ေြဖသိမ့်ြခင်း

By သစၥာ | သ​စ္စာ on 7:15 AM
ငယ်ဘ၀မှာ
ဗိုက်ဆာေနတဲ့ သားငယ်ေလးကို
အေမေတာင်းေကျွးတဲ့ ထမင်းလုပ်
အဟုတ်ကျွန်ေတာ်၀မ်းထဲ ရိှေနသလို
အြမဲကိုတမ်းတ
“ဖိုးလမင်းေရ ထမင်းဆီဆမ်း
ေရွှလင်ပန်းေပးပါ”
လက်ြဖန့်ကာ အသာဆုပ်
နိုင်နိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့သား။
ြကီးလာေတာ့
ဇရာ၏ထုေထာင်းမှု
အန်တုယှဉ်ြပိုင်
လက်မိှုင်းချတဲ့ အေမ။
လစာထုတ်ရက်
အေမ့တွက်ရည်စူး
ေကျးဇူးတုံ့ြပန်
အေမ့ထံအေရာက်လှမ်း
ကန်ေတာ့ပန်းဆင်
ြကည်ရွှင်၀မ်းသာ
ေမ့မျက်နှာကို
ြကည့်လိုချင်လည်း
ေြကွးတင်ဇယား
ဦးေနှာက်စားတယ်
ြဖစ်နိုင်မယ်ဆို
ဟို...ငယ်ငယ်ကလို
“ဖိုးလမင်းဆီ
ထမင်းဆီဆမ်း
ေရွှလင်ပန်း“ေပးပါ
လက်ြဖန့်ကာ အသာဆုပ်
နိုင်နိုင်လုပ်လို့ရရင် အေကာင်းသား။...။

Comments

2 Response to 'ေြဖသိမ့်ြခင်း'

 1. kohtut
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post.html?showComment=1198860048842#c4854436020065785885'> December 28, 2007 at 8:40 AM

  မဂင်္လာပါ ကိုလင်းဦး
  "ေြဖသိပ့်ြခင်း"ကိုဖတ်ြပီး ကွျန်ေတာ်ရဲ့ေမေမကို ိုလွမ်းမိတာ အမှန်ပဲဗျာ...
  အခုလစာေလးေတွ ြခစ်ကုတ်စုေနရတယ်ဗျုိ့ ။

   

 2. သဇင်ဏီ
  http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/12/blog-post.html?showComment=1198914982380#c6554523903675367206'> December 28, 2007 at 11:56 PM

  ထမင်းဆီဆမ်းေရွှလင်ပန်းေတာင်းခဲ့ဖူးတဲ့ ငယ်ဘ၀ကုိလွမ်းလုိက်တာ.. အေမ့ကုိလည်းအရမ်းလွမ်းသွားပီ :(

   

Post a Comment