးြမန်းြခင်း မရိှခဲ့ရပါေြကာင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ စံုစမ်းသိရိှရသည်မှာ ဒဂံုစင်တာလူေနတိုက်ခန်းများမှ ေနထုိင်သူမိသားစုမှ CCTV ကင်မရာအား ေြမညီထပ် ဓါတ်ေလှကားထိပ်တွင် တပ်ထားပါေြကာင်း၊ ဒဂံုစင်တာတွင် စင်တာပိုင် ကင်မရာများမရိှဘဲ ထိုမိသားစုပိုင် ကင်မရာတစ်ခုသာရိှသည်ကုိ ေတွ့ရပါေြကာင်း၊ ထို CCTV ကင်မရာအား စစ်ေဆးရာ ၁၃-၃-၂၀၁၀ ရက်ေန့ မနက် ၄ နာရီအချိန်ေလာက်တွင် ယခုေခတ် Rapper စတုိင် အ၀တ်အစားများြဖင့် လူေကာင် ေသးေသး လူသံုးဦး အထုပ်အပိုးများလွယ်ကာ ထွက်ခွာသွားသည့်ေကျာြပင်ကုိ ေတွ့ရိှရသည်။

ထို လူသံုးဦးထွက်ခွာသွားချိန်တွင် လံုြခံုေရးတာ၀န်ရိှသူများ ရိှေနပါေြကာင်း၊ လံုြခံုေရး၀န်ထမ်းများမှ အေပါ်ထပ်မှ ဧည့်သည်များ ခရီးထွက်မည်ထင်၍ စစ်ေဆးေမးြမန်းြခင်း အလျဉ်းမရိှခဲ့ပါေြကာင်းသိရိှရသည်။

ထို့ေနာက် ၁၂-၃-၂၀၁၀ ရက်ေန့ စင်တာပိတ်ချိန်တွင် မစစ်ေဆးခဲ့ရေသာ အိမ်သာခန်းအား သွားေရာက်စစ်ေဆးရာ အိမ်သာအခန်း အထက်ခိုးကိုေဖာက်ထားသည်ကုိ ေတွ့ရိှခဲ့ရသည်။ ထို ေဖာက်ထားေသာ အေပါက်ကို ဆက်လက်စစ်ေဆးရာ ဆိုင်ခန်းထက်ခိုးများသို့ သွားခဲ့ေြကာင်းကုိ ေတွ့ရိှရသည်။ စင်တာအတွင်းဖက်တွင် ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်းအထက်မီးဆိုင်းများကို ေဖာက်ထားသည်ကို ေတွ့ရ၍ ၎င်းမှ ဆိုင်ခန်းများအတွင်းသို့ ၀င်ေရာက်သည်ဟု ယူဆရပါေြကာင်းသိရိှရသည်။ ဆိုင်များမှ တန်ဖိုးြကီးေသာ အ၀တ်အထည်များ၊ ဖိနပ်များ၊ ခါးပတ်များအြပင် ဆိုင်တွင် သိမ်းထားေသာ ေငွသားများကိုပါ ယူသွားေြကာင်း သိရသည်။

ရဲမှ ဆက်စပ်ယူဆချက်မှာ ၎င်းေဖာက်ထွင်းသူ သံုးဦးသည် ဘယ်ေနရာတွင် ဘာရိှသည်ကို တပ်အပ်သိေနသည်မှာ ထူးဆန်းပါေြကာင်း၊ ေန့လည် သို့မဟုတ် တစ်ေန့ခင်းလံုး ဒဂံုစင်တာတွင် ရိှေနသည်ဟု ထင်မိပါေြကာင်းနှင့်၊ စင်တာပိတ်ချိန်တွင် အိမ်သာခန်းတွင် ၀င်ေရာက်ခိုေအာင်းကာ ေဖာက်ထွင်းခဲ့သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ေလးထပ်တွင် ဖိနပ်တစ်ရံကိုေတွ့ရ၍ ၎င်းေဖာက်ထွင်းသူသံုးဦးသည် ေလးထပ်တွင် အ၀တ်အစား အသစ်များလဲကာ ဓါတ်ေလှကားမှေန၍ ခရီးထွက်မည့် သူများအသွင်ြဖင့် ဆင်းသွားသည်ဟု ယူဆသည်။ ေငွသား (၈)သိန်းနှင့် အ၀တ်အထည်များ ေပျာက်ဆံုးလျက်ရိှရာ စုစုေပါင်းတန်ဖိုးေငွ (၃၃)သိန်းေကျာ် ေဖာက်ထွင်းခံခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။

လံုြခံုေရးတာ၀န်ယူထားသည်မှာ FISCA ကုမ္ပဏီမှြဖစ်၍ ေဖာက်ထွင်းခံရေသာ ဆိုင်ခန်းများမှ အေလျာ်ေတာင်း ေနေြကာင်း သိရိှရသည်။

လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

Comments

5 Response to 'Rapper သံုးေယာက် ဒဂံုစင်တာေဖာက်'

 1. အဲလာ™
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2010/03/rapper.html?showComment=1268648157936#c7618454329287776911'> March 15, 2010 at 3:15 AM

  ခုေခတ်လူခယ်ေတွေတာ်ေတာ် များများေတာ့
  Rapper style ပဲ ၀တ်ြကပါတယ် :)

   

 2. အနမ်း
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2010/03/rapper.html?showComment=1268755147926#c8290362968689813763'> March 16, 2010 at 8:59 AM

  မေကာင်းမှု ဒုစရုိက်ေတွများလာြပီေလ။
  ဘယ်သူ့မှအြပစ်မတင်ချင်ေတာ့ပါဘူး။

   

 3. မိုးခါး
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2010/03/rapper.html?showComment=1268785922130#c8900469976029217554'> March 16, 2010 at 5:32 PM

  ဟူးးးးးးးး
  ဒုက္ခ း(

   

 4. ♥ကိုေဇာ်♥
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2010/03/rapper.html?showComment=1268940398407#c752346706701803070'> March 18, 2010 at 12:26 PM

  ြဖစ်ရေလ....
  မလွယ်ေတာ့ပါလား။

   

 5. ေပါ့ဆိမ့်
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2010/03/rapper.html?showComment=1269595065829#c8292722171394992300'> March 26, 2010 at 2:17 AM

  ေဩာ် ....
  မိုက်မှမိုက်လုိက် ပေလ..
  ခင်တဲ့
  (ေပါ့ဆိမ့်)
  ကိုလင်းဦး.. လာခဲ့ဦးေလဗျာ..
  စိတ်ကူးထဲကလူ အေြကာင်းေြပာထားတယ် အြကံေပးလှဲ့ဦး...

   

Post a Comment